İnfazın Temel Amacı Nedir?

MEN’İ MÜDAHALE VE KAL TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Men’i Müdahale ve Kal Talebimizdir.
AÇIKLAMALAR              :
  1. Davalı, davacı müvekkilime ait olan……… ili, …….. ilçesi, ………mevkii, ….. pafta, …… parsel yine aynı yerde bulunan, …. pafta ……… parsele bitişik parselin sahibidir. Davalı müvekkilimin bu parsellerine giden yolu kullanmaya engel olmaktadır. Yine ahır yaparak ve binasını yola terk ettiği halde binasının tecavüzlü kısmını yıkmayarak müvekkilime zarar vermektedir.
  2. Müvekkilimin yolu ve taşınmazını kullanmasına engel olan davalı hakkında aynı zamanda ……… Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu ahırın kokusu ve etrafa saçtığı pislikler müvekkilime zarar vermektedir. Davalı Türk Medeni Kanununun 737. maddesindeki komşuluk hukukunu bu şekilde ihlal ettiği gibi Davalının ahırının bulunduğu yerde yola taşmış bulunmaktadır. Davalıya ait bu ahırın yıkılarak kaldırılmasına karar verilmesini talep ediyorum. Yine yola tecavüz teşkil eden evin tecavüzlü kısmının ve duvarının da yıkılarak kaldırılmasına karar verilmesini talep ediyorum.

DELİLLER                         :  Tapu kayıtları, keşif, tanık v.s. deliller.

HUKUKİ SEBEPLER      :  TMK. md. 683, 737 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU              :  Yukarda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulüyle, müvekkilimin, ……… ili, …….. ilçesi, ………mevkii, ….. pafta, …… parsel ve ……… pafta, ……parsellere giden yolu kullanmasına engel olan yine ahır yaparak, yol yaparak, duvar yaparak yola ve müvekkilimin taşınmazına tecavüzde bulunan davalının haksız tecavüzünün men’ine yaptığı bu ahır, duvar ve evinin tecavüz teşkil eden kısmının yıkılarak kaldırılmasına, tapu kayıtlarının tensiple celbine karar verilmesine, avukatlık ücreti dahil yargılama giderlerinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat