Ücretsiz izin kullanan işçi zamanında işe dönmezse ne olur?

SİGORTA KAYIT TARİHİNİN TESPİTİ İSTEMİ-SİGORTALI OLMA YAŞI

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/15066
K. 2017/8974
T. 9.11.2017

* SİGORTA KAYIT TARİHİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( 18 Yaşını Doldurmamış Olanların Sigortalı Sayılmayacağı/Davacının 18 Yaşını Tamamladığı Tarihten Önce Vergi Mükellefiyetine Göre 1479 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalı Kabul Edilmesinin Mümkün Bulunmadığı )

* SİGORTALI OLMA YAŞI ( Davacının Vergi Mükellefi Olduğu Tarihlerde 18 Yaşından Küçük Olduğunun Anlaşıldığı/18 Yaşını Doldurmamış Olanların Sigortalı Sayılmayacağı/1479 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalı Kabul Edilmesi Mümkün Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
1479/m.24

ÖZET : Dava, sigorta kayıt tarihinin tespiti istemine ilişkindir.

18 yaşını 25/07/1983 tarihinde tamamlayan davacının bu tarihten önce 20/07/1982-17/10/1982 tarihleri arasındaki vergi mükellefiyetine göre 1479 Sayılı Kanun kapsamında sigortalı kabul edilmesi mümkün bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

DAVA : Davacı, ilk kayıt tarihinin 20.07.1982 tarihi olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi:

Dava, davacının 20/07/1982-17/10/1982 tarihleri arasında 1479 Sayılı Kanun kapsamında sigortalı olduğunun tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüyle davacının 20/07/1982-17/10/1982 tarihleri arasında vergi ve oda kaydına bağlı olarak yaptığı ticari faaliyetin sigortalılığı kapsamında olduğunun tespitine karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacının 20/07/1982-17/10/1982 tarihleri arasında vergi mükellefiyetinin ve 02/08/1982-15/11/1982 tarihleri arasında oda kaydının bulunduğu, davacının 25/06/1997 tarihinde Kurum kayıtlarına intikal eden giriş bildirgesi ile 28/12/1996 tarihi itibariyle tescilinin yapıldığı, 25/07/1965 doğumlu olan davacının 18 yaşını 25/07/1983 tarihinde tamamladığı anlaşılmaktadır.

1479 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde söz konusu kanun kapsamında kimlerin sigortalı olup kimlerin sigortalı sayılmayacağı belirlenmiştir. 19/04/1979 tarih ve 2229 Sayılı Kanun ile 1479 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde yapılan değişiklikle 18 yaşından küçüklerin sigortalı olamayacakları belirtilmiş ve 14/04/1982 tarih ve 2654 Sayılı Kanun ile değiştirilen 24. maddede de 18 yaşını doldurmamış olanların sigortalı sayılmayacağı düzenlemesi korunmuştur.

Somut olayda, 18 yaşını 25/07/1983 tarihinde tamamlayan davacının bu tarihten önce 20/07/1982-17/10/1982 tarihleri arasındaki vergi mükellefiyetine göre yukarda yer alan yasal düzenlemeler göz önüne alındığında 1479 Sayılı Kanun kapsamında sigortalı kabul edilmesi mümkün bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat