KURUM ZARARI SEBEBİYLE ALACAK İSTEMİ-KUSUR TESPİTİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

KURUM ZARARI SEBEBİYLE ALACAK İSTEMİ-KUSUR TESPİTİ

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/991
K. 2017/7952
T. 6.12.2017

* KURUM ZARARI SEBEBİYLE ALACAK İSTEMİ ( Hava Meydan Komutanlığında Bulunan Yeraltına Gömülü Kurşunsuz Benzin Tankındaki 6.330 Litre Benzinin Deponun Altındaki Kapaktan Sızarak Toprağa Karıştığı/İdari Tahkikat Neticesinde Sanık Davalıların Her Birinin Ayrı Ayrı İhmal Kastı Bulunmadığından İsnat Olunan Memuriyet Görevini İhmal Suçundan Beraat Ettikleri )

* KUSUR TESPİTİ ( Ceza Dosyası Kapsamında Alınan Bilirkişi Raporları İle Bilgi ve Belgeler Birlikte Değerlendirildiğinde Oluşan Zararın Davalıların Eylemlerinden Kaynaklandığına Dair Yeterli Delil Tespit Edilemediği/Davalıların İhmallerinin Olduğuna Dair Kusur Atfedilebilecek Somut Bilgi ve Belge de Bulunmadığı/Davanın Tümden Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Bu Yön Gözetilmeden Yazılı Biçimde Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu ) 6098/m.49

ÖZET : Dava, kurum zararı sebebiyle alacak istemine ilişkindir.

Hava Meydan Komutanlığında bulunan yeraltına gömülü kurşunsuz benzin tankında 6.330 litre benzinin deponun altındaki kapaktan sızarak toprağa karışması olayı ile ilgili yapılan idari tahkikat neticesinde, sanık davalıların her birinin ayrı ayrı, ihmal kastı bulunmadığından isnat olunan memuriyet görevini ihmal suçundan beraat ettikleri, kararın onanarak kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Gerek ceza dosyası kapsamında alınan bilirkişi raporları, gerekse eldeki dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde oluşan zararın davalıların eylemlerinden kaynaklandığına dair yeterli delil olmadığı gibi, davalıların ihmallerinin olduğuna dair, kusur atfedilebilecek somut bilgi ve belge de bulunmadığından davanın tümden reddine karar verilmesi gerekirken bu yön gözetilmeden yazılı biçimde hüküm kurulması isabetsizdir.

DAVA : Davacı vekili tarafından, davalılar ve diğerleri aleyhine 01/11/2005 gününde verilen dilekçeyle alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 11/09/2009 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili ve davalılar tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, kurum zararı sebebiyle alacak istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, memuriyet görevini ihmal suçu nedeni ile 1. Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Savcılığının 21/05/2005 tarih, 2003/5053 Sayılı yazısı ve ekleri uyarınca, Haziran 2001-Ekim 2001 arası Hava Meydan Komutanlığında bulunan yer altına yerleştirilen benzin tankının altındaki kapaktan sızıntı nedeni ile davalıların görevlerini gereği gibi yapmaması nedeni ile oluşan hazine zararının, zararın oluştuğu tarihten reeskont faizi ile tahsilini istemiştir.

Davalılar, kusurlarının bulunmadığını, araç üstü benzin tankı olarak kullanılan ve işlevini tamamlamış olan tankın sökülerek idarece gerekli tedbirler alınmadan kullanıldığı, ceza dosyasında beraat ettiklerini beyanla davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece; bilirkişi raporlarına göre davalının ilgili yönetmelik ve yönergeler gereğince gerekli kontrolleri ölçümleri yapmamış olması sebebiyle 1/8 oranında, diğer davalının ise akaryakıt sorumlusu olması sebebiyle gerekli kontrolleri ve ölçümleri yapmaması sebebiyle 1/8 oranında kusurlu olduğu kabulü ile kusur oranlarına göre davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya kapsamında yapılan incelemede; Hava Meydan Komutanlığında bulunan yeraltına gömülü kurşunsuz benzin tankında 6.330 litre benzinin deponun altındaki kapaktan sızarak toprağa karışması olayı ile ilgili yapılan idari tahkikat neticesinde, davalılar hakkında 1. Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nin 2003/639 esasında görülen davanın yargılaması sonucunda 2003/586 karar sayılı karar ile, sanık davalıların her birinin ayrı ayrı, ihmal kastı bulunmadığından isnat olunan memuriyet görevini ihmal suçundan beraat ettikleri, kararın Askeri Yargıtay 2. Dairesince 21/09/2005 tarihinde onanarak kesinleştiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, gerek ceza dosyası kapsamında alınan bilirkişi raporları, gerekse eldeki dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde oluşan zararın davalıların eylemlerinden kaynaklandığına dair yeterli delil olmadığı gibi, davalıların ihmallerinin olduğuna dair, kusur atfedilebilecek somut bilgi ve belge de bulunmadığından davanın tümden reddine karar verilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiş kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda gösterilen sebeplerle temyiz eden davalılar yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacının tüm ve davalıların diğer temyiz itirazların şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve davalılardan peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 06.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat