OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAKİBİN İPTALİ TALEBİ- İPOTEK LİMİTİNİ AŞAN MİKTAR İÇİN YAPILAN İPOTEK TAKİBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

 

../../….

DAVACI                    : 

 

VEKİLİ                                     :

 

ADRESİ                                   :

                  

DAVALI                                  :                  

 

VEKİLİ                                     :                          

 

KONU                                      : Takibin iptaline karar verilmesi talebimizdir.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

VE ESAS NO                          : …’nün  E. Nolu dosyası

AÇIKLAMALAR                   :     Müvekkilim şirket hakkında ‘nün  E sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip taleplerinde icra emri –Örnek No. 6- gönderilmiş bulunmaktadır. Ancak, bu icra emrinin gönderilmesi aşağıdaki nedenlerle yasal değildir.

1- Alacaklı banka ile davadışı ……… arasında ekte örneği sunulan  …/…/.….. tarih ve ….. yevmiye nolu resmi senetle bu şahsa ait dava konusu taşınmaz  üzerinde ……………TL karşılığı limitle sınırlı ipotek tesis edilmiştir.

2- Müvekkilim ipotekli taşınmazı üzerindeki ipotekle yüklü şekilde adı geçen şahıstan satın almıştır. Satın aldığı sırada taşınmaz üzerindeki ipotek miktarı ………. TL’ dir. Alacaklı tarafından müvekkilime karşı başlatılan takipte ana para ile faiz ve icra masrafları ve avukatlık ücreti karşılığı toplam ……………..TL talep edilmektedir. Ancak,bu talep yerinde değildir. Çünkü, takip  dayanağı ipotek üst sınır (limit) ipoteği niteliğinde olup, tapuda gösterilen miktar rehinli alaklının bütün taleplerinin (asıl alacak, yan alacaklar, faizler ve takip masrafları) üst sınırını teşkil eder ve rehinli alacaklı bunların hepsini sadece tapu kütüğünde yazılı miktarı geçmedikleri sürece isteyebilir. Bu nedenlerle, gönderilen icra emri miktar bakımından hatalı olduğu için, takibin iptali gerekir.

3- İpotekli taşınmazı satın alan kişi hakkında takip yapılabilmesi için, ihtar keşide edilmesi zorunludur. Ekte sunmuş bulunduğumuz ve dosyaya ibraz edilen ihtarda müvekkilim muhatap değildir. Asıl borçlu ile beraber borçtan şahsen sorumlu olmayan ipotekli taşınmaz malikine ihbar yapılmadıkça ipotek borçluları bakımından borç muaccel hale gelmez. Muaccel hale gelmemiş bir borç için ise icra takibi yapılamayacağından, ipotek borçlusu bu hususu İİK. 150. md.ye dayanarak itiraz konusu yapabilir.

4- Bu sebeplerle ipoteğe dayalı takibin iptalini istemek zorunluluğu hasıl olmuştur. Öte yandan, takip halen derdest olduğundan. müvekkilin zararına sebebiyet verilmemesi açısından takibin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına da karar verilmesi gerekir.

HUKUKİ SEBEPLER             : İİK.m.150/ı

CEVAP SÜRESİ                     : İki haftadır

TALEP SONUCU                   : İ.İ.K. 150/ı maddesine aykırı takibin iptaline, takibin öncelikle herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi açısından tedbiren durdurulmasına, yargılama giderlerinin ve Avukatlık Kanunu’nun 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf aleyhine kararlaştırılacak vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. ../../….

 

DAVACI VEKİLİ

 

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat