Konkordato ile iflas erteleme arasındaki fark nedir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Konkordato ile iflas erteleme arasındaki fark nedir?

Türkiye’de son dönemde sık duyulan kelimelerden biri konkordato oldu. Firmaların konkordato ilan etmelerinin ardından vatandaşlar bu kelimenin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.

Konkordato son dönemde sık duyulan kelimelerin başında geliyor. Pek çok firmadan gelen konkordato açıklamalarının ardından vatandaşlar bu kelimenin ne anlama geldiğini merak ediyor. Özellikle konkordato ile iflas erteleme arasındaki farkın ne olduğu araştırılıyor.

Konkordato nedir?

Son dönemde çok sık duyulan konkordato kelimesi dilimize İtalyanca’daki “concordato” kelimesinden gelmiştir. Bir ekonomi ve hukuk terimi olan konkordato; anlaşmalı iflas manasına gelmektedir. Tarihte ise Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşmalara konkordato denilmekteydi.

Konkordato’da borçlar yeniden yapılandırılarak, iflasa tabi borçluların mali durumlarını düzeltmesi ve iflastan kurtulmaları amaçlanmaktadır. Böylce alacaklılarda belli bir miktarda tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmuş olur. Konkordato mahkemenin tasdikiyle taraflar arasında bağlayıcı hale gelen bir anlaşmadır.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.

Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurmunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdrülüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Baknaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordato başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.

İflas nedir?

İflas, “tacir ya da tacir statüsündeki bir borçlunun artık borcunu ödeyememesi halidir” şeklinde tanımlanmıştır.

Bir şirketin borçları alacaklarından fazla ve şirketin finansal verileri bozulmuş ise iflasını istemekle yükümlüdür. Şirketin kendi iflasını istememiş olması, İcra ve İflas Yasası’na göre suçtur ve bundan sorumlu olanlar, hapis cezası ile cezalandırılırlar. Bu cezalarla yüzleşmemek için şirket iflasını istemeli veya iflas ertelemeye başvurmalıdır.

İflas ertelem ile konkordato arasındaki fark nedir?

Yeni düzenlemelerle iflas ertelemenin ortadan kalmasının ardından şirketler yıllar sonra konkordato yönetmine başvruyor. Konkordato borçlulara tekrardan ticari faaliyetlerini sürdürme olanağı sağlarken, alacakların da borçlarını tahsil etme imkanı oluyor.

İflas erteleme ve konkordato, mali sıkıntılar içindeki bir sermaye şirketinin kurtarılmasını sağlamak için başvurulabilecek kurumlar olmakla birlikte, iflas erteleme sadece sermaye şirketi, TTK m.324 anlamında borca batıklık “(Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesinin gerekçesine göre, ‘borca batıklık’, şirket aktifleri-yıllık bilançoda olduğu gibi- defter (iktisap) değerleriyle değil; gerçek (olası satış değerleri) değerleriyle değerlemeye tâbi tutulsalar bile alacaklıların alacaklarını alamamaları, yani şirketin borç ve taahhütlerini karşılayamamasıdır.)” bildiriminde bulunmuş̧ ise uygulanabilir. Ancak konkordatoya başvurabilmek için böyle bir şart aranmamaktadır. Geçici mühletin verilmesi iflas ertelemenin son bulmasını gerektirir; iflas erteleme, geçici mühletin varlığı halinde, varlığını devam ettiremez.

İflas erteleme, mutlaka bir konkordatoyla (ya da uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırmayla) sonuçlanmayabilir. Şirketin durumunun iyileştirilmesi sadece iflas erteleme prosedürü çerçevesinde, konkordato olmadan (veya uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma olmadan) da gerçekleşebilir.

Şekil açısından değerlendirildiğinde; iflas erteleme, bir bilançonun ve bir iyileştirme projesinin varlığını gerektirir. Konkordatoda ise sadece usulüne uygun bir konkordato projesinin varlığını gerektirir.

Konkordato herkese açık bir imkandır: sermaye şirketleri, gerçek kişi ticari işletmeleri, gerçek kişiler gibi. Oysa iflas erteleme sadece sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin başvurabileceği bir yoldur. Ancak Yargıtay ve bazı doktrinlere göre; Bankalar her ne kadar anonim şirket olsalar da iflas erteleme yoluna gidemezler.

Hem konkordato hem iflas erteleme, bir borçlunun mali durumunun düzeltilmesine imkân verebilir. Ancak; iflas erteleme, sadece pasifi aktiflerinden fazla olan, borca batık olan borçlunun başvurabileceği bir yol iken, konkordato borç ödemeden aciz halinde olan bir borçlunun da başvurabileceği yollardır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat