MÜTESELSİL KEFALET VE HESAP REHNİ SÖZLEŞMESİ

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

MÜTESELSİL KEFALET VE HESAP REHNİ SÖZLEŞMESİ

Tanımlar

Müteselsil Kefil ve

Rehin veren           :           (Bundan böyle “MÜTESELSİL KEFİL VE REHİN VEREN” veya “MÜTESELSİL KEFİL” veya “REHİN VEREN” olarak anılacaktır).

Alacaklı     :           …..

Müşteriler  :           (Bundan böyle “MÜŞTERİLER” olarak anılacaktır)

1-        …..

2-        …..

3-        …..

..          …..

Kefalet ve Rehin

Miktarı      :           …..

Rehinli Hesaplar    :           Müteselsil Kefil ve Rehin Veren’in banka nezdindeki hesapları ve bu hesaplara bağlı ek hesaplarını ifade eder.

(Bundan böyle “REHİNLİ HESAPLAR” olarak anılacaktır)

Kefalet Süresi        :           Süresiz

Kefalet ve/veya Rehinle Teminat Altına Alınan Borçlar

*   Müşteri/lerin Banka’nın Merkez ve Şubelerinden kullandığı ve kullanacağı tüm nakdi ve gayr-ı nakdi kredilerden ve kredi sayılan işlemlerden kaynaklanan borçlar.

*   Müşteri/lerin Bankanın diğer kredi borçlularının kredi borçları ve kredi sayılan işlemlerden kaynaklanan borçlar için verdikleri ve verecekleri kambiyo senetlerinden kaynaklanan borçlar.

*   Müşteri/lerin Bankanın diğer Müşteri/lerinin kredi veya kredi sayılan işlemlerden kaynaklanan borçlarının teminatı olarak verdikleri ve verecekleri kefalet, garanti ve aval ve borca katılmalardan kaynaklanan borçlar.

*   Yukarıda belirtilen borçlardan kaynaklanan her türlü, vergi, harç v.b. mali yükümlükler ile gider, masraf ve komisyonlardan kaynaklanan borçlar.

Müşteri/lerin Bankaya karşı yukarıda belirtilen kalemlerden dolayı, işbu sözleşmenin akdine kadar doğmuş ve işbu sözleşmenin akdinden sonra doğacak anapara, kar payı, mahrum kalınan kar payı, teminat mektubu komisyonu, sigorta primi, avukatlık ücreti, prim, temerrüt halinde yasa ve sözleşme gereği ödenmesi gereken fer’iler ile mevzuatın kefaletin kapsamına dahil olacağını belirttiği borçlar, işbu müteselsil kefalet ve hesap rehni sözleşmesi ile teminat altına alınan borçları ifade eder.

(Bundan böyle “Borçlar” olarak anılacaktır)

Açıklamalar ve Maddeler

1- Müteselsil Kefalet ve Rehin Beyanı

Müteselsil Kefil ve Rehin Veren, Müşteri/lerin Bankaya olan yukarıda belirtilen Borçların teminatını teşkil etmek ve yukarıda belirtilen tutarla sınırlı olmak üzere, bağımsız müteselsil kefil olduğunu ve ayrıca Rehinli Hesaplarını rehin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2- Müteselsil Kefaletin Kapsamı

1-  Müteselsil Kefil, yukarıda belirtilen Kefalet ve Rehin Miktarı ile sınırlı olmak üzere, Müşteri/lerin Bankaya karşı işbu sözleşmenin akdinden evvel doğmuş ve işbu sözleşmenin akdinden sonra doğacak yukarıda tanımı yapılan Borçları’na bağımsız müteselsil kefil olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2-  Müteselsil Kefil, Borcun yeni bir ödeme planına bağlanması ve/veya ödeme vadelerinin uzatılması, yeniden yapılandırılması gibi hallerde de kefalet sorumluluğunun aynen devam edeceğini bildiğini, bu işlemler nedeni ile doğacak fer’i borçların da kefaletin kapsamında olduğunu kabul ve beyan eder.

3- Rehnin Kapsamı

Rehin Veren, Rehinli Hesaplarda bu sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle mevcut bakiyenin ve hesaba bundan sonra girecek miktarın, rehinli hesapların kar payı getirilerinin, bu hesaplara yatırılacak havale ve alacakların tamamının rehnin kapsamı içinde kaldığını kabul eder.

Rehinli Hesapların zaman zaman kullanılması rehnin geçerliliğini etkilemez.

4- Müteselsil Kefilin Sorumluluğunun Niteliği

Müteselsil Kefil, Borçlar’ın teminatı olarak verilen diğer teminatları ve kefaletleri bildiğini ve fakat bunların varlığına güvenerek kefil olmadığını, başkaca kefillerin bulunması halinde kefaletinin Türk Borçlar Kanunu’nun 587.maddesinin 4.paragrafında düzenlenen ‘bağımsız müteselsil toplu kefalet’ olduğunu, diğer kefillerin kefaletleri ve/veya diğer teminatlar herhangi bir sebeple alınmamış veya geçersiz olsa dahi kefaletinin geçerli olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

5- İfada Gecikme Halleri

Müteselsil Kefil ve Rehin Veren, aşağıda belirtilen hallerin veya Müşteri/lerin Borçlarının muaccel olduğu/kılındığı sair hallerin, herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın Türk Borçlar Kanunu 586.maddesi kapsamında ifada gecikme hali sayılacağını kabul ve beyan eder.

1-  Borçlardan herhangi birisinin kısmen veya tamamen vadesinde ödenmemesi.

2-  Müşteri/lerin, Banka ile imzalamış olduğu, kredi ve kredi sayılan işlemlere ilişkin sözleşmelerdeki yükümlülüklerinden herhangi birini kısmen veya tamamen ihlal etmeleri.

3-  Müşteri/lerin, keşide ettikleri senetlerin protesto olması veya çeklerin karşılıksız çıkması, diğer banka veya finans kurumlarına olan borçlarını kısmen dahi olsa vadesinde ödememeleri, ödemelerini tatil etmeleri, ödeme güçlüğü içerisine düşmeleri, alacaklıları ile temdit anlaşması yapmaları, iflas, konkordato, iflasın ertelenmesini talebinde bulunmaları, yeniden yapılandırma, konsolidasyon ve benzeri anlaşmalar için girişimde bulunmaları.

4-  Müşteri/ler tarafından Bankanın teminat verilmesi veya ek teminat verilmesine ilişkin taleplerinin karşılanmaması.

5-  Müşteri/lerin, Banka tarafından talep edilen hesap durum belgesi de dahil olmak üzere, talep edilecek bilgi ve belgelerin zamanında vermemesi,

6-  Müşteri/ler tarafından Bankaya verilen belge/bilgilerin, yanlış/yanıltıcı olduğunun anlaşılması.

7-  Müşteri/lerin, fiil ehliyetini veya hak ehliyetini kaybetmesi, ticari faaliyetlerini durdurması veya faaliyet konularını değiştirmesi, mali durumlarını olumsuz yönde etkileyecek ölçüde malvarlıklarını devir etmeleri, sınırlamaları, malvarlıkları ile mütenasip olmayan ölçüde borçlanmaları, mali-ekonomik durumun kredi ilişkisine girildiği tarihe nazaran olumsuz değişmesi, Müşteri/ler aleyhine icra takibi yapılması veya ihtiyati haciz / ihtiyati tedbir kararı alınması ve benzeri hallerden herhangi birisinin mevcudiyeti.

8-  Müşteri/lerin hissedarlık yapılarında ve yönetim kadrolarında Banka tarafından önemli olarak nitelendirilecek değişiklikler, bölünme, birleşme, tür değiştirme.

9-  Kredilerin Müşteri/ler tarafından, kredinin Bankaya beyan edilen kullanım amacına aykırı şekilde kullanılması.

10-            Banka tarafından kullandırılan kredi ve kredi sayılan işlemlere ve bunların teminatlarına ilişkin sigortaların, kısmen veya tamamen, Bankanın uygun gördüğü klozlarla yapılmaması/ yenilenmemesi, geç yapılması/yenilenmesi, primlerinin kısmen de olsa ödenmemesi.

11-            Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Müşteri/lerin veya Müteselsil Kefilin bağlı şirket olması durumunda hakim şirketin veya hakim teşebbüsün borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesi veya yukarıda belirtilen hallerden herhangi birinin hakim şirket veya hakim teşebbüs bakımından da gerçekleşmesi.

12-            Yukarıda belirtilen hallerden herhangi birinin Müteselsil Kefillerden herhangi biri veya Müşteri/lerin hakim ortakları veya Müteselsil Kefillerden herhangi birinin hakim ortakları hakkında gerçekleşmiş olması.

6- Mahsup

Borçlar’dan herhangi biri muaccel olduğunda, Banka, Müşteri/ler ile Rehin Veren’e herhangi bir ihtarda bulunmaksızın veya bir merciden karar almaksızın, rehin hakkına istinaden Rehinli Hesaplarda bulunan/bulunacak bakiyenin borcu karşılayacak kadar kısmını Borçlar’a mahsup edebilir.

7- Kefaleti Uzatma Taahhüdü

Gerçek kişi Müteselsil Kefil, müteselsil kefaletinin süresiz olduğunu, kefaletini, işbu sözleşmenin imza tarihinden itibaren işleyecek 10 yılın son 1 yılı içerisinde ikinci 10 yıl için uzatmayı kabul beyan ve taahhüt eder. Müteselsil Kefil, Banka’nın bu taahhüde güvenerek kredi ilişkisine girdiğini bildiğini ve bu taahhüdün gerçekleşmemesinden doğacak zararların kendisine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

Tüzel kişi Müteselsil Kefil’in kefaleti süresiz olup, yukarıdaki hüküm tüzel kişi kefiller için uygulanmayacaktır.

8- Müteselsil Kefil’e Bildirim

Müteselsil Kefil, Müşteri/lerin Borçları’nın ödenmesinde meydana gelecek gecikmeler ile Müşteri/lerin iflas ettiğine veya konkordato mehli aldığına ilişkin edindiği bilgileri, işbu sözleşmede yer alan e-mail adresine, GSM numarasına veya kayıtlı elektronik posta sistemi (KEPS) adresine gönderilebileceğini, söz konusu gönderimin yapılması ile Bankanın Türk Borçlar Kanunu 594.maddesinde belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağını, söz konusu adreslerin veya GSM numarasının ulaşılamaz olmasının tüm sonuçlarının kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

9- Müteselsil Kefil ve Rehin Verenin Zararına Olmayan İşlemler

Müteselsil Kefil ve Rehin Veren, Borcun ödenmesini teminen veya teminata alınan ve fakat vadesinde ödenmeyen kambiyo senetlerinin, bedelli ya da bedelsiz olarak, aynı imza sahiplerine ait olan veya olmayan kambiyo senetleri ile değiştirilmesinin veya Müşteri/lere veya ilgilisine iade edilmesinin zararına olmadığını ve durumunu ağırlaştırmadığını kabul ve beyan etmekte ve bu işlemlere muvafakat etmektedir.

10- Müteselsil Kefilin Rücu Hakkının Kapsamı

1-  Müteselsil Kefil ve Rehin Veren, müteselsil kefil sıfatıyla yapmış olduğu ödemeler karşılığında, Borçlar’ın teminatlarından, yalnızca işbu kefalet sözleşmesinin tarihinden önce tesis edilmiş olan teminatlar ile bu sözleşme tarihinden sonra tesis edilen teminatlardan ise yalnızca Borçlulara ait malvarlıkları üzerinde tesis edilen teminatlara rücu hakkının bulunduğunu kabul ve beyan eder.

Müteselsil Kefil ve Rehin Veren, yukarıdaki paragrafta belirtilenler dışındaki teminatlara rücu hakkının bulunmadığını, Banka’nın bu teminatlarla ilgili dilediği tasarruflarda bulunabileceğini ve keza bu teminatları muvafakatini almadan çözebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

2-  Müteselsil Kefil ve Rehin Veren, rücu hakkını, ödeme yaptığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde Banka’ya yazılı olarak talepte bulunmak suretiyle kullanmayı, aksi halde teminatların zamanaşımına uğramasından veya değerinin düşmesinden vs. nedenlerden dolayı Bankanın hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul ve beyan eder.

3-  Müteselsil Kefil ve Rehin veren, kısmen ödeme yapması halinde, Borçların tamamı Banka’ya ödeninceye kadar, Banka’nın halen mevcut olan veya mevcut olacak tüm teminatları elinde tutmaya yetkili olduğunu, Banka’nın bu teminatlar üzerindeki haklarının rücu hakkından önce geldiğini kabul ve beyan eder.

4-  Müteselsil Kefil ve Rehin Veren, teminatların kendisine devrine ilişkin tüm masraf, vergi, harç ve sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11- Uygulanacak Döviz Kuru/Kıymetli Maden Fiyatı

Rehinli Hesapların yabancı para cinsinden olması ve mahsup işlemi için bakiyenin Türk Lirasına çevrilmesi gerektiğine, mahsup tarihindeki Banka’nın işlem anındaki döviz alış kuru esas alınır.

Rehinli Hesapların kıymetli maden depo hesabı olması halinde mahsup işlemi Banka’nın işlem anındaki ilgili kıymetli maden alış kuru esas alınarak gerçekleştirilir.

Diğer hallerde Banka’nın mahsup tarihindeki döviz kurları esas alınır.

12- Vergi, Harç ve Masraflar

Bu Müteselsil Kefalet ve Rehin Sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç ve masraflar Müteselsil Kefil ve Rehin Veren tarafından ödenecektir.

13- Tebligat

Taraflar yukarıda belirtilen adreslerine veya işbu sözleşmede belirtmiş oldukları e-mail adresine veya kayıtlı elektronik posta sistemi adresine yapılacak tebligatı, belirtilen adreslerde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmiş olmadıkları sürece, kanuni ikametgahlarına ve kendilerine yapıldığını kabul ederler. Y

14- Delil Sözleşmesi

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilafların hallinde, Banka’nın defter, kayıt ve müstenidatı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.maddesi anlamında kesin delil niteliğindedir.

15- Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmeden doğacak ihtilafların çözümünde kanunen yetkili mahkeme ve merciiler yanında İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri de yetkilidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat