K.M.K YENİ MALİK GEÇMİŞ ORTAK GİDER BORÇLARDAN SORUMLU DEĞİL

ÖRNEK 37 – SIRA CETVELİ VE İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISININ İLANI

Takip Kodu:

Örnek No : 37*

T.C.

 

Dosya No : …………/……………

SIRA CETVELİNİN VE İKİNCİ

ALACAKLILAR TOPLANTISININ İLÂNI

Müflisin adı, soyadı ve adresi    :  ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Müflis ……………………..  ……………………………  ………………………..  ……………………………….

hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup İcra ve İflâs Kanununun 206 ve 207 nci maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incelemeye hazırdır.

Alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların (15) gün içinde iflâsa karar verilen yerdeki ticaret mahkemesinde dava yoluyla ileri sürülebileceği; yalnız sıraya ilişkin itirazların ise (7) gün içinde şikâyet yoluyla icra mahkemesinde ileri sürülebileceği; gereken kanuni işlemin ifası (müflis alacaklılarına konkordato teklif ettiğinden bu konunun müzakeresi) için ikinci alacaklılar toplantısı günü olarak tayin edilen …../…../……. günü saat …………… de ………………………. hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu İcra ve İflâs Kanununun 232, 234, 235, 309/d maddeleri gereğince ilân ve tebliğ olunur.

(İİK m.232, 234, 235, 309/d)

../../….

                                                                                                                         İflâs Müdürü

                                                                                                                        Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 72’ye karşılık gelmektedir.

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat