İLAMIN KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYACAĞINA DAİR ŞİKAYET SÜRESİ

REASÜRANS SÖZLEŞMESİ

Bu anlaşmanın ekinde listelenen ve Türkiye’de pazarlanan Sağlık Sigortası Poliçesinin (ilerde “Poliçe” olarak anılacaktır) bir bölümünü oluşturan Asistans Hizmetlerini sağlamayı üstlenen sigortacı şirket ile,

Söz konusu asistans hizmetlerinin tedariği konusunda uzman bir şirket olan Reasürör arasında imzalanan bu anlaşma ile taraflar bu anlaşmanın maddelerine belirtilen hükümler çerçevesinde hareket etmeyi ve sigortalıya sunulması öngörülen asistans hizmetlerinin reasürör tarafından sağlanmasını kabul ederler.

1- Reasürans Kapsamı

Şirket, içeriği ilişikteki ilgili dokümanlarla birlikte Reasürör tarafından usulüne uygun şekilde görülmüş ve onaylanmış olan bu Anlaşmanın bir bölümünü teşkil eden ilişikteki Poliçe nüshasında ayrıntılı bir şekilde açıklanmış asistans programının ilgili bölümleri çerçevesinde üstlenmiş olduğu riskleri bırakmayı ve Reasürör söz konusu risklerin %100’ünü reasürans yolu ile üstlenmeyi kabul eder.

2- Genel Reasürans Şartları

Bu Anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilecek terk işlemleri Şirket tarafından düzenlenmiş sigorta poliçesinde belirtildiği üzere yukarıda yer alan Madde 1 hükümlerine tabi olacak şekilde aynı genel ve özel şartlara uygun şekilde ifa edilecektir. Reasürör’ün sorumluluğu sigorta poliçesi kapsamında Şirketin üstlendiği sorumluluk ile aynı zamanda başlayacak ve sona erecektir.

3- Pazarlama Giderleri

Baskı masrafları, promosyon malzemeleri, reklâm giderleri gibi Poliçenin pazarlanmasına ilişkin tüm masraflar Şirket tarafından karşılanacaktır.

Ancak, Reasürör Şirkete söz konusu malzemelerin hazırlanması konusunda talep edilen yardım ve desteği sağlayacaktır.

4- Taleplerin Karşılanması

Bu Anlaşmanın temel amacının Reasürör organizasyonu tarafından sunulan hizmetlerin Sigortalıya ulaştırılması olması sebebiyle, Reasürör’ün bu Poliçe çerçevesinde gündeme gelen her talebin idaresi ve karşılanması ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenmesi konusunda da mutabakata varılmıştır.

Bu amaca yönelik olarak, Reasürör sorun çıkması halinde günde 24 saat destek hizmeti sağlayabileceği ………..’deki bir Alarm Merkezini ve ilgili tedarikçi ve acenta ağını Sigortalının hizmetine sunacaktır.

Organizasyon masraflarından tamamiyle, Reasürör sorumlu olacaktır.

Grev, savaş, istila, düşman işgali (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ayaklanma, ihtilal, terör eylemleri veya askeri darbe, halk ayaklanması, radyoaktivite veya uluslararası teamülde tanımlanan mücbir sebepler söz konusu olduğunda asistans ve hizmetlerin sağlanması ile ilgili gecikme veya itirazlardan Reasürör sorumlu tutulmayacaktır.

5- Prim, Hesap ve Ödeme

  1. A) Prim

Sigortalıya sunulan asistans hizmetleri ile ilgili olarak bu Anlaşmanın ilk Referans yılı olan ../../…… ile ../../…… dönemine ilişkin her türlü vergi, komisyon, ticari ve benzeri masraflardan arındırılmış net prim tutarı aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

– Tekli Poliçeler ve 4 kişiyi aşmayan Aile Poliçeleri

Lehdar ve yıl başına …… ABD $

– Aile Poliçeleri (4 ve üzeri kişi için)

Aile ve yıl başına …… ABD $

  1. B) Ödeme Şartları

*   Toplam Yıllık Prim (T.Y.P.)

…’ya ödenecek toplam yıllık prim referans yılın son gününde düzenlenmiş geçerli poliçe ve/veya lehdar sayısının yukarıda belirtilen prim ile çarpılması suretiyle hesaplanır.

*   Minimum Geçici Prim (M.G.P.)

İlk referans yıl için anlaşmanın yürürlüğe girmesini takiben …’ya ödenmesi gereken M.G.P. tutarı …. ABD $’ı olacaktır.

Müteakip referans yıllar için M.G.P bir önceki referans yılın T.Y.P. tutarına eşit olacaktır.

*   Ayarlama

T.Y.P ile M.G.P. arasındaki fark …………..’in kesin lehdar ve/veya düzenlenmiş poliçe sayısını bildirmesini müteakip her yılın sonunda ……….. tarafından …’ya ödenecektir. Söz konusu ödeme maksimum 30 gün gecikmeli olarak yapılabilir.

  1. C) Gelecekteki Prim Oranları

Bu Anlaşmanın devalüasyon, enflasyon, poliçe sayısı, vb. farklı parametrelerindeki değişikliğin dikkate alınması amacıyla, taraflar her yıl prim tutarının makul bir ayarlamaya tabi tutulmasını talep etme hakkına sahiptir. Söz konusu ayarlama konusunda Taraflar primin uygulanacağı yılın başlangıcından en az üç takvim ayı önceden aralarında mutabakata varacaklardır.

6- Teminat Geçerliliği

Lehdarlar asistans programı hizmetlerinden SAĞLIK Sigortası poliçelerinin yürürlüğe giriş veya yenilenme tarihinden itibaren bir yıl süre ile yararlanacaktır.

7- Hüsnüniyet

Bu Anlaşma hüsnüniyet çerçevesinde ve birbirlerinin menfaatlerini mümkün olduğunca korumayı taahhüt eden Tarafların ortak menfaatlerin korunması ilkesi doğrultusunda imzalanmıştır.

Bu durumda, taraflardan herhangi birinin zarara uğratılması veya bu Anlaşmanın hüsnüniyet çerçevesinde yapılan hatalar veya ihmaller neticesinde geçersiz kılınması söz konusu olmayacaktır; ancak, söz konusu hatalar veya ihmaller ortaya çıkmalarını müteakip mümkün olan en kısa süre içersinde düzeltilecektir.

8- Değişiklikler

Zeyilname, yazışma veya diğer yazılı formlarda gerçekleştirilecek bu Anlaşmanın hüküm ve şartları ile ilgili taraflarca üzerinde mutabakata varılmış olan her türlü değişiklik Taraflar açısından bağlayıcı kabul edilecek ve bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır.

9- Aleniyet

Bu Anlaşma kapsamında yer alan hususlarla ilgili Taraflardan herhangi birine ilişkin defterler ve/veya kayıtlar diğer Tarafın usulüne uygun şekilde yetkilendirdiği bir Temsilci tarafından makul zamanlarda teftiş edilebilecektir.

10- Yürürlüğe Girme ve Süre

Bu Anlaşma ……… tarihinde yürürlüğe girecek ve ……….. tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.

Bu Anlaşma, referans dönemin ………… tarihinden en az üç takvim ayı önceden taraflardan herhangi biri taahhütlü mektup göndermek suretiyle anlaşmayı feshetme yoluna gitmedikçe, her üç yılda bir üç yıllık bir süre için otomatik olarak yenilenecektir.

Bu anlaşmanın feshedilmesi sonrasında, Reasürörün henüz tamamlanmamış olan taahhütleri ile ilgili sorumluluğu devam edecektir.

11- Erken Fesih

  1. a) Ödenmiş sermayesinin tümünü veya bir bölümünü kaybetme.
  2. b) İsteyerek veya zorunlu olarak tasfiye yoluna gitme veya bir kayyım atanması.
  3. c) Ödenmesi gereken herhangi bir tutar ile ilgili olarak temerrüde düşme veya ödemeyi durdurma veya taraflardan birinin makul ölçülerdeki değerlendirmesine göre diğer tarafın ödeme aczine düşmesine ya da borçlarını ödeyemez hale gelmesine neden olan diğer bir durumun vuku bulması;

Taraflardan herhangi birinin ikamet ettiği veya kurulu bulunduğu ya da şirket merkezinin yer aldığı ülkenin, ilan edilmiş olsun ya da olmasın başka bir ülkenin silahlı kuvvetleriyle savaşa girmesi veya kısmen “ya da tamamen işgal edilmesi halinde, diğer taraf bu anlaşmayı önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda sona erdirebilecektir.

İşbu Anlaşma kapsamında yapılan düzenlemelerden herhangi birini gayrimeşru kılacak veya kısıtlayacak herhangi bir yasa veya yönetmeliğin yürürlüğe girmesi halinde, bu Anlaşma, söz konusu yasa veya yönetmeliğe uygunluk sağlanması açısından derhal sona erdirilecek ve bu durum mümkün olan, en kısa süre içersinde taahhütlü mektup ile diğer tarafa bildirilecektir. Bu yükümlülük Poliçenin sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.

12- Tahkim

Bu Anlaşmanın uygulanması ile ilgili yorum veya bu Anlaşmadan doğan veya bu Anlaşma ile bağlantılı ve bu Anlaşma kapsamında fesih bildiriminden önce veya sonra ortaya çıkan herhangi bir hususa ilişkin olarak Sözleşme tarafları arasında meydana gelebilecek herhangi bir ihtilaf kati yasal bir yaklaşımdan ziyade adil bir şekilde çözüme kavuşturulacak ve bu tür durumlarda Taraflardan her biri Şirket diğeri Reasürör için olmak üzere bir Hakem seçmeyi kabul edecektir. Bu iki hakem ortak menfaatleri doğrultusunda üçüncü bir hakem tayin edeceklerdir.

Söz konusu iki hakem ve Üçüncü Hakem Sigorta veya Reasürans Şirketlerinin İdari Yetkilileri olarak kabul edilecek kararları veya çoğunluk kararı temyiz yolu açık olmaksızın Sözleşme tarafları açısından nihai ve bağlayıcı olacaktır.

Hakemler ve Üçüncü Hakem tüm hukuki formalitelerden muaf tutulacak ve kanuna harfiyen uymaktan kaçınma hakkına sahip olacaktır. Bir ihtilaf durumu ile ilgili olarak tahkim başvurusunda bulunulmasını takip eden bir takvim ayı içersinde Taraflardan herhangi birinin bir Hakem tayin etmemesi veya Hakemin Üçüncü bir Hakem atamaması durumun hakem ve/veya Üçüncü Hakem ………… Genel Sigorta Birliği’nin söz konusu tarihteki Başkanı tarafından tayin edilecektir.

Tüm tahkim muameleleri ………’da yapılacaktır. Davacı taraf, dava dosyasını Tahkim Mahkemesinin teşekkül etmesini müteakip dört hafta içersinde sunacak ve Hakemler kendi seçimlerine bağlı olarak Davalı Tarafa gerekli yanıtı vermek için uygun bir süre tanıyacaklardır. Tahkim Mahkemesi kararını mümkün olan en kısa süre içersinde yazılı olarak verecek ve Tahkim masrafları mahkeme tarafından belirtilecek tarafa ait olacaktır.

Tahkim Mahkemesinin kararı hiçbir şekilde … kanunlarına ters düşmeyecektir.

13- İstirdat

Reasürör Şirketin önceden onayının alınması şartıyla, bu Poliçenin asistans bölümü kapsamında ele alınabilecek bir talebe yol açan bir kazadan sorumlu üçüncü taraftan Sigortalı nam ve hesabına ilgili tutarı istirdat etmeye yetkili olacaktır.

Bu anlaşma taraflardan her biri için birer imzalı nüsha olmak üzere toplam iki orijinal nüsha halinde düzenlenmiştir. …/…/…

………..                                                  …………….

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat