Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi

………………………….ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :…………………………………………………..

VEKİLİ :Av………………………………………………..

DAVALILAR :
1.)B………………………………………………………………..
2.)C………………………………………………………………..

D.DEGERI :………………. TL

DAVA ;(İİK, 277) TASARRRUFUN İPTALİ

D.KONUSU :……….İli………mah. 1.Bölge…..Ada……..Parselde bulunan dublex mesken olan bağımsız bölüme ait tapunun alacak miktarı kadar İPTALİ ile gayrimenkulün kötü niyetli üçüncü kişilere devrinin önlenmesi bakımından TEMİNATSIZ İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA karar verilmesi dileğidir.

1.)Davalı I.K. keşide tarihli bedelli Çek’i
Müvekkil şirket lehine keşide etmiştir. Çek ödenmeyince arkası yazılmıştır..Davalı ………… aleyhine icra takibi yapılmış takip kesinleşmiştir.Davalı ………..’nin borcun doğumundan sonra ancak takip tarihinden önce adına kayıtlı dava konusu gayrimenkulü davalı ………..’ye devrettiği anlaşılmıştır.

Taraflar arasında yapılan alım satım akdi muvazaali olup iptali davamızın kabulü gerekir. Söyle ki;

1.)IIK 277.Maddesinde aranan KESİNLEŞMİŞ TAKİP OLMAK ve BORÇ ÖDEMEDEN HACİZ BELGESİ ALMAK şartları davamızda oluşmuştur.

Borçlunun yetkili icra dairesince gönderilen ve tebliğ edilen ödeme emrine Karşı varsa itiraz ve şikayetlerini süresi içerisinde bildirmesi gerekir. Borçluya Ödeme emri Tebligat Kanunu 35.maddesine göre ../../…..Tarihinde tebliğ edilmiş olup takip kesinleşmiştir……..ili……İcra Müdürlüğünün Borç ödemeden haciz belgesi ekte sunulmuştur.Ortada kesinleşmiş bir takip ve borç ödemeden haciz belgesi konulmuş olup IIK 277.maddesinde aranan şartlar davamızda böylece oluşmuştur.

2.)DAVALI BORÇLU İLE DİĞER DAVALI C ARASINDAKİ ALIM SATIM AKDİ MUVAZAALIDIR.

H.DELİLLER :………… 5.İcra Müdürlüğünün………/….. numaralı dosyası- Tanık, Bilirkişi Keşif,Tapu kaydı her türlü delil

NETİCE-I TALEP :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;………. Ili……..mahallesi ….. Ada ……. Parselde bulunan numaralı dublex bağımsız bölümün satışının muvazaalı olması nedeniyle icra dosyasındaki tüm alacak miktarı kadar IIK 277.maddelerine göreİPTALİNE kötü niyetli üçüncü kişilere devrinin önlenmesi bakımından delil durumu nazara alınarak TEMİNATSIZ İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA karar verilmesini,ücreti vekalet ve masrafın davalılardan tahsilini saygı ile vekaleten arz ve talep ederim. ../../……

DAVACI VEKİLİ
Av.

EKLERİ:
1-
2-
3-

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat