Şikayetten Vazgeçme Nedir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Şikayetten Vazgeçme Nedir?

Şikâyetten vazgeçmeye değinmeden önce Kanun’daki şikâyete ilişkin düzenlemelere de­ğinmekte fayda olunduğunu düşünüyoruz. Buna göre, “Soruşturulması ve kovuşturulması şikâye­te bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikâyette bulunmadığı takdirde soruştur­ma ve kovuşturma yapılamaz.” Bu sürenin baş­langıcı ise, zamanaşımı süresini geçmemek ko­şuluyla, şikâyet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği gündür. Ayrıca şikâyet hakkı olan birkaç kişiden birisinin altı ay­lık süreyi geçinmesi, bundan dolayı diğerlerinin haklarını düşürmez.

Kovuşturma yapılabilmesi şikâyete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeç­me cezanın infazına engel olmaz. Şikâyetten vazgeçme hakkına sahip olanlar, esasta şikâyet hakkına sahip olanlardır. Bunlar da suçtan zarar görenler, yani suçun mağduru veya mağdurları­dır.

TCK m. 73/6’ya göre, “Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez. ’’

Bu noktada sîzlerin dikkatini çek­mek istediğimiz husus, Kanun’da şikâyetten vazgeçmenin onu kabul etmeyen SANIĞI etkilemeyeceği­nin belirtilmiş olmasıdır. Başka bir ifadeyle, ŞÜPHELİ HAKKINDA YAPILAN ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME­NİN ŞÜPHELİYİ ETKİLEYEBİLMESİ İÇİN ŞÜPHELİNİN BU VAZGEÇMEYİ KABUL ETMESİNE GEREK YOKTUR. Örneğin, TCK m. 86/2 kapsamın­da olan basit yaralama suçun­da mağdur şüpheli hakkındaki şikâyetinden vazgeçtiğinde artık bu nedenle kovuşturmaya yer ol­madığına karar verilebilmesi için Cumhuriyet savcısının ayrıca bu vazgeçmeyi şüphelinin kabul edip etmediğini sormasına gerek yok­tur. Kanun’daki bu ince ayrım soru olarak sorulmaya çok müsaittir.

Suç ister iştirak hâlinde işlenen bir suç olsun ister olmasın suçun mağ­durunun veya zarar göreninin bir­den fazla kişi olduğu durumlarda bunlardan birinin şikâyet süresi­ni geçirmesi diğerlerinin şikâyet hakkını etkilemez. Sanıklardan biri hakkındaki vaz­geçme ise diğer sanıkları da kap­sar ancak bunun söz konusu ola­bilmesi için suçun iştirak hâlinde işlenmiş olması ve sanığın da bu vazgeçmeyi kabul etmiş olması gerekir. Burada sanıklarda çok­luk, ilk durumda ise mağdur (ya da suçtan zarar gören)da çokluk hâli olduğuna dikkat edilmelidir.

Ayrıca TCK m. 73/7 hükmü uyarınca, kamu davasının düşmesi hukuki ilişkileri etkilemez.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat