Taşınmazın Tapuya Tescili Ve Taşınmazdan Zorla Çıkarılma Hakkında İstekler

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Taşınmazın Tapuya Tescili Ve Taşınmazdan Zorla Çıkarılma Hakkında İstekler

İlgili Yasa

Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 135- Gayrimenkul alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için 134’ncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır.

Gayrimenkul borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmî bir belge ile belgelenmiş bir akde dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp gayrimenkul alıcıya teslim olunur.

Gemiler hakkında:

MADDE 136- Gayrimenkul malların satışına dair olan hükümler, gemi siciline kayıtlı gemiler hakkında da tatbik olunur. Bu hükümlerde geçen (tapu sicili) tâbirleri gemi sicilini ve (irtifak hakkı) tâbiri ise sicile kayıtlı gemiler üzerindeki intifaa hakkını anlatır.

Aile yurtları:

MADDE 137- Aile yurtlarına dair Kanunu Medeni hükümleri mahfuzdur.

Taşınmazın Tapuya Tescili Ve Taşınmazdan Zorla Çıkarılma Hakkında İstekler Açıklama

Taşınmaz alıcıya satılıp (ihale edilip) bedeli alındıktan sonra satışın bozulması hakkında şikâyet süresi de geçince icra müdürlüğünce tapuya tezkere yazılarak taşınmazın alıcı adına tescili istenecektir.

Bundan başka, alıcı tarafından satışı yapan icra müdürlüğüne başvurularak taşınmazda borçlu veya üçüncü kişiler oturuyor veya taşınmazı ellerinde bulunduruyorlarsa, tahliyeleri istenebilecektir. Ancak, taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden önceki bir günde yapılan resmî bir belge ile belgelenmiş bir sözleşmeye dayanan işgallerde tahliyeye karar verilemiyecektir. Aksi durumda, 15 gün içinde taşınmazdan çıkmaları için icra müdürlüğünce boşaltma (tahliye) emri bildirilecektir. Bildirim gününden itibaren verilen 15 günlük süreye rağmen borçlu veya 3’ncü kişiler taşınmazdan çıkmazlarsa, icra müdürlüğünce zorla çıkarılır, taşınmaz alıcıya verilir.

Yasa koyucu, taşınmazı alan ve ona sahip olan alıcıyı böylece korumak istemiştir. Bunun gibi,  satışın bozulması hakkında ilgililerin şikâyeti tetkik merciince reddolunmuş ve kesinleşmiş olması halinde de, yukarıdaki çıkarma işlemi icra müdürlüğünce yapılmış olacaktır.

İİY 135’nci madde ile ilgili olarak satılan taşınmazın tapuya tescili, alıcıya verilmesi, satışın kesinleşmeden satış bedelinin alacaklıya verilmesi gibi yasaya ve usule ters olan işlemlerin bozulması için de ilgililer Tetkik Merciine başvurabileceklerdir.

Taşınmazın Tapuya Tescili Ve Taşınmazdan Zorla Çıkarılma Hakkında İstekler Görevli Mahkeme

 1. Tetkik Mercii,
 2. Paydaşlığın giderilmesi satışlarında Sulh Hukuk Mahkemesi.

Taşınmazın Tapuya Tescili Ve Taşınmazdan Zorla Çıkarılma Hakkında İstekler Yetkili Mahkeme

 1. Takibin yapıldığı yer tetkik mercii,
 2. Satış istinabe suretiyle yapılmışsa, İİY’nın 360’ncı maddesine göre istinabe olunan icra dairesinin bulunduğu yer tetkik mercii,
 3. Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi.

Taşınmazın Tapuya Tescili Ve Taşınmazdan Zorla Çıkarılma Hakkında İstekler Davacı

 1. Borçlu veya,
 2. Alacaklı,
 3. İlgililer.

Taşınmazın Tapuya Tescili Ve Taşınmazdan Zorla Çıkarılma Hakkında İstekler Davalı

 1. Alıcı,
 2. Davacı olmayan borçlu,
 3. Davacı olmayan ilgili,
 4. Davacı olmayan alacaklı.

Taşınmazın Tapuya Tescili Ve Taşınmazdan Zorla Çıkarılma Hakkında İstekler Dava Açma Koşulları

 1. Satılan taşınmazın satışının kesinleşmeden alıcı adına tapuya kaydı yapılmalı,
 2. Satış bedeli satış kesinleşmeden alacaklıya verilmeli.

Taşınmazın Tapuya Tescili Ve Taşınmazdan Zorla Çıkarılma Hakkında İstekler Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. İcra takip dosyası getirtilecektir.
 2. Satışın kesinleşip kesinleşmediği saptanacaktır.
 3. Satış kesinleşmeden satış bedeli alacaklıya verilmiş midir? Araştırılacaktır.
 4. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden önceki birgünde yapılan resmî bir belge ile belgelenmiş bir akde dayanılacak taşınmaz işgal edilmiş ise, işgal edenin tahliyesi yapılamıyacaktır.
 5. İİY 135’nci maddeye göre işlemler yasa uyarınca yapılmamışsa, bu işlemlerin bozulması yeniden yapılması karar altına alınacaktır.
 6. Basit yargılama usulü uygulanacaktır.
 7. İcra Müdürlüğünün işlemlerinin bozulması istekleri bundan önceki konulardaki gibidir.
 8. Aile yurtlarına ait Medeni Yasa kuralları burada da uygulanacaktır.
 9. Gemi satışlarında da, gemi siciline kayıtlı olmayan gemiler taşınır mal olarak kabul edilecek, sicile kayıtlı olanlar ise taşımnaz mal gibi görülecek ve bu tür satış kurallarına bağlı olacaktır.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat