TAPU KAYDINA SOYADI EKLEME DAVASI DİLEKÇESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAPU KAYDINA SOYADI EKLEME DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tapu Kaydına Soyadı Ekleme Talebimizdir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim …… müteveffa ……..’nın mirasçısı olarak, ……… İli, ……. Köyü, ……., ………, …….ve ……. Parsel no.lu taşınmazlara ilişkin ortaklığın giderilmesi yoluyla taksim amacıyla dava açmış ve bu davalar …….. Sulh Hukuk Mahkemesinin ……./….. E ve ……./…….. E sayılı dosyaları üzerinden devam etmektedir. Söz konusu ……., ………, …….ve ……. no’lu Parsellerin tapu kaydında müşterek maliklerden biride …….’dır. Nüfus kayıtlarına göre soyadı …….. olmasına rağmen her nasılsa ……., ………, …….ve …….no’lu Parsellerin tapu kaydına yalnızca …… olarak yazılmıştır.
  2. Nüfus kayıtları ve tapu kayıtları arasındaki bu soyadı farkı nedeniyle izale-i şüyu davası ilerlememektedir. Doğru olan kayıt, nüfus kayıtlarıdır. Müşterek malikin soyadı nüfus kaydında olduğu gibi ……’dır. Bu nedenle müşterek malik …….’nin ……..İli, ……… Köyü ……., ………, …….ve ……. Parsel no.lu taşınmazların tapu kaydına ………. soyadının eklenmesi için iş bu davayı açma mecburiyetimiz doğmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus kayıtları, tapu kaydı, tanık beyanları vesaire delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 1027 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıkladığımız ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak diğer nedenlerle ……….İli, …….Köyü ……., ………, …….ve ……. Parsel no.lu taşınmazların tapu kaydındaki müşterek maliklerden ………’ye ait soyadının …….. olarak nüfus kayıtları doğrultusunda tapu kaydına eklenmesiyle ……….. olarak tesciline karar verilmesini vekâleten saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat