Kira Sözleşmesi Tapuya Şerhi Nasıl Şerh Ettirilir?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Kira Sözleşmesi Tapuya Şerhi Nasıl Şerh Ettirilir?

Kira Sözleşmesinin Tapuya Şerhi

BK.nun 255 ve 276. maddeleri hükmü gereğince, kiralayan ve kira­cı kira sözleşmesinin tapuya şerh edilmesini kararlaştırabilirler. Çünkü TMK’nun 1009.maddesine göre kira, tapu siciline şerh verilebilir haklar­dandır. Bu halde, Tapu Sicil nizamnamesinin 77. maddesi hükmü uyarın­ca, imzaları noterce onaylanmış kira sözleşmesi tapu idaresine verilerek tescili sağlanır. Bu işlemi kiralayan veya kiracıdan birisi tek başına yaptı­rabilir. Şerh verilmesine ilişkin sözleşme, kira sözleşmesinden ayrı olarak ek sözleşme şeklinde yapılabileceği gibi, asıl kira sözleşmesinin içerisin­de de kararlaştırılabilir. Kira sözleşmesinin resmi şekilde yapılmış olması halinde ise, şerhe ilişkin ek sözleşmenin de resmi şekilde yapılmasına gerek olmayıp, imzaların noterlikçe tasdik edilmiş olması yeterlidir. Ta­puya şerhte süre yönünden bir sınırlama getirilmemiş olup, şerhin süresi kira sözleşmesinin süresi kadardır. Kira ilişkisinin devam ettiği sürece, şerhte devam eder. Kiralayanın malik olmaması halinde, sözleşmenin tapuya şerh edilebilmesi için, taşınmazın mâlikinden muaffakat alınması gerekir. Şayet kiralanan üzerinde ayni veya şahsi hak sahibi başka şahıslar varsa, onlardan da muaffakat alınmalıdır. Kiralanan iştirak halinde mülkiyete konu ise, bütün paydaşların müşterek mülkiyete konu olması halinde de pay ve paydaş çoğunluğunun muaffakatı gerekir. Tapu kütü­ğüne şerh, kira sözleşmesinin şahsi hak doğurma niteliğini etkilemez. Başka bir anlatımla, tapuya şerh verilmekle, kira ilişkisinden doğan şahsi hak ayni hakka dönüşmez. Ancak şerh kira sözleşmesinin yeni malike karşı da ileri sürme olanağı verir. Örneğin kira sözleşmesi, tapuya şerh verilmiş bir taşınmazı satın alan yeni malikin, 6570 sayılı yasanın 7/d maddesinde tanınan imkandan yararlanma hakkı yoktur.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat