Sürekli Avukatlık Hizmetleri Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Sürekli Avukatlık Hizmetleri Sözleşmesi

SÜREKLİ AVUKATLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ SAHİBİNİN                      :

Adı ve Soyadı                          :…… ………………………………………………………………

Mesleği yada ticaret unvanı       :…… ………………………………………………………………

Adresi                                     :…… ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….T.C.Kimlik no veya vergi sicil no: ……………………………………………………………..

AVUKATIN                           :

Ad; ve Soyadı                          :…… ………………………………………………………………

Mesleği yada unvanı                 :….. ………………………………………………………………

Adresi                                      :….. ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

T.C.Kimlik no veya vergi sicil no: ……………………………………………………………….

İŞİN TANIMI                       :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AVUKATLIK ÜCRETİ VE

BU ÜCRETİN ÖDENME ŞEKLİ:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………dir.

Sözleşme süresi içinde avukatlık asgari ücret tarifesindeki değişiklikler sonucu, ödenmesi gereken katma değer vergisi dışında kalan ücret, tarifedeki miktarın altında kaldığı taktirde, yeni sözleşme ile düzenleme yapılıncaya kadar, asgari ücret tarifesindeki ücret esas alınarak ücret ödenir.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ   :

Sözleşme imza tarihinden itibaren bir yıl sürelidir. Süre sona ermeden önce taraflardan herhangi birisi fesih bildiriminde bulunmadığı taktirde, sözleşme asgari ücret tarifesi değişikliklerinden kaynaklanan ücret artışları hariç, diğer şartlarla her seferinde bir yıl süre için kendiliğinden uzar.

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ:

Sözleşme süresi içinde taraflar, üç ay önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi fesih edebilir veya bir yıllık sözleşme süresi sona ermeden bir ay önce, sözleşme süresi sonunda, sözleşmeyi uzatmayacaklarını taraflardan herhangi birisinin karşı tarafa bildirmesi ile sona erdirilebilir. Taraflar karşılıklı anlaşarak bu kurallar dışında da anlaşmaya dayalı olarak sözleşmeyi fesih edebilirler.

İŞ GİDERLERİ                    :

Avukat tarafından yapılacak ve takip edilecek işlerin her türlü harç, vergi ve masrafları iş sahibi tarafından peşin olarak yada avukatın ilk talebinde derhal ödenecektir. İş sahibinin sözleşmede yazılı adresinin, avukatın bu konuda taleplerini ileteceği adres olduğunu iş sahibi kabul etmiştir. Sözleşmede bildirilen iş sahibi adresine yapılacak tebliğler iş sahibine yapılmış sayılır. Talep edilen giderlerin karşılanmaması sebebiyle doğacak zararlardan avukat sorumlu tutulamaz.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ             :

İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 516’ncı ve ilgili maddelerinde düzenlenen tahkim yolu ile çözülecektir. Uyuşmazlıklarda görevlendirilecek tahkim heyeti asgari on yıllık fiili meslek tecrübesi olan üç hukukçudan oluşur. Hakemler, biri başkan diğer ikisi hakem kurulu üyesi olmak üzere, taraflardan birinin işbu sözleşmenin bir örneğini de ekleyerek yapacağı başvuru üzerine, uyuşmazlık hakkında görevli ………………. (İl veya ilçe adı  yazılacak)  mahkemesi tarafından tayin edilir. Hakem kurulunun sekreteryası başkan tarafından atanacak hakem sekreteri tarafından yürütülür. Hakemler HUMK da düzenlenen yazılı yargılama usulünü uygularlar. Tahkim yeri ………………. (il veya ilçe adı yazılacak)’dir. Hakemlik ücreti, dava konusunun para veya para ile değerlendirilebilen nitelikte olması halinde her bir hakem için dava konusunun değerinin %3’üdür. Ücretin yarısı ve hakem kurulunca belirlenecek masraf avansı, hakem kurulunun ilk toplantısında tutulacak tensip tutanağının taraflara tebliğinden itibaren yedi gün içinde, diğer yarısı ise karardan önce, hakem kurulunca belirlenecek tarihte taraflarca yarı yarıya olmak üzere, hakem sekreteryası tarafından bildirilen banka hesabına ödenir;

İşbu sözleşme Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 73/A ve devamı maddeleri gereğince 3 nüsha olarak, birer nüshası taraflara, bir nüshası ilgili dosyasında saklanması için Baro Başkanlığı’na verilmek üzere hazırlanmış ve kapsamı taraflarca kabul edilerek birlikte imza altına alınmıştır.

İmza tarihi : …/…/200…

İş sahibi                                                                    Avukat

Adı Soyadı-İmzası                                                Adı soyadı – İmzası

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat