POS ALACAKLARI REHİN SÖZLEŞMESİ

Miras Sözleşmesinin İptali Davası Nasıl Açılır?

POS ALACAKLARI REHİN SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu POS Alacakları Rehin Sözleşmesi (Rehin Sözleşmesi) ../../…. tarihinde ………. (Rehin Veren) ile ………. Bankası A.Ş. (Rehin Alan) arasında aşağıda belirtilmekle olan şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

Rehin Veren ve Rehin Alan bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

İşbu Rehin Sözleşmesi’nde farklı olarak tanımlanmamış olan terimler, söz konusu terimlere ilgili Kredi Sözleşmesi/leri’nde atfedilen anlamları haiz olacaklardır.

İşbu Rehin Sözleşmesi’ndeki madde başlıkları madde metninin bir parçasını teşkil etmemektedir ve maddelerin tefsirinde hiç bir şekilde nazara alınmazlar.

2- Sözleşmenin Konusu

Rehin Veren, Rehin Alan ile aralarında aktedilmiş ../../…. tarihli Üye İşyeri Sözleşmesi gereğince kredi kartlarının kullanımı suretiyle üye işyerinde yapılacak olan mal ve/veya hizmet satımlarından dolayı düzenlenen satış belgeleri karşılığında Rehin Alan’dan olan alacaklarını ve/veya bu tutarların alacak kaydedileceği ………. Şubesi nezdindeki ………. numaralı hesap/hesaplarında/IBAN’da (Rehinli Hesaplar) bulunan mevduatın ………. TUUSD/EURO’luk kısmını/tamamını, ilerde bu hesaplara, her ne suretle olursa olsun, alacak geçirilecek meblağları ve işlemiş/işleyecek faizlerini (Rehinli Tutar), Rehin Alan ile aktettiği kredi sözleşmesi/lerine (Kredi Sözleşmesi/leri) istinaden lehine açılmış ve açılacak her türlü kredilerin ve bunların faiz, temerrüt faizi, komisyon, ücret, gider vergisi, sigorta ücreti ve döviz taahhütlerinin kapanmamasından doğan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, vergi, resim, harç, fon ve cezaları ile takip ve dava masrafları ve vekâlet ücreti gibi fert borçlarının ve her ne sebeple olursa olsun Rehin Veren’in Türkiye ………. Bankası A.Ş.’nin merkez ve şubelerine karşı doğmuş ve doğacak her türlü borç ve taahhütlerinin, her türlü garanti, kefalet ve taahhütlerinin (Teminat Altına Alınmış Borçlar) teminatını teşkil etmek ve bu borçlarına mahsup edilmek üzere Kredi Sözleşmesi/leri’nin hükümleri gereğince Rehin Alan’a rehin ettiğini (Rehin) beyan, kabul ve taahhüt eder.

3- Rehnin Paraya Çevrilmesi

Rehin Veren’in 9. maddede belirtildiği şekilde yeni bir teminat vermemesi veya Teminat Altına Alınmış Borçlar’ı vadesinde faiz, komisyon vesair masrafları ile birlikte ödememesi veya acze veya iflas haline düşmesi veya Kredi Sözleşmesi/leri’nde belirtilen temerrüt hallerinden birisinin gerçekleşmesi ve söz konusu temerrüt halinin Kredi Sözleşmesi/leri’nde öngörüldüğü şekilde giderilmemesi ve/veya düzeltilmemesi halinde, Teminat Altına Alınmış Borçlar’ın tamamı muacceliyet kesbedecek, işbu Rehnin paraya çevrilmesi sureti ile Teminat Altına Alınmış Borçlar Rehin Alan’a ödenecektir. Yukarıda anılan hallerin varlığında, Rehin Alan, işbu Rehin Sözleşmesi’nden kaynaklanan tüm haklarını derhal ve kendiliğinden kullanma yetkisini haiz olacak ve kendi takdiri altında, Rehinli Hesaplarda bulunan mevduatın tümünü veya bir kısmını Teminat Altına Alınmış Borçlar’dan Kredi Sözleşmesi/leri uyarınca muaccel olan veya muaccel kılınan meblağların tahsili amacı ile mahsup edebilecektir.

Rehin Veren, Rehin Rehin Alan’ca kaldırılmadığı sürece, Rehinli Tutar üzerinde hiçbir tasarruf hak ve yetkisi bulunmadığını, borçlarını zamanında ve tam olarak ödememesi halinde, herhangi bir yasal işleme ve Rehin Veren’e ihbara gerek kalmaksızın, hesap vadesi hulul etmemiş olsa dahi, alacağı karşılamaya yetecek kadarını ve Rehinli Tutarın Teminat Altına Alınmış Borçlar’dan farklı bir para cinsi üzerinden olması halinde ise yine Rehin Alan’ın alacağını karşılamaya yetecek kadarını Rehin Alan’ın kendi belirleyeceği kurlardan Teminat Altına Alınmış Borçlar1 m para cinsine çevirmek suretiyle 1. maddede belirtilen alacaklarına mahsuba ve alacağını işbu Rehin’den karşılamaya yetkili bulunduğunu, Rehinli Tutar’ı daha önce herhangi bir üçüncü şahsa temlik yahut rehin etmediğini ve bu tarihten sonra da rehin ve temlik etmeyeceğini, Rehin Alan’ın Rehnin mevcudiyetine rağmen, her zaman Rehin Veren aleyhine hangi takip yolunu seçerse seçsin yapacağı tahsilatı alacaklarından istediğine mahsup etme yetkisi bulunduğunu ve öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmasına yahut bir rehin açığı belgesi almasına gerek olmaksızın, Rehin Veren aleyhine genel haciz ve iflas yolu ile takibe geçebileceğini ve söz konusu mahsup işleminin, Rehin Alan tarafından re’sen, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın kullanılabileceğini, Teminat Altına Alınmış Borçlar tamamen ödenmedikçe Rehin Alan’ın Rehni kaldırmak zorunda olmadığını gayrikabili rücu olarak şimdiden kabul ve taahhüt eder.

4- Beyanlar ve Taahhütler

Rehin Veren:

Rehinli Hesaplar’ın tek yetkili, kanuni maliki olduğunu ve olacağını ve bunlar üzerinde Rehin Alan lehine rehin tesis etmeye yetkili olduğunu, bunları daha önce herhangi bir üçüncü şahsa temlik yahut rehin etmediğini ve bu tarihten sonra da rehin ve temlik etmeyeceğini, bunlar üzerinde herhangi bir takyidat bulunmadığını, rehnin tesis edilmesinin taraf olduğu herhangi bir sözleşmeye aykırılık teşkil etmediğini ve etmeyeceğini, söz konusu sözleşmeler çerçevesinde temerrüde sebebiyet vermeyeceğini, işbu Rehin Sözleşmesi ile kurulan Rehnin, kendisi için bağlayıcı hükümler tesis ettiğini; ve

İşbu Rehin Sözleşmesi uyarınca, Rehin Alan lehine tesis edilen hakların Rehin Alan tarafından gereğince kullanılabilmesini teminen gerekli olabilecek her türlü iş ve işlemi ifa edeceğini; ve

İşbu Rehin Sözleşmesi’nin, Rehin Veren üzerinde yasal, geçerli ve bağlayıcı yükümlülükler teşkil ettiğini ve işbu Rehin Sözleşmesi’nin akdedilmesinin Rehin Veren’in kuruluş kanununa, ana sözleşmesine, tabi olduğu mevzuata ve Rehin Veren’in taraf olduğu herhangi bir sözleşmeye herhangi bir şekilde bir aykırılık teşkil etmediğini ve etmeyeceğini; ve

Rehinli Hesaplar üzerinde herhangi bir ihtiyati tedbir veya haciz kararı bulunmadığını ve Rehinli Hesaplar üzerinde bu yönde herhangi bir işlem yapılması halinde söz konusu işlemin kaldırılması için gerekli yasal işlemleri başlatacağını ve Rehin Alan’ın Kredi Sözleşmesi/leri ve işbu Rehin Sözleşmesi’nden kaynaklanan haklarına halel gelmemesi için azami gayreti göstereceğini; ve

Rehnin geçerli olarak kurulması ve hukuki sonuçlar doğurması için gerekli olan tüm işlemleri ifa ve intaç edecek ve Rehnin tesisi için gerekli olabilecek her türlü izin, onay ve tescil işlemini, masrafları kendisine ait olmak üzere yerine getireceğini;

kabul, beyan ve taahhüt eder.

5- Feragat

Tarafların müştereken veya münferiden işbu Rehin Sözleşmesi’nden veya kanundan kaynaklanan haklarını icra etmemesi veya icra etmekte gecikmesi, hiçbir surette Rehin Alan’ın bu haklarından feragat etmesi olarak nitelendirilmeyecektir.

6- Vergi, Resim, Harç ve Masraf Ödemeleri

İşbu Rehin Sözleşmesi’nin akdedilmesi, Rehinli Hesaplar’ın tanzim ve idamesi ile. Rehin’in tesis ve icra edilmesine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak her türlü (her türlü damga vergisi, banka ve sigorta muamele vergisi, kambiyo gider vergisi, noter harçları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) vergi, resim, harç, fon ve masraflar ve bunlara terettüp eden faiz ve cezaların ödenmesinden Rehin Veren sorumlu olacaktır.

7- Delil Sözleşmesi

İşbu Rehin Sözleşmesi çerçevesinde Taraflar arasında yapılan her tortu yazışmalar, bildirimler, raporlar ve faks mesajları ile Rehin Alan’ın ticari defter, kayıt, belge ve bilgisayar kayıtları, Taraflar arasında işbu Rehin Sözleşmesi’nden doğacak her türlü ihtilafta ve dava ve icra takiplerinde 1086 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 287. maddesi uyarınca münhasır ve kesin delil teşkil edecektir.

8- Tebligat

İşbu Rehin Sözleşmesi tahtında yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler Tarafların işbu Rehin Sözleşmesi’nin sonunda belirtilen adreslerine iadeli taahhütlü posta, kurye yahut elden teslim suretiyle veya Taraflar’ın Sözleşme’nin sonunda belirtilen faks numaralarına faks gönderilmesi sureti ile yapılacaktır.

Rehin Veren, işbu Rehin Sözleşmesi ile ilgili tebligatlar için Rehin Sözleşmesi’nin sonunda belirtilen adresinin kanuni adresi olduğunu ve belirtilmekte olan telefon ve faks numaralarının halen kullanılmakta olan numaralar olduğunu, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri önceden yazılı olarak Rehin Alan’a bildireceğini, aksi takdirde bu adres, telefon ve faks numaralarına yapılacak tebligatların yasal olarak usulüne uygun yapılmış hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9- Tabi Olunacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Rehin Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacaktır. Rehin Sözleşmesi ile ilgili olarak vuku bulabilecek her türlü daya, takibat ve icra takiplerinde ve vukuu bulabilecek diğer uyuşmazlıklarda ………. Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

10- Diğer Teminatlar

Rehin Veren, Rehin Alan tarafından yapılacak talep tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Rehin Alan lehine, Rehin Alan’ın uygun göreceği birinci derecede başka teminatlar tesis edecektir.

11- Rehnin Yürürlüğü ve İbra

Rehin Alan, tamamen kendi ihtiyarında olmak üzere, Rehinli Tutacın belirli bir kısmını Rehin Veren’in tasarrufuna sunmak üzere serbest bırakabilecektir. Rehin Veren, bu durumda rehnin, Rehinli Tutar’ın serbest bırakılmayan kısmı için aynen işbu Rehin Sözleşmesindeki şartlarla devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Rehin Veren’in Rehin Alan’a ya da diğer üçüncü şahıslara vereceği diğer teminatlar, işbu Rehin Sözleşmesi ile tesis edilen Rehin’i ya da Rehin Alan’ın Rehin’den kaynaklanan haklarını kısıtlayacak, sona erdirecek ya da ikame edecek nitelikte değildir, işbu Rehin Sözleşmesi, Rehin Alan’ın Rehin Veren’i, Teminat Altına Alınmış Borçlar’dan açıkça yazılı olarak ibra etmesi anına kadar, diğer her türlü teminattan bağımsız olarak ve sürekli şekilde yürüdükte kalacaktır.

Teminat Altına Alınmış Borçlar’ın tamamen ifa edilmesini müteakip Rehin Veren Rehin Alan’dan Teminat Altına Alınmış Borçlardan ibra edilmesine dair yazılı talepte bulunacaktır. Şayet Teminat Altına Alınmış Borçlar, tamamen ve usulüne uygun olarak ifa edilmişse, Rehin Alan, Rehin Veren’in yazısını tebellüğ etmesini takiben Rehin Veren’e fek yazısı verecektir.

12- Son Hükümler

İşbu Rehin Sözleşmesi kapsamındaki hiçbir madde, ilgili Kredi Sözleşmesi/leri’nden kaynaklanan borçlar ve Rehinli Hesaplar için takas, mahsup ve hapis hakları da dâhil olmak üzere Rehin Alan’ın sahip olabileceği diğer her türlü hak, yetki veya tazminatlarına halel getirecek, bunları sınırlayacak veya olumsuz olarak etkileyebilecek nitelikte değildir.

Rehin Veren, İşbu Rehin Sözleşmesi’nde hüküm bulunmayan hallerde, ilgili Kredi Sözleşmesi/leri hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar, 12 (oniki) madde ve ….. sayfadan ibaret işbu Rehin Sözleşmesi’ni, Kredi Sözleşmesi/leri’nin ayrılmaz bir parçası ve onun tamamlayıcısı olarak akt ve imza ettiklerini beyan ederler. ../../….

Rehin Veren                                       Rehin Alan

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat