İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MÜŞTEREK HESAP SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta ………. (bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta işbu sözleşmenin sonunda isim ve adresleri yer alan müşterek portföy hesabı sahipleri arasında aşağıdaki şartlarla bir teselsüllü müşterek hesap sözleşmesi (“Sözleşme“) akdedilmiştir.

1- Hesap sahiplerinin ancak hep birlikte tasarruf edebilecekleri teselsüllü müşterek portföy hesaplarında, gerek münferiden gerek müştereken hesaba para yatırabilir. Ancak, hesaptaki paranın, faizin, portföydeki finansal varlıkların kullanımından kaynaklanan tutarların tamamının veya bir kısmının çekilebilmesi, portföy oluşumuyla ilgili verilecek talimatların uygulanabilmesi, hesabın kapatılabilmesi için hesap sahiplerinin hepsinin birlikte imza kullanmaları zorunludur.

2- Müşterek hesap sahipleri hesaptaki paylarını yazılı olarak Şirket’e bildirmedikçe, Şirket müşterek hesap sahiplerinin her birinin payını eşit saymaya ve buna göre işlem yapmaya yetkilidir.

3- Mevcut hesaba başka birinin katılabilmesi hesap sahiplerinin birlikte ve yazılı olarak Şirket’e yapacakları istek üzerine her zaman mümkün olabilecektir. Hesap sahipleri bu husustaki yazılı isteklerinin Şirket’e tevdiinden itibaren yeni iştirakçinin bu hesapla ilgili olarak yapacağı muamelelerden doğacak bilcümle neticelerden müteselsilen sorumlu olacaklardır. Hesap sahipleri bu hesap üzerindeki haklarını hiçbir surette başkalarına (Şirket veya müşterek hesap sahiplerinin dışındakilere) devir ve temlik edemeyeceklerdir. Müşterek hesap sahiplerinden her biri Şirket’e yazılı başvurmak sureti ile hesap sahipliğinden çekilebilir. Hesap sahipliğinden çekilen, hesap üzerindeki haklarını diğer hesap sahiplerine, müşterek hesabın şartlarına tabi olmak üzere temlik etmiş sayılır.

4- Şirket’e bir ya da birkaç hesap sahibi hakkında ihtiyati haciz, haciz, ihtiyati tedbir, iflas, konkordato ya da başkaca sınırlamalar için yetkili makamlarca bildirimde bulunulursa, Şirket hesap sahiplerinden hiçbirine ödemede bulunmayarak yetkili makamlarca verilecek kesin hükme kadar müşterek hesap üzerindeki tasarrufları durduracaktır.

5- Şirket, müşterek hesap sahiplerinden herhangi birinin Şirket’e karşı olan her türlü borç ve yükümlülüklerinden ötürü müşterek hesabın tümü üzerinde rehin, hapis, takas ve mahsup haklarına sahip olup, bu haklarını Yatırımcı’ya karşı kullanmaya yetkilidir. Şirket’in tüm hak, alacak ve talepleri yönünden müşterek hesap sahiplerinden her biri hesabın tamamının sahibiymiş gibi işlem görür ve Şirket bu esasa göre tüm haklarını kullanabilir.

6- Şirket tarafından re’sen yapılacak nakiller dışında müşterek hesabın Şirket’in diğer bir şubesine nakli için hesap sahipleri Şirket’e birlikte müracaat edeceklerdir. Şirket münferiden yapılacak nakil isteklerini yerine getirmeyecektir.

7- Şirket müşterek hesap sahiplerinden birinin ya da birkaçının ölümünden ya da gaipliğine karar verildiğinden haberdar olursa, hesabın tümünü veraset vergi dairesinden vergi ile ilişiksizlik belgesi getirilinceye kadar bloke etmeye ve tasarruf edilmesini durdurmaya yetkilidir. Bununla birlikte, işbu Sözleşmenin 2. maddesindeki yazılı bildirim olmadıkça Şirket kendi takdirine göre müşterek hesap sahiplerinden her birinin paylarını eşit saymaya ve buna göre işlem yapmaya yetkilidir. Şirket ölen, gaipliğine karar verilen ya da ehliyeti kısıtlanan veya iflas eden veya konkordato mehli alan veya konkordato akdeden müşterek hesap sahibi veya sahiplerinin payını bu esasa göre ayırarak hesabın alacak bakiyesinden geri kalanı diğer müşterek hesap sahiplerinin müşterek hesabı olarak işletmeye mezun ve yetkilidir. Şirket, hesaptan tevkif edilerek ilgili mercilere yatırmakla yükümlü olduğu veraset ve intikal vergisinin ve ileride ihdas edilebilecek diğer vergilerin karşılığını buna göre kesmeye mezun ve yetkilidir, işbu Sözleşmenin 2. maddesindeki yazılı bildirim veya yetkili yargı mercilerinden alınmış bir karar Şirket’e tevdi edilmiş olmadıkça, Şirket müşterek hesap sahiplerinin hesabın alacak bakiyesindeki paylarının eşit olduğunu kabul ederek ve buna göre ölen ya da gaipliğine karar verilen ya da ehliyeti kısıtlanan veya iflas eden veya konkordato akdeden veya başkaca bir şekilde tasarruf ehliyeti sınırlanan müşterek hesap sahibi veya sahiplerinin payını ayırmak ve hesabın bakiyesini diğer müşterek hesap sahiplerinin müşterek hesabı olarak telakki etmekten ötürü sorumlu tutulamaz. Hesap sahiplerinin birinin ölümü halinde, Şirket’in ölümden bilgisi olsun veya olmasın, diğer hesap sahiplerine yapacağı ödemelerden dolayı vergi dairelerine ve ölen hesap sahibinin mirasçılarına karşı doğabilecek sorumluluklarını, hayatta olan hesap sahipleri müteselsilen üzerine almış sayılacaklardır.

8- Hesap sahiplerinden birinin ya da birkaçının, ehliyetsizliği, iflası, konkordato istemesi ya da başkaca nedenlerle tasarruflarının sınırlanması durumunda Şirket hesabın tümünü bloke etmeye ve tasarruf edilmesini durdurmaya yetkilidir.

9- Hesap sahiplerinden birinin veya birkaçının, bu hesaptaki hak ve vecibeleri ile ilgili olarak, diğeri veya diğerleri ya da Şirket aleyhine mahkeme veya icra dairelerine müracaat etmeleri ve bu mercilerin durumu Şirket’e bildirmeleri halinde, Şirket hesap sahiplerinden hiçbirine ödeme yapmayacaktır.

10- Şirket’in müşterek hesap sahiplerinden yalnız herhangi birine hesap özeti gönderilmesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması, diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap özetini, ihbar, ihtar veya bildirimi almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri tek başına tebligat bildirim kabulü konusunda diğer müşterek hesap sahiplerini de temsil eder.

11- Şirket’e karşı olan borç ve yükümlülüklerinden ötürü müşterek hesap sahipleri müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

12- İşbu sözleşme müşterek hesap sahiplerinin birlikte şirket ile akdetmiş olduğu Bireysel Yatırımcı Portföy Yönetim Sözleşmesi’nin 12.7 bölümünde belirtilen teselsüllü müşterek hesabın tabi olacağı hükümleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

13- Toplam 13 (onüç) maddeden ibaret işbu sözleşme taraflar arasında bütün hükümleri kabul edilerek ../../…. tarihinde tanzim, imza ve teati edilmiştir.

Müşterek portföy hesap no. :  ……………….

Yatırımcı

Adı/Soyadı                          :

Adres                                  :

Tarih                                   :  ../../….

İmza                                    :

Şirket

Tarih                                   :  ../../….

İmza                                    :

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat