Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Polat Hukuk Bürosu
Sahabiye Mah. Buyurkan Sok. Yolgösteren İş Merkezi 7/11 Kocasinan / Kayseri

İşbu Aydınlatma Metni ile, Polat Hukuk Bürosu olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili yönetmelikleri kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istemekteyiz.

Biz, Polat Hukuk Bürosu olarak; yerli ve yabancı müvekkillerimize, avukatlarımıza, diğer personellerimize, iş başvurusunda bulunan kişilere ve internet sitemizi ziyaret eden kişilere ait kişisel verilerin korunmasını önemsemekteyiz.

Polat Hukuk Bürosu ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK’ya uygun olarak; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında yerine getirmiş olduğumuz her türlü hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurtiçinde bulunan hukuken yetkili üçüncü kişilere aktarılabilecek ve KVKK ile mevzuatta belirtilen süreler boyunca saklanabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Kişisel verileriniz, Polat Hukuk Bürosu veya Polat Hukuk Bürosu adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitemiz, iş başvuru formaları, iletişim formaları, güvenlik amacıyla kaydedilen video kayıtları, personel giriş-çıkış kontrolü amacıyla turnike cihazına kaydedilen parmak izi, muhtelif sözleşmeler, yapılan iş sözleşmeleri, dilekçeler, müzekkereler, yapılan görüşmeler, kartvizitler, vekâletnameler, yetki belgeleri, davaların takipleri veya icra takipleri süreçlerinde elde edilen her türlü araç ve belgeler, verilen danışmanlık hizmetleri üzerinden, Polat Hukuk Bürosu tarafından her türlü iletişim kanalları aracılığı ile toplanmaktadır. Ayrıca personel ve misafir hatlarından gerçekleştirilen internet erişimleri yasal şart gereği 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı tutulmaktadır.

Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, Ortaklığımıza sunulan formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri; a) kimlik ve adres bilgisi gibi verilerinizin işlenmesinin mevzuat gereği zorunlu olması, b) Ortaklığımızdan hizmet almak için Ortaklığımız ile karşılıklı akdedeceğiniz sözleşmelerin kurulması ve ifası için zorunlu olması, c) Ortaklığımızın mevzuattan kaynaklanan dosya tutma, saklama ve yetkili mercilerle bilgi paylaşma yükümlülüklerinin ifası için zorunlu olması, d) Ortaklığımız ile aranızdaki sözleşmelerden kaynaklanan hak ve alacaklarımızın korunması, kullanılması ve tesisi için zorunlu bulunmasıdır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Amacı

Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, Avukat Meslek İlke ve Kuralları ile ilgili mevzuat tarafından öngörülen faaliyet çerçevesinde; Ortaklığımızın sağladığı hizmetlerden yararlanabilmenizi temin edebilmek, mevzuatın Ortaklığımıza yüklediği dosya tutulması, bilgi saklanması, raporlanması ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; yurtiçinde bulunan iş bağlantılarımıza, gerekli durumlarda personelimize, ifa yardımcılarımıza ve ilgili mevzuatta öngörülen durumlarda düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkemeler ile sair resmi makam ve mercilere aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde “Sahabiye Mah. Buyurkan Sok. Yolgösteren İş Merkezi 7/11 Kocasinan / Kayseri” adresine ıslak imzalı olarak posta yolu ile gönderebilirsiniz.

Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; -başvuruda bulunması gereken bilgi ve belgelere ek olarak- bu konuda özel olarak yetkili kılınmanız ve bu hususta usulüne uygun olarak yetkili kılındığınıza ilişkin evrakın tarafımıza ibrazı gerekecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat