Kıymet Takdiri Nasıl Yapılır? Kıymet Takdirine Nasıl İtiraz Edilir?

HACİZLİ TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİ

İİK’nun 128/2 nci maddesi gereğince, Hacizli malın satışa hazırlık işlemleri sırasında icra dairesi taşınmazın kıymetini konusunda uzman, ehil bilirkişiler aracılığıyla tayin ve tespit ettirir. Kesinleşen kıymet takdiri, hacizli taşınmazın satışı sırasında en az ne kadar bedelle satılacağını gösteren önemli bir işlemdir.

Kıymet takdirine ilişkin rapor; borçluya, borçlunun birden fazla olması halinde diğer borçlulara, haciz koydurmuş alacaklıya ve diğer ipotekli alacaklılara, tebligatın yapıldığı icra dosyasındaki, ayrıca adreslerini bildirilmiş olanların bildirilen adresine bunun dışındaki durumlarda ise, tapudaki mevcut adresleri esas alınmak suretiyle tebliğ edilir.

İlgililer ve hukuki menfaati bulunanlar, icra dairesinin kıymet takdiri işlemine karşı şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurarak düzenlenen raporun gerçeği yansıtmadığını ileri sürebilirler.

Kanunda düzenlenen hükümler gereğince itiraz hakkını kullanmayanlar, kıymet takdirinin usulsüz olduğu iddiası ile sonraki aşamalarda ihalenin feshini talep edemezler.

Taşınmaz hakkında kıymet takdiri yapacak olan bilirkişilere karşı da itiraz yoluna gidilebilir.

Kıymet takdirini yapacak olan bilirkişilere ilgililer tarafından 3 GÜN içinde itiraz edilebilir.

Kıymet takdir raporuna karşı yapılacak itirazlar ise, ilgilisine kıymet takdir raporunun tebliğinden itibaren 7 gündür.

Kıymet takdirine itiraz, kıymet takdir raporunun düzenlendiği icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra hukuk mahkemesine yapılır.

İtiraz tarihinden itibaren 7 gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması gerekmektedir. bu durumda yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; belirtilen süre içerisinde mahkeme masrafları yatırılmaz ise, başka bir işleme gerek olmaksızın itiraz kesin olarak reddedilir.

Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat