KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT

Vesayet Nedir? Vesayet Davası ve Vasi Tayini/Atanması Şartları

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/12286
K. 2017/127
T. 13.1.2017

• KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Davalı Karşı Davacı Vekilinin Karar Duruşmasına Başka Duruşması Olduğundan Bahisle Mesleki Mazereti Sebebiyle Duruşmaya Katılmayacağını Bildirir Dilekçe Gönderdiği/Mahkemece Vekilin Mazeretinin Kabulüne Karar Verildiği Halde Taraf Vekilinin Yokluğunda Yargılamaya Devam Edilerek Esas Hakkında Karar Verildiği – Mahkemece Davalı Karşı Davacı Tarafın İddia ve Savunma Hakkı İhlal Edilerek Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)

• VEKİLİN BAŞKA BİR DURUŞMASI OLMASI NEDENİYLE KARAR DURUŞMASINA MAZERET BİLDİRMESİ (Manevi Tazminat – Mahkemece Vekilin Mazeretinin Kabulüne Karar Verildiği Halde Taraf Vekilinin Yokluğunda Yargılamaya Devam Edilerek Esas Hakkında Karar Verildiği/Davalı Karşı Davacı Vekilinin Mazereti Kabul Edildiğine Göre Yeni Duruşma Günü ve Saati Bildirilerek Usulün Davalı Karşı Davacı Vekiline Tanıdığı Hakların Kullanılmasına Olanak Sağlanacağı)

• HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ İHLALİ (Davalı Karşı Davacı Vekilinin Karar Duruşmasına Başka Duruşması Olduğundan Bahisle Mesleki Mazereti Sebebiyle Duruşmaya Katılmayacağını Bildirir Dilekçe Gönderdiği/Mahkemece Vekilin Mazeretinin Kabulüne Karar Verildiği Halde Taraf Vekilinin Yokluğunda Yargılamaya Devam Edilerek Esas Hakkında Karar Verildiği – Mahkemece Davalı Karşı Davacı Tarafın İddia ve Savunma Hakkı İhlal Edilerek Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Manevi Tazminat)
6100/m.27

ÖZET : Dava ve karşı dava, kişilik haklarına saldırı nedenine dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Davalı-karşı davacı vekili, karar duruşmasına, duruşması olduğundan bahisle mesleki mazereti sebebiyle duruşmaya katılmayacağını bildirir dilekçe göndermiş olup, mahkemece davalı-karşı davacı vekilinin mazeretinin kabulüne karar verildiği halde taraf vekilinin yokluğunda yargılamaya devam edilerek esas hakkında karar verilmiştir. Mahkemece, davalı-karşı davacı tarafın iddia ve savunma hakkı ihlal edilerek karar verilmesi hatalıdır.

DAVA : Davacı-karşı davalı tarafından, davalı-karşı davacı aleyhine, davalı-karşı davacı vekili tarafından, davacı-karşı davalı aleyhine verilen dilekçeler ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; karşı davanın reddine dair verilen 30.09.2015 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı-karşı davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava ve karşı dava, kişilik haklarına saldırı nedenine dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, karşı davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davalı-karşı davacı vekili tarafından temyiz olunmuştur.

Davalı-karşı davacı vekili, 30.09.2015 tarihli karar duruşmasına, duruşması olduğundan bahisle mesleki mazereti sebebiyle duruşmaya katılmayacağını bildirir dilekçe göndermiş olup, mahkemece davalı-karşı davacı vekilinin mazeretinin kabulüne karar verildiği halde taraf vekilinin yokluğunda yargılamaya devam edilerek esas hakkında karar verilmiştir. Halbuki, davalı-karşı davacı vekilinin mazereti kabul edildiğine göre, yeni duruşma günü ve saati bildirilerek, usulün davalı-karşı davacı vekiline tanıdığı hakların kullanılmasına olanak sağlanmalıdır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 27. maddesi “Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. Bu hak; yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını, açıklama ve ispat hakkını, mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini, içerir.” hükmünü düzenlemektedir.

Mahkemece, açıklanan yön gözetilmeyerek, davalı-karşı davacı tarafın iddia ve savunma hakkı ihlal edilerek yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı-karşı davacının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 13.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat