İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

Mirasın Reddi Talebi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE  DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVALI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Mirasın Reddi Talebimizden İbarettir. AÇIKLAMALAR :  Müvekkilin babası ………., …/…/….. tarihinde vefat etmiştir. Türk Medeni Kanununun 606. maddesine göre, vefat tarihinden itibaren üç aylık yasal süresi içinde, Sayın Mahkemenize başvurarak mirası reddetmek için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur. DELİLLER : Nüfus Kayıtları, Her tür delil. HUKUKİ SEBEPLER : TMK. md. 605 vd. ve ilgili mevzuat. TALEP SONUCU : Müvekkilimin babası…..dan intikal eden mirası, reddettiğine dair isteminin kabulü ile mirasın reddi kararının ilgili sicile tesciline karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.  Davacı Vekili Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat