Miras Hukukunda Süreler

MADDE
KONU
SÜRE
502
Ayırdetme gücüne sahip olanların vasiyet yapabilmeleri için ikmal etmeleri gereken yaşONBEŞ
504
Mirasbırakanın yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama etkisi altında yaptığı ölüme bağlı tasarruftan dönebileceği süreyanıldığını veya aldatıldığını öğrendiği ya da korkutma veya zorlamanın etkisinden kurtulduğu günden itibaren BİR YIL
541
Mirasbırakan için sonradan diğer şekillerde vasiyetname yapma olanağı doğması halinde daha önce yaptığı sözlü vasiyetin düşme süresiolanağın doğmasından itibaren BİR AY
550
bildirim tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN
555
Vasiyeti yerine getirme görevlisinin yetersiz olduğu, görevini kötüye kullandığı veya ağır ihmalinin tespit edilmesi üzerine görevine son verilmesi kararına karşı itiraz süresikararın tebliğinden itibaren ONBEŞ GÜN
559
Ölüme bağlı tasarrufa karşı iptal davası açma süresidavacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten itibaren BİR YIL
her halde iyiniyetli davalılara karşı vasiyetnamelerde açılma tarihinden, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinden itibaren ON YIL
her halde kötüniyetli davalılara karşı vasiyetnamelerde açılma tarihinden, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinden itibaren YİRMİ YIL
565
Mirasbırakanın adet üzere verilen hediyeler dışında yapmış olduğu bağışlamaların tenkise tabi olmaları için belirlenen süreölümden geriye doğru BİR YIL
571
Tenkis davasının tabi olduğu hak düşürücü süremirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten itibaren BİR YIL
her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinden, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinden itibarenON YIL
Bir tasarrufun iptali bir öncekinin yürürlüğe girmesini sağlarsa, süreler iptal kararının kesinleşmesi tarihinde işlemeye başlar.
Tenkis iddiası, def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.
584
Ölüm tehlikesi içinde kaybolma durumunda gösterilecek güvencenin süresitereke mallarının tesliminden itibarenBEŞ YIL
Uzun zamandan beri haber alınamaması durumunda gösterilecek güvencenin süresison haber tarihinden itibarenONBEŞ YIL (her halde gaibin yüz yaşına kadar geçecek süre için gösterilir)
590
Mirasçılardan veya ilgililerden birinin sulh hakiminden defter tutulması isteminde bulunabileceği süreölüm tarihinden itibaren BİR AY
594
Mirasbırakanın mirasçılarının bilinmemesi halinde sulh hakiminin yapacağı ilanlar arasında bulunması gereken süreBİR AY
Mirasçıların mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri gereken süreson ilan tarihinden itibaren BİR YIL
595
Ele geçen vasiyetnamenin sulh hakimine teslim edilmesi gereken süreHEMEN
596
Vasiyetnamenin mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hakimi tarafından açılması ve ilgililere okunması gereken sürevasiyetnamenin tesliminden itibarenBİR AY
598
Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından yapılacak itirazın süresitasarrufun bildirilmesinden itibarenBİR AY
602
Vasiyet alacaklısının dava hakkının tabi olduğu zamanaşımı süresiölüme bağlı kazandırmanın öğrenildiği veya vasiyet borcu daha sonra muaccel olacaksa muaccel olma tarihinden itibaren ON YIL
606
Mirasın reddi süresiyasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren ÜÇ AY
vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren ÜÇ AY
607
Koruma önlemi olarak terekenin yazımı halinde mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hakimi tarafından kendilerine bildirilmesiyle başlar.
608
Mirası reddetmeden ölen mirasçının mirasçılarının mirası ret süresi (Bu süre, kendilerinin mirasbırakanından geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınan süre dolmadıkça sona ermez.)kendilerinin mirasbırakanına mirasın geçtiğini öğrendikleri tarihten itibaren ÜÇ AY
608
Ret sonucunda mirasın daha önce mirasçı olmayanlara geçmesi halinde bunlar için ret süresiönceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten itibaren ÜÇ AY
614
Mirasçıların, mirası reddederken, kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını istemeleri üzerine bunların mirası kabul etme süreleri (Süre içinde kabul edilmezse miras reddedilmiş sayılır.)bildirim tarihinden itibaren BİR AY
617
Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçının, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddetmesi halinde alacaklıların veya iflas idaresinin kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde reddin iptalini isteyebilecekleri süreret tarihinden itibaren ALTI AY
618
Ödemeden aciz bir mirasbırakanın mirasını reddeden mirasçıların ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olacakları değer ölçüsünde alacaklılara sorumlu oldukları süresorumluölüm tarihinden önceki BEŞ YIL
619
Mirası reddetmeye hakkı olan mirasçının terekenin resmi defterinin tutulmasını isteyebileceği süreBİR AY
621
Mirasbırakanın alacaklıları ile borçlularını belli bir süre içinde alacaklarını ve borçlarını bildirmeleri için sulh hakiminin yapacağı ilanlar arasında bulunması gereken süreBİR AY
Sulh mahkemesince yapılacak çağrı üzerine mirasbırakanın alacaklıları ile borçlularının alacaklarını ve borçlarını bildirmeleri gereken süreikinci ilandan itibaren BİR AY
623
Defterin ilgililerce incelenebilme süresiilanda belirtilen sürenin dolmasından itibaren BİR AY
626
Defteri inceleme süresi bittikten sonra mirasçılara yapılacak çağrı üzerine ilanda bulunma süresiBİR AY
634
Mirasçılar ve tereke alacaklılarının tasfiye memuru tarafından yapılan veya tasarlanan işlemleri şikayet süresiöğrenme tarihinden itibaren YEDİ GÜN
639
Miras sebebiyle açılacak istihkak davasının tabi olduğu zamanaşımı süresidavacının kendisinin mirasçı olduğunu ve iyiniyetli davalının terekeyi veya tereke malını elinde bulundurduğunu öğrendiği tarihten itibaren BİR YIL
her halde mirasbırakanın ölümünün veya vasiyetnamenin açılmasından itibaren ON YIL
iyiniyetin yokluğunda YİRMİ YIL
679
Mirasçılara karşı açılacak garantiye ve kefalete dayanan davaların tabi olduğu zamanaşımı süresipaylaşma tarihinden veya daha sonra yerine getirilecek alacaklarda muacceliyet tarihinden itibaren BİR YIL
681
Mirasçıların bölünmesine veya nakline alacaklı tarafından açık veya örtülü olarak rıza gösterilmemiş olan tereke borçlarından dolayı müteselsilen sorumlu oldukları süreBEŞ YIL
CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

Your email address will not be published.