OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan …… adresinde mukim …… ile diğer taraftan …… adresinde mukim …… arasında aşağıdaki şartlarla bir ortaklık sözleşmesi akt ve imza edilmiştir.

Konusu

…… ünvanlı, …… adresindeki işyerine %25 hisse ile ……’in ortak olmasıdır.

Sermaye

Bu ortaklıkla ilgili olarak sermaye …… TL’sı olarak taahhüt ve vaaz edilmiş olup, bu sermayenin %75’ine tekabül eden ……TL’sı ……’a %25’ine tekabül …… TL’sı ……’e aittir.

Kâr Zarar

İşbu ortaklıkla ilgili olan her türlü kâr ve zarar gelir ve giderler cezalar taraflar arasında bu tarihten itibaren hisseleri oranında pay ve taksim edilecektir.

Temsil

İş bu ortaklığın temsili ve …… işletmesi …… ve …… tarafından devam ettirilecektir.

Hisse Devri

İşbu ortaklıkla ilgili olarak ortaklar hisselerini diğer ortağın yazılı izin ve muvafakatlarını almaksızın bir başkasına devir ve temlik edemez ve yanıma ortak alamaz.

Süre

İşbu ortaklık sözleşmesi tarafların yazılı feshi olana kadar muteberdir.

İhtilaflar

Her türlü ihtilafların hallinde …… Mahkeme ve İcra Daireleri selahiyetlidir.

İşbu sözleşme ……’da taraflar arasında bil rıza akt ve imza edilmiştir.

Ayrıca, işbu işlemden dolayı tahakkuk edecek damga vergisini noter tarafından makbuz mukabili tahsil edilmesine rıza ve muvafakatımızın bulunduğunu kabul beyan ve ikrar ederiz.

İlgililer
OrtakOrtak

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat