Limited Şirket Sözleşmesinin Şekli Nasıl Olur?

MARKA HAKLARI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), .. / .. / …. tarihinde bir tarafta, ….. adresinde mukim, Türkiye kanunlarına göre kurulmuş bir Anonim Şirket olan ….. TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (bundan böyle “ŞİRKET” olarak anılacaktır,

ile;

….. adresinde mukim, Türkiye kanunlarına göre kurulmuş olan bir ….. şirket olan ….. (bundan böyle “TAŞERON” olarak anılacaktır) arasında imzalanıp, yürürlüğe girmiştir.

(ŞİRKET ve TAŞERON her biri “Taraf” olarak beraberce “Taraflar” olarak anılacaktır).

Şöyle ki;

Taraflar, ticari ilişkiye girdiğinden ve kurmuş oldukları iş ilişkisinin amaçları gereği ŞİRKET tarafından TAŞERON firmaya sağlanacak tüm baskı, nakış, taş deseni ve aksesuara ilişkin önceden yapılmış ve yapılacak olan her türlü araştırma ve geliştirme çalışmalarına ait hakların ŞİRKET’e ait olduğu, bu çalışmaların başka firmalara kullanılmaması konusunda işbu gizlilik sözleşmesinin imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır.

1- Gizli Bilginin Tanımı

TAŞERON, kendisi, işçileri, şubeleri ya da çalışanlarınca; ŞİRKET tarafından kendisine verilmiş veya ŞİRKET ile aralarındaki ticari ve mesleki ilişkiye dolayısıyla öğrendiği ve öğreneceği her türlü baskı, nakış, taş deseni, aksesuar ve sair materyal ve faaliyetlere ilişkin her türlü bilgi, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır vesair fikri ve sınai haklar ile yasal korumaya konu olmasa bile diğer her türlü yenilik ve TAŞERON’un ŞİRKET ile arasındaki ticari ilişkin esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrendiği ve öğreneceği tüm ticari, mali, teknik ve mesleki bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri, gizli bilgi olarak kabul edilir.

2- Gizli Bilginin Korunması

TAŞERON, ŞİRKET tarafından kendisine açıklanan veya aralarındaki her türlü ilişki sonucu her hangi bir şekilde öğrenmiş bulunduğu gizli bilgiyi;

  1. a) Büyük bir gizlilik içinde korumayı ve bu bilgilerin korunması için her türlü gerekli önlemi önceden almayı,
  2. b) Her hangi bir 3.kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,
  3. c) Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı aksi halde ŞİRKET’in uğramış olduğu ve uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı itiraz etmeden derhal karşılamayı ve ayrıca işbu sözleşmenin 7.maddesinde düzenlenmiş bulunan cezai şart bedelini derhal ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

TAŞERON, ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere, ŞİRKET’in yazılı izniyle verebilir, ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini,alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarmakla yükümlüdür. TAŞERON, işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranamayacaklarını ve böyle davranmaları halinde ŞİRKET’in uğrayabileceği her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan tamamen ve tek başına sorumlu olmayı ve bu zararları itiraz etmeden derhal tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

3- Münhasır Hak Sahipliliği

ŞİRKET, TAŞERON’a vermiş olduğu yahut TAŞERON tarafından her ne suretle olursa olsun her türlü gizli bilgi üzerinde münhasıran hak sahibidir.

TAŞERON, işbu maddede ve bu sözleşmenin 1.maddesinde tanımlanmış bulunan her türlü gizli bilgiyi, ŞİRKET’in talimatları doğrultusunda ve ancak ŞİRKET’in yararına olarak gizlilik içerisinde kullanmayı, mevzubahis bilgileri kullanarak yahut her hangi bir şekilde ŞİRKET aleyhine hareket etmemeyi, aksi halde ŞİRKET’in uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

4- Alınması Gereken Önlemler

TAŞERON, işbu sözleşme kapsamındaki her türlü gizli bilgi’nin 3.kişilere dağıtılmaması, alenileşmemesi ve sair surette bu sözleşmeye aykırı bir durum oluşmaması için her türlü hukuki ve fiili önlemi almayı kabul ve taahhüt eder. Her hangi bir şekilde, gizli bilgilerin alenileşmesi ve/veya işbu sözleşme hükümlerine aykırı bir biçimde 3.kişiler tarafından öğrenilmesi halinde, TAŞERON derhal durumu ŞİRKET’e bildirmekle yükümlüdür.

5- Gizli Bilgileri İçeren Materyallerin İadesi

Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da işbu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde veya ŞİRKET’in talebi üzerine, TAŞERON tarafından ŞİRKET’e iade edilir.

6- Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi

TAŞERON, ŞİRKET’in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde gizli bilgileri 3.kişilere aktaramaz. Herhangi bir şekilde ya da her hangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam yapamaz, kendisi veya 3.kişiler adına ticari amaçla kullanamaz, mevzuu bahis gizli bilgileri kullanarak, bu sözleşme sona ermiş olsa dahi hiçbir şekilde üretim, dağıtım ve sair faaliyetlerde bulunamaz.

7- Cezai Şart

TAŞERON; işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluklarına aykırı hareket ettiği takdirde, ŞİRKET’in uğramış olduğu ve uğrayacağı her türlü zararın tazmini hariç olmak üzere, ayrıca ….. (…..) cezai şart bedeli ödemeyi, peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

8- Devir ve Süre

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve ŞİRKET tarafından sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. ŞİRKET’in yazılı izni olmadan, işbu sözleşme ya da işbu sözleşmeden kaynaklanan her hangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez.

9- Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10- Sözleşme Değişikliği

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı olarak her iki tarafın muvafakatiyle yapılabilir.

11- Bildirimler

Bu sözleşme gereğince yapılacak olan tüm bildirimler işbu sözleşmede belirtilen taraf adreslerine noter kanalıyla yapılır.

12- Yürürlük

….. sayfa, 12 (oniki) maddeden oluşan bu sözleşme 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmış olup, her biri ŞİRKET ve TAŞERON’da bulunmak üzere imza tarihinde yürürlüğe girer.

Şirket                                                                      Taşeron

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat