Taşınmazlara Dayanan Tazminat Davaları Nasıl Açılır?

Taşınmazlara Dayanan Tazminat Davaları Nasıl Açılır?

TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 725.- Bir yapının başkasına ait ara­ziye taşırılan kısmı, eğer yapıyı yapan malik taşırılan arazi üzerinde bir irtifak hakkına sahip bulunuyorsa, ona ait taşınmazın bütünleyici parçası otur.

Böyle bir irtifak hakkı yoksa, zarar gören malik taşmayı öğrendiği ta­rihten başlayarak onbeş gün içinde itiraz etmediği, aynı zamanda durum ve koşullar da haklı gösterdiği takdirde, taşkın yapıyı iyi niyetle yapan kimse, uy­gun bir bedel karşılığında taşan kısım için bir irtifak hakkı kurulmasını veya bu kısmın bulunduğu arazi parçasının mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyebilir.

Taşınmazlara Dayanan Tazminat Davaları

Bir yapının başkasına ait arsa veya araziye taşırılan kısmı, taşkın inşaata konu olan bir hukuki sorun doğurmaktadır. Yapının başkasına ait arsa veya ar­saya taşan kısmı, bu yapının bütünleyici bir parçası olacaktır. Ancak bu şekilde kabul edilebilmesi için de, yapıyı yapan malikin taşırılan arazi (arsa) üzerinde bir irtifak hakkına sahip olması zorunludur. Aksine durumda yapıyı yapanın taşın­mazının bütünleyici parçası olmayacaktır. Yani böyle bir irtifak hakkı yoksa, zarar gören malik, taşmayı öğrendiği günden itibaren (15) gün içinde itiraz etme­lidir. İtiraz etmediği takdirde, taşkın yapıyı iyi niyetle yapan kişi, uygun bir be­delle taşan kısım için irtifak hakkı kurulmasını isteyebilecek veya taşan kısmın bulunduğu arsa veya arazi parçasının mülkiyetinin kendisine devredilmesine karar verilmesini mahkemeden talep edebilecektir. Mahkeme genel mahkeme olup değere göre görevli mahkeme belirlenecektir. Yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi ile taşan kısmın değeri mahkemece belirlenecek ayrıca itiraz yapıl­mışsa göz önünde tutulacaktır.

Taşınmazlara Dayanan Tazminat Davaları Görevli Mahkeme

Dava değerine göre belirlenir. İstenilen (tazminat ödence miktarı yani dava değeri 5.910 YTL’den fazla ise Asliye Hukuk, 5.910 YTL’ veya daha az ise Sulh Hukuk Mahkemesi görevli mahkemedir.

Taşınmazlara Dayanan Tazminat Davaları Yetkili Mahkeme

(Tazminatın) ödencenin ilişkin olduğu taşınmazın bulunduğu yfer mahke­mesi veya davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkili mahkemedir.

Taşınmazlara Dayanan Tazminat Davaları Davacı

Taşınmazına tecavüzden zarar gören kişi veya kişiler,

Taşınmazlara Dayanan Tazminat Davaları Davalı

Taşınmaza inşaat dolayısıyla tecavüz eden inşaat sahibi.

Taşınmazlara Dayanan Tazminat Davaları Dava Açma Koşulları

  1. İnşaat davacının arsasına tecavüz etmiş bulunmalı,
  2. Tecavüzü öğrenen arsa sahibi davacı, öğrendiği günden itibaren 15 gün içinde tecavüze itiraz etmemiş olmalı.

Taşınmazlara Dayanan Tazminat Davaları Göz Önünde Tutulacak Hususlar

  1. Davalının, taşınmazına kötü niyetli olarak bir tecavüzü var mıdır Bu hu­sus araştırılacak, bu tecavüzün inşaat yapmaktan ileri gelip gelmediği tespit edi­lecektir.
  2. Bu inşaat ve tecavüzden davacının zarar görüp görmediği ve ne miktar zarar gördüğü, mahallen keşifle, bilirkişi vasıtasıyla tespit edilecektir.
  3. El atmanın önlenmesi davalanndaki usul ve uygulama burada da geçerlidir.