İş sözleşmelerinin feshi hangi koşullarda gerçekleşir? Her koşulda taraflar karşı tarafa bildirimde bulunmalı mıdır? Bildirimde bulunulmasına gerek olmayan koşullar varsa nelerdir?

NAFAKA BORCUNU ÖDEMEYEN BORÇLUYU ŞİKAYET

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKÂYET EDEN

(ALACAKLI)                       :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

SANIK

(BORÇLU):

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Nafaka Borunu Ödemeyen Borçlunun Cezalandırılması Talebimizdir
SUÇ                                       :Nafakaya ilişkin karara uymama
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. ……(..). Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatı) ile vermiş olduğu karara istinaden …(..). İcra Müdürlüğünün ……./… esas sayılı dosyası ile borçlu aleyhine ilamlı icra takibinde bulunduk. İcra emri …/…/… tarihinde borçluya tebliğ edildi.
  2. Borçlu bu güne kadar nafaka borcunu ödemedi. İcra ve İflas Kanununun 344. maddesi gereğince, borçlunun cezalandırılması için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  İcra Müdürlüğünün 20…./… Esas sayılı dosyası ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İcra ve İflas Kanunu md. 344 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, nafaka borcunu ödemeyen borçlunun cezalandırılmasını ve yargılama giderlerinin,vekalet ücretinin borçluya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Şikâyet Eden (Alacaklı) Vekili

                                                                                                              Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat