Sıra Cetveline İtiraz Dilekçesi

0
370

Sıra Cetveline İtiraz Dilekçesi


ASLİYE TİCARET  MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
                                                                                                  KAYSERİ
  
 
DAVACI                     : 
 
VEKİLİ                       :Av.
 
 
DAVALI                      🙁………İflas idaresi.)
(sırasına veya alacağına itiraz edilen kişi)               
TALEP KONUSU           :Sıra cetveline itiraz (kayıt kabul) istemidir.
 
OLAYLAR                    :
1-(davacının  takibi hakkında bilgiler)
2-(davacının alacağı iflas masasınca reddedilmişse bunun neden haksız olarak reddedildiği)
-(davacının alacağı borçlu tarafından  reddedilmişse bunun neden haksız olarak reddedildiği)
-(davalının sırasına itiraz varsa neden itiraz edildiği ve davacı ile davalının hangi sırada yer alması gerektiği)
-( davalının alacağına itiraz varsa neden davalının alacağına itiraz edildiği)
3-Açıklanan sebeplerle hazırlanan sıra cetveline itiraz etme zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER     :H.U.M.K.,İ.İ.K. ve sair ilgili mevzuat
 
DELİLLER                  :İflas dosyası,İcra dosyası,Senet Aslı,……… ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
-müvekkilimin ……..TL. lik senetli alacağının iflas masasına kaydına,(borçlunun reddi halinde)
-müvekkilimin belirtilen alacağının kabulü ile iflas masasının bu alacağı ödemeye mahkum edilmesine yani sıra cetvelinin buna göre düzenlenmesine,(masanın reddi halinde)
-hatalı olarak düzenlenen sıra cetvelinin iptalini,davalıya isabet eden hissenin müvekkile tevdiine karar verilmesini,(sıraya itiraz halinde)
–  hatalı olarak düzenlenen sıra cetvelinin iptalini,(alacağa itiraz halinde)
karar verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı
vekili
Av.
EKİ           :
Onanmış vekaletname sureti

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...