Taşınır (Menkul) Rehninin Paraya Çevrilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

Taşınır (Menkul) Rehninin Paraya Çevrilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

İlgili Yasa

Takip talebi:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 145- Alacağı menkul rehni ile sağlanmış alacalı, takip talebinde 58’nci maddede yazılı hususlardan başka merhunun ne olduğunu ve merhun üçüncü şahıs tarafından verilmiş veya merhunun mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise onun ve merhun üzerinde sonra gelen rehin hakkı mevcut ise bu hakka sahip olan şahsın ismini de bildirir.

Ödeme emri:

MADDE 146- (Değişik: 18.02.1965 – 538/66 md.) Takip talebi üzerine, icra dairesi keyfiyeti merhun üzerinde sonra gelen rehin hakkı sahibine bir ihbarname ile bildirir ve borçlu ile rehin mâliki üçüncü şahsa aşağıdaki kayıtlara uygun olmak üzere birer ödeme emri gönderir:

  1. Ödeme müddeti onbeş gündür.
  2. Yedi gün içinde itiraz olunmaz ve 1 numaralı bendde yazılı müddet içinde borç ödenmezse rehnin satılacağı bildirilir.

Ödeme emrine itiraz:

MADDE 147- (Değişik: 18.02.1965 – 538/67 md.) Ödeme emrine itiraz hakkında 62’den 72’nci maddeye kadar olan hükümler uygulanır. Ancak;

  1. Rehin hakkına açıkça itiraz edilmenıişse, alacaklının rehin hakkı takip safhası içinde artık tartışma konusu olamaz.
  2. Sırf rehin hakkına itiraz olunduğu takdirde, alacaklı, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla   takipten   vazgeçerek,   takibin   haciz   yolu   ile   devamını Bu takdirde, borç/uya mal beyanında bulunması için yedi gün mühlet verilir.

Taşınır (Menkul) Rehninin Paraya Çevrilmesi Açıklama

Alacağı taşınır (menkul) rehni ile sağlanmış alacaklı, takip talebinde bulunduğu takdirde, icra müdürü, durumu rehinli taşınır üzerinde sonra gelen rehin hakkı sahibine bir ihbarname ile bildirecek, ayrıca borçlu ile rehin mâliki üçüncü şahsa birer ödeme emri gönderecektir.

Ödeme emrinde;

  1. Ödeme süresinin 15 gün olduğu,
  2. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz olunmadığı ve 15 gün içinde borç ödenmediği takdirde rehinli taşınırın satılacağı,

yazılacaktır.

Ödeme emrine itirazda İİY’nın 62-72 maddeleri hükümleri gözönünde tutulacaktır. Ancak;

  1. Rehin hakkına açıkça itiraz edilmelidir. Rehin hakkına açıkça itiraz edilmemişse alacaklının rehin hakkı takip sırasında (safhası içinde) artık tartışma konusu yapılamıyacaktır.
  2. Sadece rehin hakkına itiraz olunduğu takdirde, alacaklı; relinin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibinden vazgeçerek, icra takibinin haciz yoluyla devamını

Bu takdirde de; borçluya mal beyanında bulunması için 7 günlük süre verilecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat