Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Aynen Taksime Karar Verilmesi

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Aynen Taksime Karar Verilmesi

Yapılan inceleme sonunda davaya konu edilen taşınmaz malın ifrazının mümkün olduğu  sabit olursa tanzim olunan  taksim krokisi  onay makamına gönderilip oranın oluru da alındıktan sonra   mahkeme aynen taksim suretiyle ortaklığın    giderilmesine      karar verir.    Ortaklığın giderilmesi istenen taşınmazın sayısı birden fazla ise her biri ayrı ayrı değerlendirilmeye tabi tutularak     taksiminin     mümkün olup olmadığı     araştırılır.     Bunlardan bir kısmının taksiminin   mümkün,   bir kısmının  ise olmayabilir. Böyle  bir du­rumda    taksimi    kabil olanların taksimine, diğerlerinin de    istek halinde satışına karar verilir.

İfraz Edilen Parçaların Paydaşlara Tahsisi

a) Tarafların Anlaşması

Taksimin mümkün olduğu kesinlik kazandıktan sonra mahkeme hangi kesimin hangi paydaşa verilmesi gerektiğini araştırır. Bu konuda her bir paydaşın beyanı ayrı ayrı alınmalı ve bu beyan zapta geçirilerek ilgilisine imza ettirilmelidir. Taraflar hangi bölümün hangi paydaşa verilmesi lazım geldiği konusunda ittifak ederlerse taksim buna göre yapılır. Böyle bir irade birliği sağlanmaz ise o taktirde her bir paydaşa isabet edecek arz kesinû kura çekme suretiyle tespit edilir.

b) Kura Çekilmesi

Taksim krokisinde açıklanan bölümlerin paylaştırılması konusunda paydaşların ittifakı sağlanması mümkün olmaması halinde belirleme açısından kura çekme dışında bir hal şekli kalmaz. Yargılama bir kısım paydaşların gıyabında devam ediyorsa yine kura çekilmesi zorunludur. Duruşmaya gelenlerin huzurunda çekilen kurada hangi yerin kime isabeı ettiği zapta geçirilerek orada olanların imzaları alınır.

Taksim Kararı

Ortaklığın   giderilmesi   istenen      dava       konusu      taşınmaz      veya taşınmazların aynen taksiminin mümkün bulunduğu yapılan yargılama so­nunda sabit olursa mahkeme taksim suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verir. Kararda her bir paydaşa isabet eden kesimin krokiye de atıf yapılarak açık bir şekilde gösterilmelidir. Aynen taksime ilişkin hükmün ke­sinleşmesi ile ferdi mülkiyete geçiş sağlanmış olur. Artık müşterek ve iştirak halindeki  ortaklık ilişkisinden söz edilemez.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat