Miras Sözleşmesinden Doğan Tenkis Davası Nasıl Açılır?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Miras Sözleşmesinden Doğan Tenkis Davası Nasıl Açılır?


MEDENİ YASA MADDE 515 – Mirastan feragat eden mirasçıya, murisin hayatından teslim eylediği mallar tasarruf nisabını mütecaviz ise, diğer mirasçılar tenkisini talep edebilirler. Bu takdirde ancak mirasçının mahfuz hissesine tecavüz eden miktar, tenkise tabidir. Mirastan feragat eden kimseye hayatta vuku bulan teslimatın mahsubu miras hükümlerinin iade kaidelerine tevfik olunur.

Miras Sözleşmesinden Doğan Tenkis Davası Açıklama

Miras bırakanın bütün, mal varlığını miras mukavelesi ile sağlığında mirasçıya devretmişse bu mirasçı ilgililerin çağrılarak resmi defter düzenlenmesini isteyebilir.
Miras bırakan malvarlığının tamamını devretmişse, miras mukavelesi, aksine bir hüküm olmadıkça, yalnız sağken verilen mallan kapsar.
Mirastan vazgeçen mirasçıya, miras bırakanın sağlığında verdiği mallar tasarruf nisabım aşıyorsa, diğer mirasçılar tasarruf nisabını aşan miktarın tenkisini dava edebilirler. Bu durumda, mirasçının saklı payına tecavüz edilen miktar, tenkise bağlıdır. (M.Y. 515). Vazgeçen mirasçıya tenkis dolayısiyle, yasa 2 durum tanımıştır. Mirasçı, ya tenkisi gereken miktari geri verir, yahut da miras bırakandan sağlığında aldığı malların hepsini geri verir ve sanki vazgeçilmemiş gibi mirasa katılır (M.Y.516). Tenkis davası konusunda açıklandığı üzere yapılacak işlem burada da aynıdır.

Miras Sözleşmesinden Doğan Tenkis Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Miras Sözleşmesinden Doğan Tenkis Davası Yetkili Mahkeme

Miras bırakanın son konutu mahkemesi, yetkili mahkemedir.

Miras Sözleşmesinden Doğan Tenkis Davası Davacı

Mirasçılardan biri veya birkaçı.

Miras Sözleşmesinden Doğan Tenkis Davası Davalı

Miras bırakanın sağlığında, miras sözleşmesiyle mallarım teslim ettiği mirastan vazgeçen mirasçısı.

Miras Sözleşmesinden Doğan Tenkis Davası Dava Açma Koşulları

Dava açma koşulları Medeni Yasamızın 515.nci maddesinde açıklanmıştır. Mirastan feragat eden mirasçıya, miras bırakan sağlığında, miras sözleşmesiyle mallarının tamamını veya bir kısmını vermiş olmalıdır.

Miras Sözleşmesinden Doğan Tenkis Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

  1. Tenkis davasında gözönünde tutulacak hususlar burada da gözönünde tutulacaktır.
  2. Davacıdan davasını ispatlaması istenecektir.
  3. Dava, her türlü delille kanıtlanabilir.
  4. Davalı, davacının saklı payııu aşan fazlayı geri verme ile yükümlü tutulur, yani dava. dava açmamış olan hakkında geçerli değildir.
  5. Dava, sabit olduğu takdirde davalı, elindeki (miras bırakanın sağlığında verdiği) malların tamamını geri verirse, bu takdirde mirasçı gibi mirasa katılacaktır.

Tenkisi gereken miktarı geri verirse, bu takdirde mirasa katılma hakkı bulunmayacaktır (M.Y. 516).

  1. Yasa, mirastan vazgeçen mirasçıya, miras bırakanın sağlığında teslim ettiği
    mallarından sözettiğine göre bu husus araştırılacaktır.
  2. Bu tür davalar, miras bırakanm ölümünden sonra açılacaktır.

Miras Sözleşmesinden Doğan Tenkis Davası Zamanaşımı

İndirim (tenkis) davası zamanaşımı burada da uygulanır (M.Y. 513).

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat