Tahsilat yapan avukatın müvekkile bilgi ve hesap verme yükümlülüğü TBB Disiplin Kurulu Kararı

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Tahsilat yapan avukatın müvekkile bilgi ve hesap verme yükümlülüğü TBB Disiplin Kurulu Kararı

TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih – Esas No – Karar NoKonu
T. 03.01.2015
E. 2014/749
K. 2015/15
Tahsil edilen alacaktan kendi ücret ve masrafını aldıktan sonra müvekkile bilgi ve hesap verilmelidir.
(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4, 42)

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü;

Şikâyetli avukatın, şikâyetçinin vekili sıfatıyla … 1. Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi’nde açtığı işçi alacağı davasını kazandıktan sonra 14.198.00 TL’yi icra dosyasından tahsil ettiği, % 15 oranında vekâlet ücretinde anlaşmalarına rağmen, şikâyetçi hesabına 8.500.00 TL yatırdığı, bakiye paranın kendisinden defalarca istenmesine rağmen ödenmeyerek Şikâyetçiyi mağdur ettiği, Avukatlık Yasası 34, 134, 166,TBB Meslek Kuraları 3, 4, 45 maddelere aykırı davrandığı iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikâyetli avukat, savunma ve itirazlarında özetle; şikâyetçinin isteği üzerine işçi alacakları nedeniyle önce … 2. İcra Müdürlüğü’nün dosyasından takip başlattığını, yetki itirazı üzerine dosyanın … İcra Müdürlüğüne gönderildiğini, daha sonra takibe ve borca itiraz edilmesi üzerine … 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde kıdem, ihbar, fazla mesai ücretleri için dava açtığını, davayı kazandığını, tüm bu işler için 200.00TL masraf aldığını, diğer masrafları kendisinin yaptığı gibi, 18 kez …’a gidip geldiğini, kesinleşen ilamı icraya koyarak icradan 14.198.00TL değil, 16.750.00 TL tahsilât yaptığını, bunun 8.500.00 TL’sini şikâyetçinin banka hesabına ödediğini, buna rağmen şikâyetçiden 3.000.00TL’nin üzerinde alacağının olduğunu belirtip, şikâyetin haksız olduğunu, verilen cezanın bozulmasını talep etmiştir.

Dosyanın incelenmesinde; … 1. Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi’nin 2006/ 126 E. 2008/ 260 K. sayılı ve 28.04.2008 tarihli ilamına göre şikâyetçi C. Platin adına Av. M.D. tarafından … Turizm İnş. A.Ş. aleyhine 14.03.2006 tarihinde tazminat davası açıldığı, iş bu kararın Yargıtay 9. Hukuk Dairesince onandığı,

İlama dayalı olarak … 1. İcra Müdürlüğü’nün 2008/3005 sayılı dosyasında 14.575,50 TL’lik alacak için icra takibi başlatıldığı, 27.04.2009 tarihinde dosyadan şikâyetli avukat tarafından 16.772,30 TL tahsilât yapıldığı,

Şikâyetçinin … Bankası … Şubesindeki hesabına 30.04.2009 tarihinde 8.500.00 TL’nin şikâyetli tarafından gönderildiği şikâyetli avukatın savunma dilekçesine ekli 15.08.2005 tarihli görüşme tutanağından şikâyetçinin öncelikle icra takibi yapılarak alacağının tahsiline çalışılması, itiraz olursa dava açılmasını istediği ve tahsilâtta % 15 avukatlık ücreti ödemeyi kabul ettiği,

Disiplin Kurulumuzun 21.09.2013 tarih 2013/ 425 E. 2013/ 744 K. sayılı kararında gösterilen bozma nedenlerine göre … Disiplin Kurulu’nca usulünce duruşma yapıldığı,

Şikâyetli avukatın sicil özetinde disiplin suçu olmadığı anlaşılmıştır.

Avukatlık Yasası’nın 34. maddesinde “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve T.B.B.’nce belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.”

Avukatlık Yasası’nın 134. maddesinde “Avukatlık onuruna, düzen ve gerekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu Kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

T.B.B. Meslek Kuralları 3. maddesinde “Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür.”

T.B.B. Meslek Kuralları 4. maddesinde “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat, özel yaşantısında da buna özenmekle yükümlüdür.”

T.B.B.  Meslek Kuralları 43. maddesinde;  “ Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir. Müvekkil ile ilgili bir hesap varsa, uygun sürelerde durum yazı ile bildirilir.”

T.B.B. Meslek Kuralları 45. maddesinde; “ Avukata hapis hakkını alacağı ile oranlı olarak kullanabilir…” hükümleri yer almaktadır.

Şikâyetli avukatın … 1. İcra Müdürlüğü’nün 2008/3005 sayılı dosyasından tahsil ettiği 16.772,30 TL ile sözleşme gereği ve hasımdan tahmil edilen ücreti vekâletleri, yaptığı masrafları Meslek Kuralları gereği müvekkiline yazılı olarak bildirmediği, hesap görmediği, hapis hakkını neye göre uyguladığını anlatmadığı, sadece 8.500.00 TL havale gönderdiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

Avukatlar yüklendikleri görevi bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve T.B.B. Meslek Kurallarına uymakla yükümlü ve mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadırlar.

Bu nedenlerle müvekkil adına tahsil ettiği alacaktan kendi ücret ve masrafını aldıktan sonra müvekkiline bilgi ve hesap vermeyerek Meslek Kurallarını ihlal eden şikâyetli hakkında Barosunca yapılan hukuki değerlendirme yerinde bulunduğundan, şikâyetlinin itirazının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak, Şikâyetli Avukat M.D.vekili Avukat R.N.Y.’ın itirazının reddi ile;

1- … Barosu Disiplin Kurulu’nun “Uyarma Cezası Verilmesine” ilişkin 25.07.2014 gün ve 2013/5 8Esas, 2014/ 16 Karar sayılı kararının aleyhe itiraz olmadığından ONANMASINA.

2- Kurulumuz kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesi’nde dava yolu açık olmak üzere,

Oybirliğiyle karar verildi

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat