İnfazın Temel Amacı Nedir?

MADAHALENİN MEN’İ VE KAL

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Müdahalenin Men’i ve Kal’i Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim davacı ………ili, ……… ilçesi, ……..Mah., ……….Caddesi, ….. sokak 6/h adresinde tapuda ……… Mahallesi, …. pafta, ……. ada, …… parselde kayıtlı taşınmazın, … numaralı bağımsız bölümünün malikidir. Müvekkil davacı bu taşınmazı …./…./…..tarihinde satın almıştır. Davalı ise aynı yer bodrum kat işyerinin malikidir.
  2. Davalı ortak kullanım alanı olan ve dilekçe ekindeki projede kırmızı kalemle gösterilen yere müdahale etmiş ve projeye aykırı olacak şekilde kullanmaktadır. Davalının müdahalesi hem bodrum kata girişin üzerine ahşaptan kapatmak ve girişin diğer tarafını da demir ve plastik malzemeyle vitrini kapatacak ve oraya girişi engelleyecek şekilde kapatmak şeklindedir. Davalının bu yerin üstünü dilekçe ekinde sunulan fotoğraflardaki şekilde demir ve turuncu renkli plastik malzemeyle kapatması hem projeye aykırılık teşkil etmekte hem de müvekkil davacının malik olduğu 3 numaralı bağımsız bölümün cephesini kapatmakta ve bu işyerine girişi engellemektedir.
  3. Davalının bu müdahalesinin meni için davacı tarafından gerekli ihtar yapılmış ve davalı bu ihtarlara olumsuz cevap vermiştir. Davalının ortak kullanım alanına yaptığı müdahalenin meni ve kal’i için mahkemenize müracaat etmek gerekmiştir.

DELİLLER                           :  Tapu kaydı, inşaat projesi, keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık beyanı, diğer yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Kat Mülkiyeti Kanunu md. 18 ve ilgili mevzuat.

İSTEK VE SONUÇ             :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, davamızın kabulüyle davalının haksız müdahalesinin menine ve kal’ine ve yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin de davalıya tahmiline karar verilmesi saygıyla vekaleten arz ve talep olunur.

                                                                                                                                            Davacı Vekili
Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat