Kira Alacağının ödenmemesi Sebebiyle Yapılan İlamsız İcra Takibinde Yetkili İcra Dairesi

Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar Nelerdir?

MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR

A. Miras bankanın sağlığında mallarını vermesi durumunda

TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 572.- Mirasbırakan, sağlığında bü­tün mal varlığını miras sözleşmesiyle atadığı mirasçıya devretmişse, bu mirasçı resmi defter düzenlemesini isteyebilir.

Mirasbırakan, mal varlığının tamamını devretmemişse veya tamamını devrettikten sonra yeni mallar edinmişse; miras sözleşmesi, aksine bir kural içermedikçe, yanlız sağlıkta devredilmiş olan malları kapsar.

Mirasbırakanın sağlığında mal vardığını devretmesi halinde, miras söz­leşmesinde başka türlü bir kural yoksa, miras sözleşmesinden doğan hak ve borçlar atanmış mirasçının mirasçılarına geçer.

B. Mirastan feragat durumunda

  1. Tenkis

MADDE 573.- Miras bırakan, mirastan feragat eden mirasçıya, sağlı­ğında terekenin tasarruf edilebilir kısmını aşan edimlerde bulunmuşsa; diğer mirasçılar bunun tenkisini isteyebilirler. Bu durumda, mirastan feragat edenin sadece saklı payını aşan miktar tenkise tabi olur.

Edimlerin değerlerinin mahsubu, mirasta denkleştirme kurallarına göre yapılır.

2. Geri verme

MADDE 574.- Mirastan feragat eden, tenkis sebebiyle terekeye bir malı veya diğer bir değeri geri vermekle yükümlü olursa; dilerse tenkise tabi değeri geri verir, dilerse almış olduklarının tamamını terekeye geri vererek mirastan feragat etmemiş gibi paylaşmaya katılır.

Açıklama

Mirasbırakan sağlığında tüm mal varlığını miras sözleşmesiyle atadığı mi­rasçıya devretmişse, bu mirasçı defter düzenlenmesini isteyebilecektir. Ancak, mirasbırakan mallarının tamamını devretmemişse yahut devirden sonra yeni mal edinmişse, artık edindiği bu son malları, miras sözleşmesi kapsamayacaktır.

Mirasbırakan sağlığında mal varlığım devrettiği takdirde, miras sözleşme­sinden doğan hak ve borçlar atanmış (mansup) mirasçının mirasçılarına geçecektir.

Mirastan feragat eden mirasçıya sağlığında, terekenin tasarruf edilebilir kısmını aşan edimlerde bulunmuşsa, diğer mirasçılar bu edimlerin tenkisini iste­yebileceklerdir. Bu halde, mirastan feragat edenin yalnızca saklı payını aşan miktarı tenkis edilecektir. Ancak edimlerin değerlerinin mahsubu, denkleştirme kuralları göz önünde tutularak yapılacaktır.

Mirastan feragat eden, tenkis nedeniyle terekeye;

  1. Bir malı veya,
  2. Başka bir değeri,

geri vermekle yükümlü olursa; tercih hakkı vardır. Bu durumda;

  1. İsterse tenkise bağlı kıymeti (değeri) geri verecektir. Yahut da,
  2. Dilerse almış olduklarının tamamını terekeye iade edecektir.

Böylece mirastan feragat etmemiş gibi paylaşmaya (taksime) katılmış ola­caktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat