ÖRNEK NO:4-5- PARA BORCUNA VEYA TEMİNAT VERİLMESİNE VEYA BİR İŞİN YAPILMASINA İLİŞKİN İCRA EMRİ

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

ÖRNEK NO:4-5- PARA BORCUNA VEYA TEMİNAT VERİLMESİNE VEYA BİR İŞİN YAPILMASINA İLİŞKİN İCRA EMRİ

Takip Kodu:

                T.C.                                                                                                                                                       Örnek No : 4-5

 

Dosya No : …………/…………

PARA BORCUNA VEYA TEMİNAT VERİLMESİNE VEYA BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA, İRTİFAK HAKKININ VEYA GEMİ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKKININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN İLÂMLARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE

İCRA EMRİ

1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve  vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi :

 

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :

 

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi :

—————————- olmak üzere

 

 

4- Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri :

 

5- İlâmı veren mahkeme ve ilâmın tarih ve numarası :

 

6-İlâm veya belgeye dayalı olarak istenen alacağın veya teminatın; yapılması veya yapılmaması istenen işin; kaldırılacak veya yükletilecek irtifak hakkının veya gemi üzerindeki irtifak veya intifa hakkının neden ibaret olduğu ve faizi :

A)Yukarıda yazılı borcu (teminat) işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde icra emrini  gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmaz; İcra ve İflas Kanununun 32 nci maddesi gereğince ve bu süre içinde borcu (teminatı) ödemez. (vermez) iseniz, icra mahkemesinden veya Yargıtay’dan veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı; yine bu müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız beyanda bulunmaz veya hakikata aykırı beyanda bulunursanız 337 nci madde gereğince hapis ile cezalandırılacağınız,

  1. B) Yukarıda yazılı işi işbu icra emirinin, tebliği tarihinden itibaren ………….. süre içinde yapmanız, aksi halde, 30 uncu madde gereğince ilâm hükmünün icraen yerine getirileceği; iş yalnız tarafınızdan yapılmasına dair ise bu süre içinde yapılmaması halinde 343 üncü maddedeki cezayı gerektireceği,

C)Yukarıda yazılı işin ……….. süre içinde yapılmaması, aksi halde 343 üncü maddedeki cezayı gerektireceği,

D)Yukarıda yazılı işin yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin ilâm hükmü yerine getirildikten sonra, ilâm hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursanız mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan, önceki ilâm hükmünün tekrar zorla yerine getirileceği,

E)Yukarıda yazılı irtifak hakkını veya gemi üzerindeki intifa hakkının icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde yüklemeniz (kaldırmanız), aksi halde ilâm hükmünün zorla yerine getirileceği ve ilâm hükmüne muhalefetin ayrıca İcra ve İflâs Kanununun 343 üncü  maddesindeki cezayı gerektireceği, ihtar olunur.

(İİK m.30, 31, 32)

 

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

 

İcra Dairesi Hesap Bilgileri:

Banka Adı:

IBAN No:

                                                               FAİZ DÖKÜMÜ

ALACAKTARİH ARALIĞIGÜNFAİZ TÜRÜORAN (%)TUTAR

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat