SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ISLAH TALEBİNİN REDDİ BEYAN DİLEKÇESİ

Açık Poliçe Nedir?

SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ISLAH TALEBİNİN REDDİ BEYAN DİLEKÇESİ

………………ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVALI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Davanın esası hakkında beyanlarımızın sunulması ile davacı tarafın

ıslah talebinin ve davanın esastan reddedilmesi dileğidir.

 

AÇIKLAMALAR     :
  • Davacı taraf ………. Noterliğinin …… tarih ve …….. yevmiye numaralı Gayrimenkul Satış Vaadine dayanarak dava konusu taşınmazın tapu iptali ve tescilini talep etmektedir.

  • Satış vaadi sözleşmesi davalı müvekkil ve diğer davalı ile davacı arasında imzalanmıştır. Taşınmaz paylı mülkiyetli olup diğer paydaş …… olmadan yapılan taşınmaz satış vaadi sözleşmesi geçersizdir.

  • Kooperatifler Kanunu’nun 59. maddesinin altıncı fıkrasında, “Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz.” hükmüne yer verilmiştir. Davacı ……..’ın yasaya aykırı olarak kendi adına kooperatif konusuna giren bir konuda yapmış olduğu sözleşme hükümsüzdür.

  • Bozmadan sonra yapılan ıslahın geçersiz olması nedeniyle davacının davasını ıslah ederek tapu iptali ve tescil talebini tazminata dönüştürmesi imkan dahilinde değildir. Satış vaadi sözleşmesine göre zamanaşımı dolduğundan hak düşümü söz konusu olup açmış olduğu tapu iptali ve tescil davasını tazminat davasına dönüştüremez.

TALEP SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  • Davacının haksız ve dayanaksız ıslah talebinin reddine,

  • Davanın esastan reddine,

  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacıya yüklenmesine karar

verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

DAVALI VEKİLİ

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat