Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir? Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası Ne Kadar?

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir? Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası Ne Kadar?

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ

MADDE 104.- (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:

Bu suçla korunmak istenilen hukuksal yarar, suçun düzenlendiği bölüm başlı­ğından da anlaşıldığı üzere, kişinin bireysel cinsel tercih hak ve özgürlüğüdür. Gü­nümüz çağdaş toplumun değişmiş yapısı, cinsel suçların hukuksal değer görüşünü oldukça değiştirmiş olup, bu değer artık ETCK’da benimsenen haliyle genel ahlak, genel adap, geleneksel değer yargıları olmayıp, kişinin cinsel tercih hak ve özgürlü­ğü olması nedeniyle YTCK’da cinsel suçların koruduğu hukuksal değer, bireyin özgürce cinsel tercihini belirlemesi olarak kabul edilmiştir.

Yasa koyucu, 104.madde hükmüyle onbeş yaşını bitirmiş, ancak henüz onsekiz yaşını bitirmemiş olan çocuğun, normal koşullarda gerçekleştirdiği davranışların hukuki anlam ve sonuçlarını kavrama yeteneğine sahip olmakla birlikte, davranış­larını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olabileceği gerçeğinden hare­ketle, irade yeteneğinin zayıflığı normatif olarak (TCK 31/3.md.) kabul edilen bu yaş grubundaki çocuklarla, cebir, tehdit ve hile olmaksızın gerçekleştirilen cinsel ilişkide varsayılan cebrin varlığını kabul ederek, bu eylemi bireyin cinsel özgürlüğüne yönelik sayarak cezalandırmak suretiyle suç mağduru çocuğu koru­mayı amaçlamıştır. TMK’nun 16.maddesi hükmüne göre, ayırt etme gücüne sahip küçükler kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları yasal temsilcilerinin rızasına gerek bulun­madan kullanabilirler. Cinsel tercih hak ve özgürlüğü de bu kapsamdadır. Bu itibar­la, bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması suçtan zarar görenin şikâyetine bağlı tutulmuştur.

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU:

a) Suçun Faili: Suçun faili kadın veya erkek herhangi bir kişi olabilir. Bu nedenle bu suçu bir kadın bir erkeğe karşı işleyebileceği gibi, bir erkek de bir kadın veya erkeğe karşı işleyebilir. Buna karşılık bu suçun bir kadın tarafından bir başka kadı­na karşı işlenmesi mümkün değildir.

b) Suçun Mağduru: Bu suçun mağduru onbeş yaşını bitirmiş ve henüz onsekiz yaşını bitirmemiş (TCK 6/1-b) olan çocuktur. Mağdur, erkek veya kadın olabilir. Mağdurun yaşayan bir kişi olması gerekir. Ölü ile cinsel ilişki bu suçu değil unsurları varsa 131/2.maddedeki suçu oluşturabilir.

Bu suçun mağduru olabilmesi için çocuğun onbeş yaşını bitirmiş ve henüz onsekiz yaşını tamamlamamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmiş olması gerekir. Bu yaş grubunda olmakla birlikte fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocukla cinsel ilişkide bu­lunma fiili 103/1-a bendine uyan “çocukların cinsel istismarı” suçunu oluşturur.

Mağdurun yaşı konusunda nüfus kaydı esas alınır. Mağdurun yaşının onsekizden büyük veya onaltıdan küçük olduğu iddia veya savunma olarak ileri sürüldüğü veya mahkemece mağdurun dış görünüşüne göre böyle bir tereddüt oluştuğu takdirde, suç unsurlarına etkisi bakımından mahkemece CMK’nun 218/2.madde ve fıkrası uyarınca Nüfus Kanununda belirtilen usule göre bu sorun çözümlenerek hüküm kurulmalıdır. Böyle bir durumda mahkemece, mağ­dura ait doğum tutanağı ilgili nüfus idaresinden getirilerek, resim bir sağlık kurulu­şunda doğmamış olması halinde yaş tespitine esas kemik grafileri çektirilerek sağlık kurulundan raporunun alınması, gerektiğinde Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kuru­lundan da görüş sorularak gerçek yaşının bilimsel biçimde saptanması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir.

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU SUÇUN MADDİ UNSURU:

Bu suçun maddi unsuru, cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla “cinsel ilişkide bulunmak” tır.

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU SUÇUN MANEVİ UNSURU:

Bu suç ancak kasten işlenebilir. Failin kastının, mağdurun on beş yaşını bitirmiş bir çocuk olduğunu ve cinsel ilişkide bulunmayı kapsaması, bunları bilerek ve iste­yerek cinsel ilişkide bulunması gerekir. Failin, mağdurun yaşı konusundaki yanıl­ması önemli ise TCK.nun 30/2.maddesi uyarınca bu durum kastı kaldırır.

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU HUKUKA AYKIRILIK UNSURU:

Suçun mağdurunun baştan beri fiile rıza göstermesi, reşit olmayan kişiyle cinsel ilişkiye girme fiilini hukuka uygun hale getirmez. Esasen fiil, küçük olan mağdurun yasal temsilcilerinin rızası dışında gerçekleştiği için suç sayılmıştır.

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:

Bu suçtan dolayı cezanın artırılmasını veya daha az ceza verilmesini gerektiren özel bir neden öngörülmemiştir.

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:

Kovuşturma: Bu suçun soruşturma ve kovuşturması suçtan zarar görenin şi­kâyetine bağlıdır. Şikâyet hakkı, mağdur çocuğun hukuki statüsüne göre veli, vasi, kayyım veya yetkili başka bir organ (örneğin, Çocuk Esirgeme Kurumu yetkilileri) olabilir. Şikâyet süresi 73.madde uyarınca failin ve fiilin öğrenildiği tarihten itibaren altı aydır. CMK’nun 253/4.fıkrası hükmü uyarınca, bu suçta uzlaşma yoluna gidile­mez. Şikâyetten vazgeçme halinde CMK’nun 223/8.maddesi uyarınca davanın düş­mesine karar verilir.

Görevli Mahkeme: 5235 sayılı Kanunun 10.maddesi uyarınca bu suç dolayı­sıyla açılan davaya bakma görevi sulh ceza mahkemesine aittir.

Suçun Yaptırımı: Altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır.

Dava Zamanaşımı: TCK.nun 66/1-e bendi uyarınca bir suçun dava zamana­şımı süresi sekiz yıldır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat