İKNA SURETİYLE İRTİKAP SUÇU - AZMETTİRME - SUÇA İŞTİRAK

MAHKEME KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİ İLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Mahkeme Kararının Yerine Getirilmemesi Nedeni ile Tazminat Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim, …………….. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Milli Eğitim Bakanlığının …/…/… tarih ve … sayılı yazısı ile görevden alınmıştır. Hukuka aykırı ve siyasi olan bu kararın iptali için ……… İdare mahkemesine işlemin iptali ve müvekkilimin göreve iade edilmesi için açmış olduğumuz dava müvekkilimin lehine sonuçlandı.
  2. Müvekkilim lehine sonuçlanan ……… İdare Mahkemesinin …/…/… tarih ve ……./… esas, ………/… karar sayılı mahkeme kararı davalı idare tarafından temyiz edilmesine rağmen Danıştay (ilgili). Dairesinin …/…/… tarih ve ………./… esas,……/… karar sayılı onama kararı ile onanarak kesinleşmiştir.
  3. Kesinleşen mahkeme kararının yerine getirilmesi ve mahkeme kararında belirtildiği üzere müvekkilimin eski görevine başlatılması için yapmış olduğumuz yazılı müracaata rağmen müvekkilim göreve başlatılmamıştır. Davalı idare, müdür yardımcılığına başka bir kişinin atandığını, kadronun boş olmadığını gerekçe göstererek müvekkilimi görevine başlatmamıştır.
  4. Kesinleşmiş mahkeme kararını yerine getirmeyen görevlilerin cezalandırılması için ……….. Cumhuriyet Başsavcılığa şikâyette bulunduk. Ayrıca yaklaşık üç aydan beri göreve başlatılmaması nedeni ile maaş alamayan müvekkilimin uğramış olduğu zarar nedeni ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile………… Türk Lirası maddi tazminat ve müvekkilimin yaşamış olduğu üzüntüler nedeni ile …………Türk Lirası manevi tazminat istemek zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın kabulüyle, …….. İdare mahkemesinin …/…/… tarih ve………./… esas, ………/… karar sayılı mahkeme kararını yerine getirmeyen davalı idarenin………. Türk Lirası maddi (fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır), ………..Türk Lirası manevi tazminat olmak üzere toplam ……….. Türk Lirası tazminatın davalı idareden alınmasına, dava tarihi itibariyle yasal faiz uygulanmasına karar verilmesini  adına saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat