İŞÇİ SAKAL TIRAŞI OLMADI DİYE İŞ AKDİ İŞVERENCE HAKLI NEDENLE FES EDİLEMEZ

PİYASA YAPICILIĞI SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin tarafları

1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Balgat/Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık olarak adlandırılacaktır) ile ……………………………………………………………. adresinde mukim …………… ………(bundan sonra kısaca Piyasa Yapıcı olarak adlandırılacaktır) arasındadır.

Sözleşmenin konusu

2) Bu Sözleşme, sadece Devlet İç Borçlanma Senetlerine ilişkin piyasa yapıcılığı faaliyetlerini kapsar.

Tanımlar

3) Bu Sözleşmede geçen;

 1. a) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
 2. b) DİBS: Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olan Devlet İç Borçlanma Senedini,
 3. c) Birincil Piyasa: Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Hazine Müsteşarlığı tarafından ilk kez satışa sunulduğu piyasayı,
 4. d) İkincil Piyasa: Daha önce ihraç edilmiş olan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin işlem gördüğü piyasaları,
 5. e) Piyasa Yapıcı: Bu Sözleşmeye taraf olan, birincil ve ikincil piyasada belirli görevleri üstlenen bankayı,
 6. f) Türk DİBS Piyasa Yapıcısı: Piyasa Yapıcısının kullanabileceği ünvanı,
 7. g) İhale: Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesini,
 8. h) İhale Limitleri: Rekabetçi olmayan tekliflerin karşılanması suretiyle yapılacak satışlar da dâhil olmak üzere bir Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesinde ihraç edilecek azami ve asgari net tutarları,
 9. i) TAP: Devlet İç Borçlanma Senetlerinin daha önceden belirlenmiş fiyatlardan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanalıyla satışa sunulmasını,
 10. j) İhale Sonrası Teklif: Devlet İç Borçlanma Senedi ihaleleri sonrasında, ihale sistemine göre ihalede oluşan veya ortalama fiyattan alım teklifini,
 11. k) Rekabetçi Olmayan Teklif: Devlet İç Borçlanma Senedi ihalelerinde, ihale günü saat 11:00’dan önce verilen, ihale sistemine göre ihalede oluşan fiyat veya ortalama fiyattan alım teklifini,
 12. l) İskontolu DİBS: Faiz ödemesi anapara ile birlikte vade sonunda olan Devlet İç Borçlanma Senedini,
 13. m) Kuponlu DİBS: Faiz ödemeleri kupon dönemlerinde, anapara ödemesi vade sonunda olan Devlet İç Borçlanma Senedini,
 14. n) Değiştirme (Switching): Daha önceden ihraç edilmiş Devlet İç Borçlanma Senetlerinin ihracı yapılacak başka Devlet İç Borçlanma Senetleriyle değiştirilmesini,
 15. o) Konsinye İşlem: Daha önceden ihraç edilmiş Devlet İç Borçlanma Senetlerinin ikincil piyasada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Hazine Müsteşarlığı nam ve hesabına alınıp satılmasını,
 16. p) Ölçüt İhraç: Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen ve ikincil piyasada Piyasa Yapıcı tarafından kotasyon verilmesi yükümlülüğü bulunan Devlet İç Borçlanma Senetlerinir) Piyasa Yapıcılığı Danışma Kurulu: Piyasa Yapıcının, Hazine Müsteşarlığı yetkililerininve konuya göre çağrılacak diğer kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımlarıyla, ayda en az bir defa toplanacak olan istişari kurulu, ifade eder.

4) Piyasa Yapıcıya sağlanan haklar

 1. a) Piyasa Yapıcı “Türk DİBS Piyasa Yapıcısı” ünvanını kullanabilir.
 2. b) Piyasa Yapıcı ihalelere teminatsız katılır. İhaleyi kazanıp yükümlülüklerini yerine getirmeyen Piyasa Yapıcılara, takip eden ihalelerde diğer yatırımcılara uygulanan cezai teminat şartları uygulanır.
 3. c) Piyasa Yapıcı ihalelerde rekabetçi olmayan teklif verebilir. Rekabetçi olmayan tekliflerin karşılanması yoluyla yapılacak toplam ihraç tutarı ihaleye ilişkin üst limitin %10’unu aşamaz (Bankalar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ihale sistemine göre oluşan veya ortalama fiyattan yapılacak satışlar bu miktarın hesaplanmasında dikkate alınmaz).

Piyasa Yapıcının vereceği rekabetçi olmayan teklif tutarı söz konusu yöntemle yapılacak azami satış tutarını aşamaz. İhale için üst limit ilan edilmemişse, Müsteşarlık herhangi bir oran açıklamadan uygun gördüğü miktarda satış yapabilir.

 1. d) Piyasa Yapıcı ihale sonuçlarının açıklandığı andan itibaren valör günü saat 14:00’e, kadar ihale sonrası teklif verebilir. İhale sonrası teklif yoluyla satış tutarı uygulamadaki ihale sistemine göre iki şekilde hesaplanabilecektir. Tek fiyat ihale sisteminde her bir Piyasa Yapıcıya söz konusu tekliflerin karşılanmasıyla yapılacak satışların azami tutarı, Piyasa Yapıcının ihalede aldığı net tutarın (rekabetçi olmayan tekliflerin karşılanması yoluyla yapılan satışlar hariç) %20’si kadardır. Çoklu fiyat ihale sisteminde ise her bir Piyasa Yapıcıya, ihalede oluşan ortalama fiyatın üstünde kalan (ortalama fiyat ve rekabetçi olmayan tekliflerin karşılanması yoluyla yapılan satışlar hariç) net teklifleri toplamının %40’ı kadar ortalama fiyat üzerinden ihale sonrası satış yapılır.
 2. e) Piyasa Yapıcı, rekabetçi olmayan teklif tutarı ile ihalede kazandığı net tutarın toplamının %5’ine kadar olan miktarda ilave ihale DİBS’lerini ihale sistemine göre ortalama veya ihalede kabul edilen fiyattan alım karşılığında; elinde bulundurduğu, ihalede satılan DİBS’ten daha kısa vadeli, tanım ve fiyatı Müsteşarlıkça belirlenen DİBS’leri Müsteşarlığa değişim amacıyla iade edebilir. Geri alınacak olan DİBS’lerin fiyatları İç Verim Oranı esasına göre hesaplanır ve Müsteşarlık tarafından ihalelerden önce ilan edilir.

Piyasa Yapıcı ihale sonuçlarının açıklandığı andan itibaren TL ve döviz cinsi tüm senetler için ihale günü saat 16:00’ya kadar değişim teklifi verebilir.

 1. f) Müsteşarlık, para piyasalarında yapacağı nakit işlemlerini Piyasa Yapıcıları ile gerçekleştirir.
 2. g) “TAP” satışlarından Piyasa Yapıcılar faydalanabilir.
 3. h) Halka Arz yoluyla yapılacak DİBS ihraçlarına Piyasa Yapıcılar aracılık edebilir.
 4. i) Geri alım ve değiştirme ihalelerine Piyasa Yapıcılar katılabilir.
 5. j) Piyasa Yapıcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile konsinye işlem yapabilir.
 6. k) Piyasa Yapıcılar, Piyasa Yapıcılığı Danışma Kurulu toplantılarına iki temsilci ile katılabilir.
 7. l) Piyasa Yapıcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde kurulmuş olan DİBS Ödünç İşlemleri Piyasası’nda DİBS ödünç alma ve verme işlemlerine taraf olabilirler.

Piyasa Yapıcı olarak yetkilendirilmeyen bankalar sadece DİBS ödünç veren taraf olabilir.

 1. m) Getirisi herhangi bir kamu varlığının gelirleri ile ilişkilendirilmiş olarak ihraç edilecek senetler bu sözleşme kapsamı dışındadır.

5) Piyasa Yapıcının yükümlülükleri

 1. a) Piyasa Yapıcı aylık asgari %3 olmak üzere her üç aylık dönemde, birincil piyasada Müsteşarlık tarafından ihale yoluyla ihracı programlanan veya ihraç edilen DİBS’lerin net tutar olarak en az %5’ini almakla yükümlüdür. En az alım yükümlülüğünün hesaplanmasında Müsteşarlığın ilan ettiği borçlanma programındaki ihale yolu ile borçlanma hedefi tutarı ile aynı dönem için ihale yolu ile borçlanmanın gerçekleşme tutarlarından hangisi düşük ise o dikkate alınır. Bu tutarın hesaplanmasında ihale sonrası teklif yoluyla yapılan satışlar ve 3 aylık referans bono ihaleleri dikkate alınmazken rekabetçi olmayan teklif yoluyla yapılan satışlar hesaplamaya dâhil edilir. Üçer aylık dönemler …/…/…-…/…/…, …/…/…-…/…/…, …/…/…-…/…/… ve …/…/…-…/…/… tarihleri olarak belirlenmiştir. Söz konusu üçer aylık dönemler içerisinde kalmak kaydı ile Piyasa Yapıcının herhangi bir ayda aylık yükümlülüğünden fazla almış olduğu tutar bir sonraki ay yükümlülüklerinden mahsup edilir.
 2. b) Piyasa Yapıcı ikincil piyasada likiditeyi sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla, Piyasa Yapıcı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasasında, söz konusu piyasanın işleyiş kuralları çerçevesinde, sürekli olarak, Müsteşarlık tarafından belirlenen tüm ölçüt ihraçlar için alım-satım kotasyonu verir. Piyasa Yapıcı kotasyon verirken aşağıda belirtilen koşulları sağlamakla yükümlüdür:
 3. Kotasyonlar İMKB Tahvil ve Bono Piyasasının açık olduğu her gün 9:45-12:00, 13:15-16:00 saatleri arasında verilir.
 4. Alım-satım kotasyonlarının asgari büyüklüğü nominal 5 trilyon TL’dir.
 5. Kotasyonlar, kuponlu DİBS’ler için fiyat üzerinden verilir ve alım-satım fiyatları arasındaki açıklık azami 1.000 TL’dir (TL’ye geçiş ile birlikte söz konusu azami açıklık yeniden düzenlenecektir).
 6. Verilen kotasyonlardan işlem gerçekleşmesi sonucunda kotasyon büyüklüklerinin 5 trilyon TL’nin altına düşmesi veya herhangi bir nedenle kotasyonların geri çekilmesi durumunda, Piyasa Yapıcı 2 dakikalık bir süre içinde kotasyonlarını yeniler.
 7. Sözleşme çerçevesinde verilecek kotasyonlar “PY” ek koduyla girilir.
 8. c) Piyasa Yapıcı yaptığı işlemleri ve piyasa yapıcılığı nedeniyle taşıdığı portföyü açıkça tanımlar ve talep edilecek raporları Müsteşarlığa iletir. Raporlar, Müsteşarlık tarafından gizli tutulur.
 9. d) Piyasa Yapıcı, Müsteşarlığın genel ekonomi veya mali piyasalar hakkında talep edeceği araştırmaları hazırlar. Araştırma raporları Piyasa Yapıcı tarafından istendiği takdirde Müsteşarlık tarafından gizli tutulur.

6)Müsteşarlığın yükümlülükleri

 1. a) 4’üncü maddede öngörülen haklar sadece piyasa yapıcılarına tanınır (Bankalar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ihale sistemine göre, ihalede oluşan veya ortalama fiyattan yapılacak satışlar hariç). b) Bir ihalede tek bir katılımcıya satılacak DİBS tutarı, ihale için belirlenen üst limitin %25’ini aşamaz. İhale için üst limit ilan edilmemişse bu oran uygulanmaz. (Piyasa Yapıcının rekabetçi olmayan teklif ve ihale sonrası teklif yoluyla yaptığı alımlar, bu limite dâhil edilmez).
 2. c) Rekabetçi olmayan teklif tutarının ihale için belirlenen üst limitin %10’unu aşması durumunda, %10’luk miktar, teklif sahiplerine teklifleri oranında dağıtılır. Rekabetçi olmayan tekliflerin karşılanmasıyla yapılan satış tutarı, ihale günü 11:30’a kadar kamuoyuna açıklanır. İhale için herhangi bir üst limit belirlenmediği takdirde Müsteşarlık uygun gördüğü miktarda satış yapabilir, bu miktar teklif sahiplerine teklifleri oranında dağıtılır.
 3. d) Müsteşarlık, nakit yönetimi ve borçlanma programlarını kamuoyuna duyurmaya devam eder.
 4. e) Müsteşarlık, yeni borçlanma araçları ve ihraç politikası konularında Piyasa Yapıcıları ile görüş alışverişinde bulunabilir.

Ölçüt ihraçlar

7) Piyasa Yapıcıların kotasyon vermekle yükümlü olduğu ölçüt ihraçlar, senedin toplam ihraç miktarı, vadesi ve ikincil piyasalardaki işlem hacmi dikkate alınarak Müsteşarlık tarafından belirlenir. Vadesine 91 günden az kalan DİBS’ler ölçüt olmaktan çıkar. Ölçüt ihraç sayısı 4’ü aşamaz. Ölçüt ihraç olarak belirlenecek senetler borçlanma programlarında ilan edilir.

8) Piyasa Yapıcılığı Sisteminin işleyişine yönelik genel esaslar

 1. a) Piyasa koşullarında önemli ve ani değişmeler olması durumunda, Piyasa Yapıcılığı Danışma Kurulu olağanüstü toplantıya çağırılır.
 2. b) Müsteşarlık 5’inci maddede belirtilen kotasyon verme yükümlülüğünü geçici bir süre için kaldırabilir veya azami kotasyon açıklıklarını artırabilir.

Denetim

9) Müsteşarlık gerekli gördüğü hallerde Piyasa Yapıcının sözleşme şartlarını yerine getirip getirmediğini denetlettirebilir. Denetim masrafları Piyasa Yapıcı tarafından karşılanır.

Bu denetimin usul ve esasları ile denetim standartları Müsteşarlık tarafından belirlenir.

Sözleşmenin askıya alınması ve feshi

10) Piyasa Yapıcı, mücbir sebepler dışında 5’inci maddede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde Müsteşarlık tarafından sözlü olarak uyarılır. Söz konusu durumun tekrarı halinde Piyasa Yapıcıya yazılı uyarıda bulunulur. Yükümlülüklerin üç kez ihlal edilmesi durumunda, Piyasa Yapıcının sözleşmesi bir ay süreyle askıya alınır ve durum kamuoyuna duyurulur. Sözleşmesi askıya alınan Piyasa Yapıcı, askı süresi içinde sözleşmede yer alan yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmezse sözleşme verilen bu süre sonunda Müsteşarlık tarafından derhal feshedilir ve durum kamuoyuna duyurulur.

Sözleşme süresinde, sözleşme bir kez askıya alınabilir. Sözleşmesi daha önce askıya alınmış olan ve askı süresi sonunda sözleşmesi devam eden Piyasa Yapıcı, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde sözlü olarak uyarılır. Durumun ilk tekrarında yazılı uyarıda bulunulur.

Yükümlülüklerini üç kez ihlal eden Piyasa Yapıcının sözleşmesi derhal feshedilir ve durum kamuoyuna duyurulur.

Piyasa Yapıcı, bu görevden ayrılmak istediği takdirde en az 15 gün öncesinden yazılı olarak Müsteşarlığa başvurmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme süresi içerisinde herhangi bir sebepten dolayı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamına alınan Piyasa Yapıcının sözleşmesi derhal feshedilir.

Sözleşme herhangi bir nedenle sona erdiği veya askıya alındığı takdirde Müsteşarlık bu durumu kamuoyuna ilan eder.

Piyasa Yapıcı, sözleşmenin askıya alınması, feshedilmesi, süresinin sona ermesi halinde Türk DİBS Piyasa Yapıcısı” ünvanını hiçbir şekilde kullanamaz ve bu sözleşmede yeralan haklardan faydalanamaz.

Sözleşmenin süresi

11) Sözleşme …/…/… tarihine kadar geçerlidir. Müsteşarlık, bu süre sonunda, sonraki dönem için belirlenecek kriterler çerçevesinde, yeni Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi yapıp yapmamakta serbesttir.

Anlaşmazlıkların çözümü

12) Anlaşmazlık halinde ….. Mahkemeleri yetkilidir.

Bu sözleşme iki nüsha olarak hazırlanmıştır. …/…/…

Hazine Müsteşarlığı:                              Piyasa Yapıcısı

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat