SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

Eşya Hukukunda Süreler

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

İşbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (kısaca “SÖZLEŞME”) son kullanıcı gerçek veya tüzel kişi (“Kullanıcı”) ile … İnternet Bilgi Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (kısaca “…”) arasında ve …’a ait YAZILIM’ın münhasır olmayan kullanım lisansının Kullanıcı’ya tevdii amacıyla akdedilmiştir.

  1. YAZILIM LİSANSI.

YAZILIM, Yürürlükteki her türlü mevzuat ile korunmakta olup işbu SÖZLEŞME ile kullanıcılara YAZILIM’ın herhangi bir mali hakkının devri yapılmamakta, sadece Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında münhasır olmayan kullanım lisansı tevdi olunmaktadır.

Lisans: İşbu SÖZLEŞME kullanıcılara aşağıdaki hakları sağlamaktadır:

Yazılım: Kullanıcılar, YAZILIM’ın bir kopyası bir masa üstü bilgisayara, iş istasyonuna, uçbirime, avuç içi bilgisayarına, çağrı cihazına, telefona, “akıllı telefona” ya da başka bir sayısal elektronik aygıta (“BİLGİSAYAR”) yükleyebilir, söz konusu aygıtlarda kullanabilir, görüntüleyebilir, çalıştırabilir veya etkileşime girebilir (“ÇALIŞTIRMA”). YAZILIM’ın yüklü olduğu BİLGİSAYAR’ın birincil kullanıcısı kişi yalnızca ve bilhassa kendisi tarafından kullanılan taşınabilir bir bilgisayara söz konusu YAZILIM’ın ikinci bir kopyasını da alabilmeye yetkilidir.

Saklama/Ağ Kullanımı: Kullanıcı, YAZILIM’ın bir kopyasını, sadece YAZILIM’ı dâhili bir ağ üzerindeki diğer BİLGİSAYARLARA yüklemek ve ÇALIŞTIRMAK amacıyla kullanılan ağ sunucusu gibi bir saklama aygıtına da yükleyebilir veya bu aygıtta saklayabilir

Hakların Aidiyeti: İşbu Sözleşme ile tevdi olunduğu sarahaten belirtilmeyen YAZILIM ile ilgili tüm haklar …’a aittir.

  1. YAZILIM İLE İLGİLİ SINIRLAMALAR.

Kiraya Verme. YAZILIM, Kullanıcı tarafından üçüncü kişilere kiralanamaz veya ödünç verilemez.

YAZILIM’ın Devri. Kullanıcı, YAZILIM üzerinde işbu SÖZLEŞME hükümlerince olan haiz olduğu haklarını kendi nezdinde hiçbir kopya bırakmamak, söz konusu devir karşılığında herhangi bir karşılık elde etmemek ve devralanın da işbu SÖZLEŞME hükümlerini kabul etmesi koşuluyla, bir kereye mahsus olmak üzere ve ancak külliyen devredebilir. YAZILIM’ın bir yükseltme (up-grade) olması halinde yapılacak herhangi bir devrin önceki tüm sürümleri de kapsaması gerekir.

Ters Mühendislik, Kaynak Koda Dönüştürme ve Tersine Çevirme Hakkındaki Sınırlamalar. İlgili yasa hükümlerince izin verilen durumlar dışında Kullanıcılar, YAZILIM üzerinde ters mühendislik işlemi yapamaz, YAZILIM’ı kaynak koda dönüştüremez veya tersine çeviremez.

YAZILIM’ın tüm kopyalarında tüm telif hakkı bildirimlerinin aynen muhafaza edilmesi gerekmektedir.

DESTEK HİZMETLERİ. …, kararı kendisine ait olmak üzere Kullanıcı’ya YAZILIM’a ilişkin destek hizmetleri sağlayabilir (“Destek Hizmetleri”). Varsa, Destek Hizmetleri’nin kullanımı, “çevrimiçi” belgelerde, kullanım kılavuzunda ve/veya … tarafından sağlanan diğer malzemelerde tanımlanan … ilkelerine ve programlarına tabidir. Destek Hizmetleri’nin bir parçası olarak Kullanıcı’ya verilen tüm tamamlayıcı yazılım kodları, YAZILIM’ın parçası kabul edilir ve işbu SÖZLEŞME koşullarına ve hükümlerine tabidir. …, destek hizmetlerinin bir parçası olarak Kullanıcı tarafından kendisine verilmiş bulunan teknik bilgileri ürün destekleme ve geliştirme de dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kendi ticari amaçları için kullanabilir.

YAZILIM’ın Değiştirilmesi, Düzeltilmesi ve Yükseltilmesi (Up-Grade). …’ın, YAZILIM’ın yerine bir diğerini veya değişiklik yapılmış bir sürümünü teklif ederek herhangi bir sırada YAZILIM’ı yenisi ile değiştirme, YAZILIM üzerinde değişiklik yapma veya YAZILIM’ı yükseltme ve söz konusu bu değişiklikler ve yükseltmeler için ücret isteme hakkı saklıdır. İşbu SÖZLEŞME, YAZILIM’ın bir yükseltmesi, düzeltme yapılmış sürümü veya değiştirilen yenisi ile birlikte verilen bir SÖZLEŞME tarafından geçersiz kılınmadığı sürece …’ın Kullanıcı’ya teklif ettiği bu tür değiştirilmiş veya üzerinde değişiklik yapılmış yazılım kodu veya YAZILIM yükseltmesi YAZILIM’ın bir parçası sayılacak ve işbu SÖZLEŞME hükümlerine tabi olacaktır. …’ın YAZILIM’ın bir yükseltmesini, üzerinde değişiklik yapılmış bir sürümünü veya yenisini teklif etmesi durumunda: (a) Kullanıcının YAZILIM’ı kullanabilmesi, söz konusu YAZILIM yükseltmesini, değişiklik yapılmış sürümü veya değiştirilen yenisini ve varsa birlikte verilen öncekini geçersiz kılan SÖZLEŞME hükümlerini kabul etmesi koşuluna bağlıdır ve (b) düzeltilmiş veya yenilenmiş YAZILIM olması durumunda ise Kullanıcı’nın YAZILIM’ın tüm önceki sürümlerini kullanma hakkı sonra erer.

Saklama ve İleti Sınırlamaları. Her kullanıcı için olan saklama alanı sınırlıdır. Bazı iletiler alan kısıtlaması, gelen veya giden ileti sınırlamaları nedeniyle işleme konulmayabilir. İletilerin saklanmamasından veya işleme konulmamasından ya da silinmesinden …’ın sorumlu olmadığı Kullanıcı tarafından kabul edilmiştir. …, Kullanıcı’nın posta kutusundaki ve/veya hesabındaki herhangi bir içeriği saklamakla veya iletileri Kullanıcı’ya veya üçüncü şahıslara iletmekle yükümlü değildir ve bu hususta herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

  1. TELİF HAKKI

YAZILIM’ın tüm kopyaları ve beraberinde verilen basılı malzemeler ile YAZILIM’a ekli bulunan tüm görüntüler, fotoğraflar, canlandırmalar, videolar, sesler, müzik, metin ve “küçük uygulamalar” v.s. ile ilgili tüm mülkiyet ve telif hakları …’a aittir. İşbu SÖZLEŞME, YAZILIM’a ait bu tür içeriğin kullanımı ile ilgili olarak Kullanıcı’ya herhangi bir hak vermemektedir. Bu YAZILIM yalnızca elektronik ortamda iletilmiş olan belgeleri içermektedir. Kullanıcı, söz konusu elektronik ortamda bulunan belgelerin bir kopyasını yazdırmaya yetkilidir; ancak YAZILIM ile birlikte verilen basılı malzemeleri kopyalaması yasaktır.

  1. TAAHHÜTTE BULUNMAMA

YAZILIM, ticari olarak satılabilirlik, belli bir amaca uygunluk, virüs içermemesi, hiçbir hata ya da eksikliğin bulunmadığı, gereken dikkatin ve özenin gösterildiği, v.s. yönünde herhangi bir garanti ya da taahhütten ari olarak muhtemel tüm hataları ile birlikte “mevcut haliyle” Kullanıcı’nın kullanımına arz edilmektedir. …, yukarıdakilere ilaveten, YAZILIM’ın herhangi bir üçüncü kişinin mülkiyet, telif veya sair kullanım ya da istifade hakkını ihlal etmediği yönünde herhangi bir taahhütte de bulunmamaktadır. YAZILIM’ın kullanımı veya çalışması ile ilgili tüm riskler Kullanıcı’ya aittir.

  1. TÜM ZARARLARDAN VARESTE TUTULMA

…, oluşan zararın olasılığından önceden haberdar edilmiş olsa dahi YAZILIM’ın kullanımından ya da kullanılamamasından doğan şahıslara yönelik zarar, kâr kaybı, işin durması, işle ilgili bilgilerin yitirilmesi, görevin yerine getirilememesi, gizlilik masuniyetinin kalkması, iyiniyet veya makul dikkatin gösterilmemesi, ihmâl ve sair sebeplere binaen ortaya çıkabilecek her türlü doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan, tazminat sorumluluklarından yasaların izin verdiği azami ölçüde varestedir.

  1. SONA ERME

Diğer hakların saklı kalması kaydıyla, Kullanıcı’nın işbu SÖZLEŞME koşullarına ve hükümlerine uymaması durumunda, …, SÖZLEŞME’yi tek taraflı irade beyanı ile feshetmeye yetkilidir.

Keza …, Kullanıcı’ya YAZILIM’ın yerine teklif ettiği bir diğer veya değişiklik yapılmış bir sürüm ya da yükseltmesi için olan ve eskisini geçersiz kılan yeni bir sözleşme yapılmasını önererek de işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda Kullanıcı’nın YAZILIM’ı kullanmasını sürdürmesi, söz konusu YAZILIM yükseltmesini, değişiklik yapılmış sürümü veya değiştirilen yenisi için akdedilmiş bulunan önceki sözleşmeyi geçersiz kılan yeni sözleşme hükümlerini kabul etmesi koşuluna bağlıdır.

Buna ilaveten, …, geçerli herhangi bir sebebe binaen, Kullanıcı’nın YAZILIM’la ilgili devam eden kullanımının yasaklandığını bildirmek suretiyle de işbu SÖZLEŞME’yi tek taraflı irade beyanı ile feshedebilir. …’ın işbu SÖZLEŞME’yi sona erdirmesi durumunda Kullanıcı YAZILIM’ı kullanmayı derhal durdurmak ve YAZILIM’ın ve bileşen parçalarının tüm kopyalarını yok etmekle mükelleftir.

  1. YAZILIM ile ilgili her türlü ihtilafla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacak olup ihtilafların hallinde yetkili makam İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleridir.
  2. İşbu SÖZLEŞME’de yazılı haklar ve sınırlamaların tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmediği sürece YAZILIM Kullanıcı’nın bilgisayarına yüklenmeyecektir.

Kullanıcı’nın Ekranda yer alan “KABUL EDİYORUM” tuşunu tıklaması, SÖZLEŞME hükümlerini kabul ettiğini gösteren irade beyanını temsil edecektir.

İşbu SÖZLEŞME metni bu sayfa üzerinden yazdırabilir veya söz konusu metne işbu YAZILIM’ın “Yardım” dosyasında yer alan kopyası üzerinden de bilahare ulaşılabilir. …/…/…

FirmaMüşteri

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat