Suç Uydurma Nedir? Unsurları Nelerdir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Suç Uydurma Nedir? Unsurları Nelerdir?

Suçun Kanuni Unsuru

Türk Ceza Kanunu’nun 271. maddesine göre, “İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili ma­kamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenme­yen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimse­ye üç yıla kadar hapis cezası verilir. ”

Suçla Korunan Hukuki Değer

Suçla korunan hukuki değer, adliyenin işle­yiş düzenidir. Madde gerekçesinde de adli ma­kamları gereksiz olarak işgal etmenin ve yanlış yollara yönlendirerek gereksiz yere uğraştırma­nın cezalandırıldığı belirtilerek bu husus vurgu­lanmıştır. Öğretide suç ile adliyenin ve adil yargı­lanma hakkının korunduğu da savunulmaktadır.

Suçun Konusu

Ceza hukuku anlamında “suç” olan eylem­lerdir. Böylece kabahat veya disiplin eylemlerinin ihbar veya uydurulması hâlinde suç uydurma suçu oluşmaz. Bahse konu olacak suçun kasıt­lı veya taksirli bir suç olmasının ya da teşebbüs aşamasında kalıp kalmamasının bir önemi yok­tur.

Suç olmayan bir fiilin ihbar edilmiş veya suç olmayan birtakım izler uydurulmuş iseler suç oluşmaz. Mesela intihar, henüz kapsamına gir­meyen hazırlık hareketleri, evlenmesi yasak olan akrabalar arasındaki cinsel ilişki gibi.

Suçun Maddi Unsuru

Seçimlik hareketli bir suçtur. Ya işlenmedi­ğini bildiği hâlde yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbarda bulunarak (şekli suç uydurma) ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini so­ruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uydu­rarak (maddi suç uydurma) suç işlenebilir. Do­layısıyla ihbarda bulunulan ya da hakkında delil veya emare uydurulan suçun gerçekten işlenme­miş, hayali bir suç olması gerekir.

Fail aslında gerçekte işlenen suçun ne ol­duğunu biliyor ancak buna rağmen soruşturma organlarını gereksiz yere meşgul edecek şekilde vakıayı bilerek ve isteyerek farklılaştırıyor ise suç uydurma suçu oluşur.

İşlenmeyen bir suçun delil veya emareleri­nin uydurulması ile suçun ortaya çıkabilmesi için ise bunun soruşturma yapılmasını sağlayacak şekilde uydurulmuş olması gerekir. Dolayısıyla bu niteliği itibariyle ortada “somut tehlike suçu”- nun bulunduğunu söylememiz mümkündür.

Gerçekte işlenmiş bir suç nedeniyle başlatıl­mış olan ceza soruşturmasında delil uydurulmak suretiyle yanlış yönlendirme durumunda ise “suç delillerini yok etme veya değiştirme” suçu oluşa­caktır.

Suçun basit şeklinin gerçekleştirilmiş olma­sına rağmen, ağırlaştırılmış şeklinin ihbar edil­mesi veya delil ya da emarelerin uydurulması durumunda suç uydurma suçu oluşmaz.

Öte yandan, suç uydurma suçunu iftira­dan ayıran en önemli unsurun fiilin belli bir şahsın üzerine atılmamış olması olduğuna özellikle dikkat edilmelidir. İhbarda suçun faili­nin görünüşte bir başka kişi gösterilmiş olmasıyla beraber, bu kişinin anonim veya uydurma bir kişi olması durumunda da oluşacak suç iftira değil, suç uydurma suçudur.

Suç uydurma suçu; ihbarın yetkili makamla­ra ulaştığı tarihte ya da fiilin delil veya emareleri­nin uydurması suretiyle işlenmesi hâlinde, yetkili makamların uydurulan delil veya emarelere ulaş­maları anında tamamlanır. Dolayısıyla burada suçun tamamlanmış savılması için soruşturma­ya başlanmış olması şartının aranmadığına dik­kat edilmelidir. Kaldı ki madde metninde de delil veya emare uydurulmak suretiyle suçun oluşu­mu için soruşturmaya başlanmış olması şartının aranmadığına, delil veya emarenin soruşturma yapılmasını sağlayacak nitelikte uydurulmuş olmasının arandığına dikkat edilmelidir. Ayrıca ihbarda bulunulmak suretiyle suçun işlenmesi durumunda da ihbarın soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde olması gerektiğine dikkat çekmek gerekir.

Suçun Manevi Unsuru

Suç ancak kasten işlenebilir. Failin fiili işle­mekteki amacı bir önem taşımadığı için genel kast yeterlidir. Failin, ihbar ettiği ya da delil veya emarelerini uydurduğu suçun gerçekte işlenme­diğini bilmesi gerekir. Failin hatası ise kastını or­tadan kaldırır. Ayrıca fail yapmış olduğu ihbardan dolayı bir ceza soruşturmasının başlamasının mümkün olduğunu da bilmelidir.

Suçun olası kastla işlenip işlenemeyeceği konusunda ise farklı görüşler mevcuttur.

Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

Hakkın kötüye kullanımı kapsamında ol­madığı sürece şikâyet ve dilekçe hakkının kul­lanılması ve savunma dokunulmazlığı haklarının gerçekleşmesi suçun hukuka aykırılık unsurunu ortadan kaldırır.

Suçun Özel Görünüş Şekilleri

Teşebbüs

İhbarda bulunarak suçun işlenmesi duru­munda ihbarda bulunma hareketi aşamalara ayrılabiliyorsa teşebbüs mümkün olur. Delil veya emare uydurmak ise somut tehlike olduğundan bu fiillerin tamamlanamaması hâlinde teşebbüs­ten söz edilebilir.

İçtima

İşlenmemiş bir suçun yetkili makamlara ih­barından sonra ayrıca bu suçun belli bir kişiye isnat edilmesi durumunda iftira suçu gündeme gelebilecektir. Ancak böyle bir durumda iki fiil arasında geçen zamanın göz önünde bulundu­rulması gerekir. Eğer aradan geçen zaman az ise suç uydurma suçu iftira suçuna dönüşmüş olur ve fail yalnızca suç uydurma suçundan ce­zalandırılır. Aradan geçen zamanın uzun olması durumunda ise failin her iki suçtan da cezalandı­rılması gerekir.

Suçun delil veya emarelerinin uydurulması hâlinde, başka bir suç tipinin oluşması söz konu­su olursa, suç uydurma suçunun yanında failin ayrıca oluşan bu iki suçtan da cezalandırılması lazım gelir.

Yukarıda belirttiğimiz şekilde, suç uydurma suçu seçimlik hareketli bir suç olmakla, failin Kanun’da öngörülen hareketlerden ikisini birden gerçekleştirmiş olması durumunda da ortada tek bir suç uydurma suçunun varlığını kabul gerekir.

İştirak

Bu suç iştirak bakımından bir özellik arz et­mez. İştirakin her şekli mümkündür.

SUÇ ÜSTLENME, SUÇ UYDURMA VE İFTİRA SUÇLARI ARASINDAKİ TEMEL FARK, EĞER FAİL GERÇEK­TE İŞLENMİŞ VEYA İŞLENMEMİŞ BİR SUÇU “BEN İŞLEDİM” DERSE, YANİ ÖZNEYE KENDİSİNİ KOYAR­SA, SUÇ ÜSTLENME, GERÇEKTE İŞLENMEMİŞ BİR SUÇU YETKİLİ MAKAMLARA İŞLENMİŞ GİBİ İH­BAR EDER YA DA İŞLENMEYEN BİR SUÇUN DELİL VEYA EMARELERİNİ SORUŞTURMA YAPILMASINI SAĞ­LAYACAK BİÇİMDE UYDURURSA, YANİ ÖZNEYE SUÇU KOYARSA, SUÇ UYDURMA, YİNE GERÇEKTE İŞLENMEMİŞ BİR SUÇU ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN İŞLEDİĞİNİ İDDİA EDER (O İŞLEDİ DER)SE, YANİ ÖZ­NEYE ÜÇÜNCÜ ŞAHSI KOYARSA, İFTİRA SUÇU OLUŞUR.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat