Stajyer Avukatın İcra Müdürlüklerindeki İşleri Yürütmeye Yetkili Olmadığı

Stajyer Avukatın İcra Müdürlüklerindeki İşleri Yürütmeye Yetkili Olmadığı

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

12. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2019/1721

Karar Numarası: 2020/1054

Karar Tarihi: 19.06.2020

İCRA TAKİBİNİN İPTALİ İSTEMİNDE BİR AVUKAT YANINDAKİ İKİNCİ ALTI AYLIK STAJ BÖLÜMÜNE BAŞLAMAYAN STAJYER AVUKATIN İCRA MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ İŞLERİ YÜRÜTMEYE YETKİLİ OLMADIĞI – Avukat Tarafından Yetki Belgesinin Düzenlendiği – Takibe Başlanılan Tarihte Stajyer Avukat Stajının İlk Altı Aylık Bölümünde Olduğu – Bir Avukat Yanındaki İkinci Altı Aylık Staj Bölümüne Başlamadığı İçin İcra Müdürlüklerindeki İşleri Yürütmeye Yetkili Olmadığı – Bu Hususun Daha Sonra Eksik İmzanın Tamamlanması Suretiyle Giderilemeyeceği – Mevcut Şikayetin Yetkili Olmayan Kişinin Takibe Başlaması Hususuna İlişkin Olup Süresiz Şikayete Tabi Olduğu – İlk Derece Mahkemesince Şikayetin Kabulüne Karar Verildiği

ÖZETİ: Avukat tarafından yetki belgesinin düzenlendiği ve takibe başlanılan tarihte stajyer avukat stajının ilk altı aylık bölümünde olup, bir avukat yanındaki ikinci altı aylık staj bölümüne başlamadığı için icra müdürlüklerindeki işleri yürütmeye yetkili değildir. Bu husus daha sonra eksik imzanın tamamlanması suretiyle giderilemez. Mevcut şikayet yetkili olmayan kişinin takibe başlaması hususuna ilişkin olup, süresiz şikayete tabidir. İlk derece mahkemesince şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen karara karşı süresinde istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

DAVA : Davacı borçlu vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili aleyhine ……. 2. İcra Müdürlüğünün 2010/3433 Esas sayılı dosyasında 18/66/2010 tarihinde takip başlatıldığını, takip talebinin stajyer avukat             tarafından imzalandığını ……’un o tarihte avukatlık stajının ilk 6 ayında olduğunu, avukat yanındaki ikinci 6 aylık stajına 27/08/2010 tarihinde başladığını Avukatlık Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca avukat stajyerlerinin avukat yanında staja başladıktan sonra avukatın yazılı muvafakati ile onun gözetimi ve sorumluluğu altında icra müdürlüklerindeki işleri yürütebileceklerini, dosyada bulunan 18/06/2010 tarihli yetki belgesinin sahte olduğunu, yetkisiz kişi tarafından açılan icra takibinin iptali gerektiğini, icra memurundan takibin iptalini talep etmiş olmalarına rağmen bu talebin 26/03/2019 tarihinde reddedildiğini belirterek davanın kabulü ile 26/03/2019 tarihli icra müdürlüğü işleminin ve ……. 2. İcra Müdürlüğünün 2010/3433 Esas sayılı dosyasındaki icra takibinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP: Davalı alacaklı vekili cevap dilekçesinde özetle: takip konusu tüm işlemlerin müvekkilinin bilgi, talimat ve icazeti ile yapıldığını, takip dosyasındaki tüm işlemlerin yetkili vekil veya temsilci sıfatına haiz kişilerce icra edildiğini, takip dosyasında eksik imza bulunmadığını, zira takıp talebinde yetkili vekilin de imzasının mevcut olduğunu. Yargıtay içtihatlarına göre yetkili vekil imzası eksik olsa bile eksik imzanın her zaman ikmal edilebileceğini, şikayetin süresinde olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI: Marmaris İcra Hukuk Mahkemesince yapılan yargılama neticesinde, takip dosyasındaki 18706/2010 tarihli takip talebinin stajyer avukat tarafından düzenlendiği, belgenin aslında ve aslı gibidir kaşeli örneklerinin hiçbirisinde stajyer avukat haricinde isim ve imzanın bulunmadığı. İstanbul Barosu yazı cevabına göre takip talep tarihi olan 18/06/2010 tarihinde stajyer avukat …….’un stajının ilk altı ayında olduğunun Avukatlık Kanunu ve HMK uyarınca kendisine icra takıp işleri için yetki ve muvafakat verilemeyeceği, takip talebinin bu sebeple geçerli olmadığı ve bu geçersizliğin sonradan giderilmesinin mümkün olmadığı, kamu düzenine ilişkin bu hususun süresiz şikayete tabi olduğu gerekçesiyle şikayetin kabulü ile Marmaris 2. İcra Müdürlüğünün 2010/3433 Esas sayılı dosyasındaki icra takibinin iptaline karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ: Davalı alacaklı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; cevap dilekçesini tekrarla, takip talebinin sadece stajyer avukat tarafından değil yetkili avukat tarafından hazırlanıp imzalandığını, yerel mahkeme kararında değinilen farklı renkli kalemle daha sonra atılan imzanın yetkili vekil ……….’ye ait olduğunu, dosyaya sundukları uzman mütaalası ve Yargıtay içtihatları uyarınca takip talebindeki eksikliğin yetkili vekil tarafından her zaman giderilebileceği, asil tarafından yapılan tüm işlemlere icazet ve muvafakat verildiğini, takibin usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek istinaf isteminin kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmesini talep ve istinaf etmiştir.

GEREKÇE: Marmaris 2. İcra Müdürlüğünün 2010/3433 Esas sayılı dosyasının çevrilmesi yoluyla takibe başlandığı, dosya içerisinde 18/06/2010 tarihli birden fazla takip talebi sureti bulunduğu, takip taleplerinin alt kısmında yetkili kılınan stajyer avukat ibaresinde imzasının bulunduğu, dosya içerisinde takip tarihi olan 18/06/2010 tarihi itibari ile stajyer avukat      …..’un Av ……..tarafından yetkilendirildiğine dair yetki belgesinin bulunduğu görülmüştür.

Dosya sureti içerisinde stajyer avukat tarafından imzalanmış birden fazla takip talebi sureti bulunduğu, takip taleplerinden bir tanesinde de stajyer avukat imzası dışında Av……’nin isim ve imzasının mevcut olduğu görülmüştür.

Dosya içerisinde mevcut Marmaris İcra Hukuk Mahkemesince düzenlenen imzasının yanında farklı bir kalemle ve farklı bir tonla atılmış Av ……..ye ait imzanın bulunduğu, icra takibinin 2010 yılından beri devam ettiği, dava dosyaları ile birlikte defalarca Yargıtay’a gittiği, bu dosyalardaki takip talebinin aslı gibidir örneklerinde sadece stajyer avukat ……’un imzasının mevcut olduğu, belgenin aslındaki Av …..’ye ait imzanın daha sonradan atıldığının düşünüldüğü. 18/06/2019 tarihinde Av……… ile birlikte şikayet yargılamasında davalı alacaklıyı temsil eden Av….nun dosyayı inceleme talepleri üzerine birlikte defalarca takip dosyasını alarak inceledikleri, bu haliyle şikayet konusu dava görülürken takibe konu icra dosyasının incelendiği zaman takip talebinin aslının değiştirilme şüphesi ve sonradan imzalanma ihtimali olabileceği ve bu hususun TCK kapsamında suç teşkil edebileceği belirtilmiştir.

Her ne kadar davalı alacaklı vekili tarafından cevap dilekçesi ve ek beyanda takip talebindeki imza eksikliğinin sonradan her zaman tamamlanabileceğine ilişkin emsal Yargıtay içtihatları sunulmuşsa da, mevcut içtihatlar usulünce yetkilendirilmiş vekilin eksik imzasını sonradan ikmal etmesine ilişkindir.

Stajyer avukat  ………’un avukatlık stajını yaptığı İstanbul Barosu Başkanlığının yazı cevabına göre, stajının mahkemeler nezdindeki ilk altı aylık bölümü 03/02/2010-26/08/2010 tarihleri arasında, avukat yanındaki ikinci altı aylık bölümü ise 27/08/2010-27/02/2011 tarihleri arasında Av….’ın yanında tamamlanmıştır.

Şikayete konu takip talebi ise 18/06/2010 tarihinde yetkili kılınan stajyer avukat ibaresi ile ……. tarafından imzalanmıştır.

Avukatlık Kanunu’nun 26. maddesinde: “Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler. Bu yetki, staj bitim belgesinin verilmesi veya staj listesinden silinme ile sonar erer” düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda Av …….. tarafından yetki belgesinin düzenlendiği ve takibe başlanılan 18/06/2010 tarihi itibari ile stajyer avukat …….  stajının ilk altı aylık bölümünde olup, bir avukat yanındaki ikinci altı aylık staj bölümüne başlamadığı için icra müdürlüklerindeki işleri yürütmeye yetkili değildir. Bu husus daha sonra eksik imzanın tamamlanması suretiyle giderilemez.

Mevcut şikayet yetkili olmayan kişinin takibe başlaması hususuna ilişkin olup, süresiz şikayete tabidir (Yargıtay 12. H.D’nin 21/01/2016 tarihli  2015/32517 Esas ve 2016/1743 Karar sayılı içtihadı).

Yukarıda belirtilen nedenlerle ilk derece mahkemesince şikayetin kabulü ile …….. 2. İcra Müdürlüğünün 2010/3433 Esas sayılı dosyasındaki icra takibinin iptaline karar verilmesi usul ve yasaya uygun olup, davalı alacaklı vekilinin istinaf başvurusunun HMK’nun 353/1 -b( I) maddesi uyarınca esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- …….. İcra Hukuk Mahkemesinin 02/07/2019 tarihli. 2019/162 Esas ve 2019/247 Karar sayılı kararına yönelik istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1- b. 1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE.

2- Alınması gerekli 54.40 TL İstinaf karar harcından peşin alman 44.40 TL’nin mahsubu ile bakiye 10,00 TL harcın istinaf edenden tahsili ile hazineye irat kaydına.

3- İstinaf kanun yolu yargılama giderlerinin, istinaf eden üzerinde bırakılmasına.

4- Kararın taraflara tebliğine,

5- HMK 333. madde gereğince kararın kesinleşmesinden sonra kullanılmayan gider avansının yatırana iadesine.

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 6100 sayılı HMK ’nun 361 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi. 19/06/2020.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat