İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkillerim kooperatifin yönetim kurulu üyesidirler. …/…/… tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında seçim kararı alınmıştır. Seçimin …/…/… tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Bu toplantıda karara katılmaması gereken ….., yönetim kurulu üyesi olduğu halde, bu toplantıya da katılmıştır.
  2. Ayrıca toplantı yeter sayısı bulunmadığı halde, toplantı yapılarak ……’nin üyeliğinin düşürülmesine karar verilmiştir. Bu durumda hukuka aykırı olan bu kararın iptali için bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Kooperatif Genel Kurul Kararı, Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Kooperatifler Kanunu md. 55 vd. ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, kooperatif genel kurul karanın iptaline karar verilmesini, yargılama giderleriyle vekâlet ücretinin de davalıya tahmiline karar verilmesi saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacılar Vekili
Av.

EK: Vekaletname

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat