SANIĞIN MAĞDURA KALSIN MUAYENE OLMUYORUM BU NE BİÇİM DOKTOR BUNDA DOKTOR KILIĞI YOK ŞEKLİNDE SÖZLER SARFETMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

SANIĞIN MAĞDURA KALSIN MUAYENE OLMUYORUM BU NE BİÇİM DOKTOR BUNDA DOKTOR KILIĞI YOK ŞEKLİNDE SÖZLER SARFETMESİ

T.C.
YARGITAY
18. CEZA DAİRESİ
E. 2015/40226
K. 2017/8977
T. 14.9.2017
 

HAKARET SUÇUNUN OLUŞMASI İÇİN DAVRANIŞIN KİŞİYİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEYE YÖNELİK OLARAK GERÇEKLEŞMESİ GEREĞİ ( Sanığın Mağdura “Kalsın Muayene Olmuyorum Bu Ne Biçim Doktor Bunu Kim Koymuş Buraya Bunda Doktor Kılığı Yok” Şeklindeki İfadeleri Bir Bütün Olarak Değerlendirildiğinde Sanığın Mağdura Yönelttiği Sözler Mağdurun Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmayıp Rahatsız Edici Kaba ve Nezaket Dışı Davranış Ağır Eleştiri Niteliğinde Olduğu )

* HAKARET ( Sanığın Mağdura “Kalsın Muayene Olmuyorum Bu Ne Biçim Doktor Bunu Kim Koymuş Buraya Bunda Doktor Kılığı Yok” Şeklindeki İfadeleri Bir Bütün Olarak Değerlendirildiğinde Sanığın Mağdura Yönelttiği Sözler Mağdurun Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmayıp Rahatsız Edici Kaba ve Nezaket Dışı Davranış Ağır Eleştiri Niteliğinde Olup Hakaret Suçunun Unsurları Oluşmadığı )

* SANIĞIN MAĞDURA KALSIN MUAYENE OLMUYORUM BU NE BİÇİM DOKTOR BUNDA DOKTOR KILIĞI YOK ŞEKLİNDE SÖZLER SARFETMESİ ( Sanığın Mağdura Yönelttiği Sözler Mağdurun Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmayıp Rahatsız Edici Kaba ve Nezaket Dışı Davranış Ağır Eleştiri Niteliğinde Olduğu/Hakaret Suçunun Unsurları Oluşmadığı )
5237/m.125

ÖZET : Sanığın mağdura “kalsın muayene olmuyorum, bu ne biçim doktor, bunu kim koymuş buraya, bunda doktor kılığı yok” şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın mağdura yönelttiği sözler, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış – ağır eleştiri niteliğinde olup hakaret suçunun unsurları oluşmamıştır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : 1-) Mağdur vekilinin temyiz talebinin incelenmesinde;

04.12.2013 tarihli oturumda sanıktan şikayetçi olmadığını ve davaya katılmak istemediğini beyan eden mağdurun, katılan sıfatını kazanmadığı ve bu sebeple hükmü temyiz hak ve yetkisi bulunmadığı anlaşıldığından, 5320 Sayılı Kanun’un 8/1 ve 1412 Sayılı CMUK’nın 317. maddeleri uyarınca, mağdur vekilinin, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,

2-) O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz talebinin incelenmesinde ise,

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre, hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu somut olayda; sanığın mağdura “kalsın muayene olmuyorum, bu ne biçim doktor, bunu kim koymuş buraya, bunda doktor kılığı yok” şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın mağdura yönelttiği sözlerin, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış – ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığından tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye katılınmayarak yapılan incelemede;

SONUÇ : Eyleme ve yükletilen suça yönelik O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA, 14.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat