İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MEDYA TAKİP SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

  1. A) …… adresinde mukim, bu sözleşmede …… Filmcilik ve Yapımcılık A.Ş. tanımlamak üzere kısaca …… olarak anılacaktır.
  2. B) …… Medya Takip Yayıncılık ve İletişim Merkezi Ltd. Şti. …… adresinde mukim, bu sözleşmede …… Medya Takip yayıncılık ve İletişim Merkezi Ltd. Şti. …… olarak anılacaktır.

2- Konu

Taraflar arasında belirlenen hizmet karşılığında ve belirlenen konuda, yazılı, görsel ve elektronik basın takibi yapmaktır. Toplam barter değeri …… olan anlaşmanın koşullarını belirlemektedir.

3- Süre

Bu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve tarafların işbu sözleşmeden doğan haklarının tamamen kullanılması ve tüketilmiş olması şartı ile …/…/…… tarihinde sona erer. Ancak sözleşmenin sona erme tarihinden önce, tarafların sözleşmeden doğan haklarını kullanarak tamamen tükettikleri tarihte de sözleşme sona ermiş sayılır.

4- ……’nin yükümlülükleri

Yazılı Basın Takibi

…… adı geçen tüm haber ve reklâmlar, TV eleştirmenlerinin yazılı basında yayınlanan tüm köşe yazıları ile ilgili takip sonuçları orijinal kupür dosyası olarak hafta içi her gün, hafta sonu ve tatil günlerinde ise takip eden iş günü, Madde 1’de belirtilen adrese teslim edecektir. Bu kupürler …… adresi üzerinden şifreli olarak da sunulacak ve aynı kupürler, aylık CD olarak Madde 1’de belirtilen adrese teslim edilecektir.

Elektronik Basın Takibi

…… internet haber sitelerinde …… adı geçen haberlerin takibini yapacaktır. Haberler …… adresi üzerinden şifreli olarak sunulacak ve aylık CD olarak Madde 1’de belirtilen adrese teslim edilecektir.

Görsel Basın Takibi

…… TV kanallarında, …… geçen haberlerin takibini yapacaktır. Haberler Web üzerinden şifreli olarak sunulacak ve ay sonunda …… tarafından talep edilen görüntüler 1 CD’ye montajlanarak Madde 1’de belirtilen adrese teslim edilecektir.

5- ……’in Yükümlülükleri

…… – ……’nin 42 saniyelik reklâm filmini günde 3 spot olarak yayınlayacaktır.

……’te yayınlanan Başka Yerde Yok programının bir bölümünde, …… Genel Müdürü konuk olarak alınacaktır.

6- Tebligatlar

Adres değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece, sözleşmede gösterilen adrese yapılacak tebligatlar tebliğ edilmiş olmasına bakılmaksızın geçerli olacaktır.

7- Sözleşmenin Feshi

Taraflardan herhangi biri sözleşme ile üstlendiği edimini yerine getirmez ve/veya sözleşme hükümlerine aykırı davranırsa, diğer taraf aykırılığın giderilmesini yazılı olarak ihtar eder. İhtara rağmen aykırılık giderilmez ve/veya edim yerine getirilmezse diğer taraf sözleşmeden doğan ve fesih nedeniyle kullanamadığı haklarına karşılık gelen değer de dâhil tüm yasal talep hakları saklı kalmak üzere, haklı sebeple sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir.

İşbu sözleşmenin yürürlüğü sırasında tarafların kendi kusur ve ihmallerinden kaynaklanmayan haller ve mücbir sebep olarak kabul edilen doğal afetler, terör vb, meydana gelmesi sebebiyle sözleşmenin uygulanması imkânsızlaşır ya da kabul edilemeyecek ölçüde zorlaşırsa, bu halde mücbir sebep iddiasında olan taraf diğer tarafa durumu yazılı olarak ihbar eder ve sözleşme askıya alınır. Mücbir sebep halinin 3 günden uzun sürmesi ve sözleşmenin uygulanmasına imkân bulunmaması halinde sözleşme feshedilmiş sayılır.

Teknik olumsuzluk ve/veya imkânsızlıklar ya da resmi mercilerin kararları nedeniyle sözleşme konusu edimin ifa edilememesi de mücbir sebep olarak kabul edilir.

8- Gizlilik

Herhangi bir adli tahkim, düzenleme makamı veya yetkili başka bir kamu makamı veya yasaların yetkili kıldığı başka bir makamın zorunlu kıldığı durumlar haricinde taraflar, bu anlaşmanın süresi içinde ve sonraki zamanlarda bu anlaşma ile ilgili her türlü bilgiyi ve bu anlaşma süresi içinde bu anlaşmayla bağlantılı olarak ve/veya bu anlaşma uyarınca doğrudan veya dolaylı olarak alınan, elde edilen ya da öğrenilen her türlü bilgiyi kesinlikle gizli tutacaklardır. Yukarıda belirtilen gizlilik hükmü, işbu sözleşme ne şekilde sona ermiş olursa olsun yürürlükte kalmaya devam eder.

9- Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanan ve sulhen çözümlenemeyen uyuşmazlıklarda .anlaşmazlık halinde …… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10- Diğer Hususlar

İşbu sözleşmeden doğan, damga vergisi ve dâhil her türlü vergi, RTÜK payı ve diğer giderler taraflarca yarı yarıya ödenecektir.

Bu sözleşme 10 maddeden oluşmakta olup, taraflarca tümü üzerinde karşılıklı mutabakata varılarak …/…/… tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Firma                                                      Firma

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat