Kiracının Tahliyesi Davası Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Kiracının Tahliyesi Davası Dilekçesi

…………………………… İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO: ……… İCRA MÜD. 2015/………. E.

DAVACI : …………………….(T.C Kimlik No: ………………………..)
VEKİLİ :………………………..

DAVALI : ………………………(T.C Kimlik No: ……………………………)

KONUSU : Davalı borçlunun ……………………………… adresindeki gayrimenkulden tahliyesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1- ……………… başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi gereği, ekli tabloda gösterildiği üzere ödenmesi gereken kira bedellerinin, vadesinde ve tam olarak ödenmemesi üzerine, ……………. İcra Müdürlüğü’nün 2015/………….. E. Sayılı dosyasından tahliye talepli olarak icra takibi başlatılmış, davalı / borçluya Örnek No: 13 ödeme emri …/…/2015 tarihinde tebliğ edilmiş ancak davalı borçlu, 30 günlük ödeme süresi içerisinde herhangi bir ödeme yapmadığı gibi, yasal süresi içinde icra dosyasına herhangi bir itirazda da bulunmamıştır.

2- Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, davalı kiracının mecurdan tahliyesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İİK Sair yasal mevzuat

DELİLLER :

1- ………….. İcra Müdürlüğü’nün 20…../…………… E. Sayılı dosyası
2- …………….. başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi
3- Sair her türlü yasal delil

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;
1- Davalı borçlunun …………………. adresindeki mecurdan tahliyesine,
2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim. ../../2015

Davacı Vekili
Av

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat