KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi
2016/8567 E.
2020/1105 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen 2005/409 E. sayılı davanın kabulüne, birleşen 2003/31 E. Sayılı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde asıl davada davalı- birleşen 2003/31 E. sayılı davada davacı vekili vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde asıl davada davalı ve birleşen 2005/409 E. Sayılı davacı vekili avukat …gelmiş tebligata rağmen diğer taraflardan gelen olmadığından onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-K A R A R-

Asıl davada davacı vekili, davacının kooperatif üyesi iken ihraç edildiğini, ihraç kararının mahkemece iptal edilip kesinleştiğini ancak bu süreçte davacı yerine ortak olarak kabul edilen davalıya davacıya tahsis edilen konutun tahsis edilip davalı adına tescil edildiğini, anılan tahsis ve tescilin iyiniyetli olmadığını ileri sürerek, yolsuz tescilin iptalini ve davacı adına tescili talep ve dava etmiştir.

Asıl davada davalı vekili, asıl davanın reddini istemiş, birleşen 2003/31 E. sayılı davada, hiçbir haklı nedene dayanmaksızın davalının 09.11.2000 yılından beri taşınmazı işgal ettiğini ileri sürerek, taşınmaza vaki el atmanın önlenmesini ve 2.500,00 TL ecrimisilin tahsilini istemiştir.

Mahkemece, asıl davanın kabulüne birleşen davanın reddine dair verilen karar, Yüksek 11. Hukuk Dairesi’nin 10.03.2005 tarih, 2004/4503 E. 2005/2367 K. sayılı ilamıyla bozulmuş, bozmadan sonra birleşen 2005/409 E. sayılı davada davacı vekili, davalı kooperatife borcu olmadığının tespitini talep ve dava etmiştir.

Bozma kararına uyan mahkemece, asıl ve birleşen 2005/409 E. sayılı davada davacı …’in davalı kooperatife borcunun bulunmadığı, davacı hakkında verilen ihraç kararının iptali hükmünün kesinleştiği, dava konusu taşınmazın kullanımının haklı bir nedene dayandığı gerekçesiyle, asıl ve birleşen 2005/409 E. sayılı davanın kabulüne, birleşen 2003/31 E. sayılı davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, asıl davada davalı-birleşen 2003/31 E. sayılı davada davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre asıl davada davalı- birleşen 2003/31 E. sayılı davada davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle asıl davada davalı-birleşen 2003/31 E. sayılı davada davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, Yargıtay duruşmasında vekille temsil olunan asıl davada davacı … yararına takdir olunan 2.037,00 TL duruşma vekalet ücretinin asıl davada davalı …’ten alınarak, asıl davada davacı …’e verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 19.02.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat