İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

KONSİNYE MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

KONSİNYE VERENİN

Adı Soyadı/Unvanı

Adresi

Vergi Dairesi ve Nosu

Telefonu

KONSİNYE ALANIN

Adı Soyadı/Unvanı

Adresi

Vergi Dairesi ve Nosu

Telefonu

  1. ŞARTLAR
  2. Malın KONSİNYE ALAN tarafından satılmasını takiben en kısa zaman içerisinde mal sahibi olan KONSİNYE VEREN ’e bildirilecek, böylelikle malı göndermiş olan asıl satıcının (KONSİNYE VEREN) en geç … gün içerisinde alıcısına faturasını kesecektir. Bu faturada söz konusu irsaliyenin numarası ve malın KONSİNYE ALAN tarafından satıldığı tarih belirtilecektir. Malın KONSİNYE VEREN tarafından alıcısına fatura edilmesinden itibaren en geç … gün içerisinde KONSİNYE ALAN, KONSİNYE VEREN’e “Konsinye Satış Primi” faturasını keserek %… gelirini tahsil edecektir.
  3. KONSİNYE ALAN tarafından yapılan işlemlerin hukuki mahiyet ve özellikleri Türk Borçlar Kanunu’nun 532 ve devamı maddeleri kapsamındadır.
  4. Satışa konu mallar KONSİNYE VEREN tarafından Sevk İrsaliyesi ile KONSİNYE ALAN’a teslim edecektir. İlgili Sevk İrsaliyesinde “Konsinye Olarak Teslim Edilmiştir” ibaresi yazılacaktır. KONSİNYE ALAN tarafından imzalanan Sevk İrsaliyesinin bir sureti KONSİNYE VEREN’e iade edilecektir.
  5. İş bu sözleşme Türk Borçlar Kanunu ve Vergi Usul Kanunu mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
  6. İhtilaf halinde … mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İş bu Konsinye Satış Sözleşmesi dört ana maddeden ibaret olup, aşağıda imzaları bulunan taraflar arasında yukarıdaki şartlar dahilinde …/…/… tarihinde …’da düzenlenmiştir.

KONSİNYE ALAN                                                                  KOSİNYE VEREN

Ad Soyad Kaşe/İmza                                                 Ad Soyad Kaşe/İmza

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat