Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAPUSUZ TAŞINMAZ ZİLYETLİĞİN DEVRİ SÖZLEŞMESİ – DÜZENLEME ŞEKLİNDE

TAPUSUZ TAŞINMAZ ZİLYETLİĞİN DEVRİ SÖZLEŞMESİ

(Düzenleme Şeklinde)

Ben aşağıdaki resmi mühür ve imzanın vazıı T.C. Kanunlarının bahşettiği yetkilere haiz

…Noteri

… adresindeki dairemde resmi görevim başında iken yanıma gelen ve ibraz ettiği.:

Nüfus adresinden verilme …/…/… tarih ve … seri ve … T.C. Kimlik no.lu, fotoğrafı tastikli nüfus hüviyet cüzdanına nazaran, … ili, …ilçesi, … mahallesi, … cilt … sahife, … kütük sıra noda kayıtlı ve halen, … adresinde mukim olduğunu beyan eden, , …ile … den …/…/…. tarihinde olma … ile;

Nüfus adresinden verilme …/…/…. tarih ve … seri ve … T.C. Kimlik no.lu, fotoğrafı tastikli nüfus hüviyet cüzdanına nazaran, … ili, … ilçesi, … mahallesi, … cilt … sahife, … kütük sıra noda kayıtlı ve halen, … adresinde mukim olduğunu beyan eden, , …ile … den …/…/… tarihinde olma,

Bana müracaatla düzenleme şekline bir gayrimenkul zilyetliğini devri sözleşmesi tanzim ve tastik etmesi istediler. Kendilerini ibraz ettikleri işbu resmi belgeler muhteviyatından tanıdığım gibi okur yazar olduklarını ve kanunen bu işlemi yapma yeteneklerinin bulunduğunu anladım.

Bunun üzerine ilgililer birlikte söz alarak şu şekilde beyanda bulundular:

“Bizler aşağıda yazılı tapusuz gayrimenkulun zilyetliğinin devri hususunda şu şekilde bir sözleşme yaptık;

Zilyetliği Devir Edilen Taşınmazın               :

1- Bulunduğu Yer, Sınırları ve Mevkii                     :

2- Zilyetlik Hakkının Dayanağı Belgesi                   :

3- Bağlı Bulunduğu Vergi Hesap No                       :

4- Devir Bedeli ve Ödeme Şekli                :

  1. ZİLYETLİĞİ DEVİR EDEN:

Ben zilyetliğini devir eden, yukarıda yazılı tapusuz gayrimenkulum üzerindeki tüm zilyetlik ve tasarruf haklarımı, yukarıda yazılı bedellerle devir ve teslim ettim. Gayrimenkul üzerinde bundan böyle hiçbir hak ve alacağım kalmadığı gibi, gayrimenkulun bu güne kadar olan her türlü vergi, resim, harç, ceza ve sair sorumluluklarıda bana aittir. Alıcısı dilediği şekilde tasarruf edebilir.

  1. ZİLYETLİĞİ DEVİR ALAN

Ben devir alan, yukarıda belirtilen gayrimenkulu yazılı şekil ve şartlarda zilyetliğini devir ve teslim aldım, ilgilinin hak ve mal sahipliğini bilip kabul ederim. Kendisinden başkaca bir belge istemem, ilgili yeri mahallinde inceledim, soruşturdum, zilyetliğini ve kendisini teslim aldım.

Devir eden ve alan olarak işbu taşınmazın devrine hukuken bir engel bulunmadığını beyan ve kabul ederiz.

Diye sözlerini bitirdiler. Verilen bu takrirleri ben yeminli noter istek gibi yaptım. İlgililere ayrı ayrı verdim, okudular, gerçek arzularına uygun olarak yazıldığını beyan etmeleri üzerine altını hep birlikte imzaladık ve mühürledim. …/…/…

DEVİR EDEN                                         DEVİR ALAN

Ad Soyad                                                 Ad Soyad

İmza                                                          İmza

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat