SİNEMA FİLMİ YAPIM SÖZLEŞMESİ

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

SİNEMA FİLMİ YAPIM SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Aşağıda bilgileri yer alanlar arasında aşağıdaki koşullarla bir sinema filmi yapım sözleşmesi imzalanmıştır.

İşbu sözleşmede;

….. (Takım Kılavuzu)

Adresi              :    …..

Telefon             :    …..

….. Film Yapım Tic. Ltd. Şti. (Yapımcı)

Adresi              :    …..

Telefon             :    …..

İşbu sözleşmede sinema filminin çekimi esnasında çalışan tüm işçiler, (reji, sanat, kamera, ses, ışık, set, prodüksiyon, oyuncu, post-prodüksiyon ekipleri) kısaca takım olarak, tüm takımı temsilen sözleşmeyi imzalayacak olan … isimli kişi de takım kılavuzudur.

2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, sinema filminin tüm yapım süreci içinde bağlı çalışan takımın çalışma koşullarını, günlük ve haftalık çalışma sürelerini, ücretini ve ücretinin ödenme şeklini, yemek, ulaşım, konaklama, ara dinlenme ve tatil zamanını, sözleşme süresini düzenlemektir.

3- Çalışma Süresi

Çalışma süresi, filmin tüm yapım sürecini kapsamakta olup, bu çerçevede hazırlık, test çekimleri, stüdyo ve post prodüksiyon içerisinde yapılan tüm çalışmalar, çekim süreci içerisindeymiş gibi değerlendirilir ve eşit ücretlendirilir.

Sinema filmi için haftalık çalışma esası öngörülmektedir. Haftalık çalışma süresi … (…) iş günü ve … tatil günü olmak üzere toplam yedi gündür.

Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır. Günlük çalışma süresi, yemek arası ve ara dinlenmeler dahil olmak üzere 11 (on bir) saati aşamaz. Günlük on bir saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır ve her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli artırılması suretiyle ödenir.

Günlük normal çalışma saatleri … – … saatleri arasında olup, bunun dışındaki saatler gece çalışması kabul edilir.

4- Yemek, Ara Dinlenme ve Tatil

Tatil günü, işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra sözleşmenin yürürlüğe girdiği .. / .. / …. tarihinden başlayarak, sözleşme taraflarının karşılıklı olarak belirleyeceği gün olarak kabul edilir. Buna göre, hafta tatili günü, … ‘dir.

Tatil gününden önceki son iş gününün gecesine fazla çalışma kapsamında dahi iş konulamaz.

Günlük çalışma saati …’den önce başlanması öngörülen çalışmalarda yapımcı, takıma kahvaltı vermek zorundadır. Kahvaltı, işi aksatmadan takım tarafından yapılır.

Günlük çalışma sürecinde, işe başlanmasından itibaren en fazla … (…) saat sonra yemek arası verilir. Yemek arası l (bir) saatten az olamaz. Eğer yemek arasının bitiminden sonra … (…) saat daha çalışılırsa, l (bir) tam saatlik yemek arası daha verilir.

Takım, hiçbir şekilde yemek arasında çalışmaya zorlanamaz.

Film yapımı için … (…) saati aşan şehirlerarası yolculuk yapılması gerektiğinde, yapımcı, gidilen yerde uygun koşullara sahip bir yerde takıma en az … (…) saatlik ara dinlenmesi olanağı sağlamakla yükümlüdür.

5- Ulaşım

Takımın filmin çekimi için şehir içi ve şehirlerarası tüm ulaşım masrafları yapımcıya aittir.

Film çekimi için yapılan tüm şehirlerarası yolculuklara, çekim yerine en yakın tarifeli havayolu seferi olan şehirlere havayolu ile gidilir. Havayolu ulaşımının mümkün olmadığı durumlarda ulaşım, kara ya da denizyolu ile sağlanır.

Yapımcı, karayolu ile şehir içi veya şehirlerarası taşıma yaparken, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun niteliklerde araç ve şoförler ile ulaşımı sağlamak ve her türlü güvenlik tedbirini almak zorundadır.

6- Konaklama

Yapımcı, şehir dışı çalışmalarda, takım üyelerini rahat edebilecekleri (temiz, hijyenik, ısıtma ve havalandırma sistemi düzgün çalışan, sıcak su ve duş imkanı bulunan odalara sahip) bir tesiste konaklatmakla yükümlüdür.

Takım üyeleri, diğer çalışanlarla beraber her ne durum ve şart altında olursa olsun konakladıkları tesislerde olanak ve özellikler bakımından aynı ve eşit şartlarda konaklar.

7- Ücret

Ödemeler, çalışmanın başlamasından itibaren … (… inci) iş gününün bitiminde, tatil gününe girmeden, düzenli ve nakit olarak ödenir. Ödemede gecikme olması halinde, gecikilen her gün için % … faiz uygulanır.

Öngörülen çekim süresinin uzaması durumunda, haftalıkların ödenmesine düzenli olarak devam edilecektir.

En geç ilk iş gününden önce olmak üzere, işbu sözleşmenin imzalanması tarihinde, takım üyelerine öngörülen toplam ücretinin % …..’u avans olarak ödenir.

8- Sigorta Primi

Yapımcı, işe başlanmasından bir gün önce, takım üyelerinin sigorta girişini yaparak toplam çalıştığı gün sayısı oranında sigorta primini yatırmak zorundadır.

9- Telif Sözleşmesi

Yapımcı ve takım üyelerinden olan oyuncu arasında, oyuncunun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan telif hakları için, işbu sözleşme ile aynı anda “Telif Sözleşmesi” yapılır. İşbu iki sözleşme birlikte imzalanır ve birlikte yürürlüğe girer.

10- Fatura

Yapımcı, her ne ad altında ve suretle olursa olsun, takım üyelerini, yaptıkları işleri dolayısıyla fatura kesmeye zorlayamaz. Ancak, takım üyeleri, filmin yapımı için yapımcıya tahsis ettikleri ve kendi mülkiyetlerinde olan ekipman ve malzeme için fatura kesebilirler.

11- Tebligat

Taraflar, işbu Sözleşme’nin başlığındaki adreslerin yasal tebligat adresleri olduğunu; tebligat adreslerinde değişiklik olması halinde, yeni adreslerini … gün içinde noter vasıtasıyla karşı tarafa bildirmedikçe, bu adreslere yapılacak tebligatın geçerli olacağını ve yasal bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağım kabul ve beyan ederler. Taraflar, birbirlerine yapılacak tüm bildirimlerin yazılı olacağını kabul ve taahhüt ederler.

12- Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme, .. / .. / ….’den başlar ve .. / .. / …. tarihinde sona erer.

Sözleşme ile öngörülen sürede işin tamamlanamaması nedeniyle uzama olması durumunda, yeni koşullara göre işbu sözleşme yenilenir.,

13- Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin ihlali halinde ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sözleşmede hüküm bulunmayan konularda 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Takım Klavuzu                                     Yapımcı

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat