RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ – İŞVERENİN SORUMLULUĞU

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ – İŞVERENİN SORUMLULUĞU

T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/5440
K. 2017/8843
T. 12.12.2017

RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ ( İş Kazası Sebebiyle %68 Oranında Sürekli İş Göremezlik Derecesine Maruz Kalan Sigortalıya Bağlanan İlk Peşin Değerli Gelir İle Yapılan Ödemelerden Oluşan Kurum Zararının 506 S.K. Md. 10 Ve 26 Uyarınca Davalı İşverenden Rücuan Tahsili İstemi – İşçi ve İşveren Sorumluluğunun Tespitinde Kaçınılmazlık İlkesi )

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANI ( Rücuan Tazminat İstemi – Sigortalının İşveren Şirkete Karşı Açtığı ve Kesinleşen Tazminat Davasında İş Kazası Sonucu Sigortalının İş Göremezlik Oranının Başlangıç İtibarıyla %60 Olarak Kesinleştiği/Anılan Oran Üzerinden Belirlenecek İlk Peşin Değer Dikkate Alınmak Suretiyle Yapılacak Değerlendirmeye Göre Karar Verilmesi Gerekirken Toplam %75 Kusur ve %68 Sürekli İş Göremezlik Oranına Göre Bildirilen İlk Peşin Değerli Gelir Dikkate Alınmak Suretiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )

İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşçi ve İşveren Sorumluluğunun Tespitinde Kaçınılmazlık İlkesi – İş Kazası ve Meslek Hastalığı İşverenin Kastı veya İşçilerin Sağlığını Koruma ve İş Güvenliği İle İlgili Mevzuat Hükümlerine Aykırı Hareketi veyahut Suç Sayılabilir Bir Hareketi Sonucu Olmuşsa Kurumca Sigortalıya veya Hak Sahibi Kimselerine Yapılan veya İleride Yapılması Gerekli Bulunan Her Türlü Giderlerin Tutarları İle Gelir Bağlanırsa Bu Gelirlerinin Hesaplanacak Sermaye Değerleri Toplamının Kurumca İşverene Ödettirileceği )

506/m.10, 26

ÖZET : Dava, iş kazası sebebiyle %68 oranında sürekli iş göremezlik derecesine maruz kalan sigortalıya bağlanan ilk peşin değerli gelir ile yapılan ödemelerden oluşan kurum zararının 506 Sayılı Kanun’un 10. ve 26. maddeleri uyarınca davalı işverenden rücuan tahsili istemine ilişkindir.

Sigortalının, işveren Şirkete karşı açtığı ve kesinleşen tazminat davasında; sürekli iş göremezlik oranına yapılan itirazlar sonucu prosedür kapsamında alınan raporlar uyarınca, iş kazası sonucu sigortalının iş göremezlik oranı başlangıç itibarıyla %60 olarak kesinleştiğinin anlaşılması karşısında, anılan oran üzerinden belirlenecek ilk peşin değer dikkate alınmak suretiyle yapılacak değerlendirmeye göre karar verilmesi gerekirken, toplam %75 kusur ve %68 sürekli iş göremezlik oranına göre bildirilen ilk peşin değerli gelir dikkate alınmak suretiyle davanın kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Rücuan tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; ilâmda yazılı sebeplerle davanın kabulüne dair hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatlarınca istenilmesi ve davalı avukatınca da duruşma talep edilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tâbi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 11.10.2016 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Av. … ile karşı taraf adına Av. … geldiler. Duruşmaya başlanarak, hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı günde Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : 1-) Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalı Kurum vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-) Dava, 21.11.2003 tarihli iş kazası sebebiyle %68 oranında sürekli iş göremezlik derecesine maruz kalan sigortalıya bağlanan ilk peşin değerli gelir ile yapılan ödemelerden oluşan kurum zararının 506 Sayılı Kanun’un 10. ve 26. maddeleri uyarınca davalı işverenden rücuan tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, 10. maddenin varlığı ile birlikte toplam %75 kusur ve %68 sürekli iş göremezlik oranına göre bildirilen ilk peşin değerli gelir dikkate alınmak suretiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Mahkemenin hükmü eksik inceleme ve araştırmaya dayalıdır.

Sigortalı Celal Kılıç’ın, işveren Şirkete karşı açtığı İzmir 5. İş Mahkemesi’nin 12.03.2014 tarih 2010/810 Esas 2014/109 Karar sayılı kesinleşen tazminat davasında; sürekli iş göremezlik oranına yapılan itirazlar sonucu prosedür kapsamında alınan raporlar uyarınca, 21.11.2003 tarihli iş kazası sonucu sigortalının iş göremezlik oranı başlangıç itibarıyla %60 olarak kesinleştiğinin anlaşılması karşısında, anılan oran üzerinden belirlenecek ilk peşin değer dikkate alınmak suretiyle yapılacak değerlendirmeye göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar tesisi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O hâlde, hükmü temyiz eden tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde davalıya iadesine, davacı avukatı yararına takdir edilen 1.480,00 TL duruşma avukatlık parasının davalıya yükletilmesine, davalı avukatı yararına takdir edilen 1.480,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıya yükletilmesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davalıdan tahsiline, 12.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat