BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRA KADININ BAŞKA ERKEKLE GÖRÜŞMESİ

REHİNLİ ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Satıcı                       :  …………………………………………………………………

T.C. Kimlik No       :  …………………………………………………………………

Alıcı                         :  …………………………………………………………………

T.C. Kimlik No       :  …………………………………………………………………

2- Açıklamalar

Belgesi                     :  …/…/………. tarih, sayılı tescil belgesi.

Plakası                     :

Markası                   :

Modeli                     :

Cinsi                        :

Tipi                          :

Şasi No                   :

Motor No                :

3- Bedeli

Beyan Bedeli           :  ………. TL

Satış (kasko) bedeli :  ………. TL

M.T.V. …/…/………. tarih, seri no.lu ilişik kesme belgesi ile ………. Noterliğinden tanzim ve tasdikli tarih ve yevmiye no.lu muvafakat yazısına istinaden.

4- Satıcı yukarıdaki maddelerde nitelikleri ve bedeli yazılı vasıtayı diğer taraf alıcıya halihazır vaziyeti ile ve fotokopisi ekli ………. Noterliğinden tanzim ve tasdikli tarih ve yevmiye no.lu muvafakat yazısına istinaden bu aracın üzerindeki rehin korunmak suretiyle üzerindeki rehiniyle birlikte satarak ve bu rehinden başka bu vasıta üzerinde her hangi bir haciz, rehin, tedbir ve takyidatlardan bulunmadığını, bir haciz, rehin, tedbir ve takyidatlardan bulunmadığını, bundan ve işbu satıştan doğması muhtemel her türlü yasal ve hukuki sorumluluklarında bizlere iat olacağını bilerek beyan kabul ederek, bedelini tamamen aldığını ve vasıtayı teslim ettiğini satın alanda bu vasıtayı halihazır vaziyeti ile görüp beğenerek ve bedelini ödeyerek teslim aldığını beyan ve kabul ederler.

5- Satan, satış konusu aracın mülkiyetinin bugünden itibaren alıcıya geçmiş olduğunu, satın alan da malik sıfatıyla satışı yapılan aracın bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna başvurarak adına kayıt ve tescil işlemini yaptırarak tescil ve trafik belgesi alınmasının zorunlu olduğunu bildiğini, bu yasal görevi yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

6- Taraflar aracın tahakkuk etmiş ve edecek olan bilimum vergi, resim, sigorta, harç ve bedelleri ile cezalarının bugüne kadar olanlarının satıcıya, bu günden sonraya ait olanlarının alıcıya aidiyetini ve bu sebeple kendilerine düşecek yükümlülükleri zamanında yerine getireceklerini, aracın satışında engelleyici bir kaydın bulunmadığını beyan ve taahhüt ederler.

7- Alıcı, işbu aracın yukarıda gösterdiği adresin bağlı olduğu trafik şube veya bürosuna kayıt ve tescil edilmesini talep ettiğini, gösterdiği adresin bağlı olduğu trafik şube veya bürosu dışındaki başka bir trafik şube veya bürosuna kayıt ve tescilinin mümkün olmayacağının, Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan satışlarda Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30. maddesinin 1. fıkrasının 2 no.lu bendinde yapılan değişiklik hükmünün saklı olduğunun noter tarafından kendisine bildirildiğini beyan ve kabul eder.

Satıcı                                                                      Alıcı

İşbu rehinli araç satış sözleşmesi altındaki imzaların şahıs ve hüviyetlerini ibraz eyledikleri, müstenit olarak fotokopileri ekli bulunan kimlik belgelerinden tanıdığım satıcı sıfatıyla ve alıcı sıfatıyla adlı kişilere ait olup huzurumda kabul ve imza eylediklerini onaylarım. …/…/……….

Noter

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat